Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud "Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004 2015" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 55
Jõustumine:17.12.2007
Kehtetuks tunnistamine:29.11.2010
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2007 - 28.11.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 18.11.2010 nr 54, jõustumine 29.11.2010

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 55

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arendamise kava 2004‑2015” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punktiga 4.

 

 

     

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004‑2015” alapeatüki “1.2 Tallinna ÜVK arendamise kava koostamise taust” 7. lõiku ja sõnastada see järgmiselt: “Tallinna haldusterritoorium on jaotatud kümneks vee-ettevõtluse tegevuspiirkonnaks, kus põhitegevuspiirkonda on laiendatud Mõigu ning Raku-Raudalu tegevuspiirkondadega ning põhitegevuspiirkonnas moodustatakse piirkond, kus ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 22. märtsi 1999. a ja arendamine toimub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kaudu.”.

§ 2.  Jätta välja alapeatüki “1.2 Tallinna ÜVK arendamise kava koostamise taust” 8. lõigu kolmas lause: “Mõigu ja Vana-Pääsküla piirkonnad oleks otstarbekas liita Tallinna põhitegevuspiirkonnaga.”.

§ 3.  Jätta välja alapeatüki “1.2 Tallinna ÜVK arendamise kava koostamise taust” 8. lõigu neljas lause: “Raku-Raudalu võiks säilida iseseisva piirkonnana.”.

§ 4.  Lisada alapeatüki “1.2 Tallinna ÜVK arendamise kava koostamise taust” 8. lõigu lõppu lause ja sõnastada järgmiselt: “ÜVVKS § 14 lg 3 p 5 kohaselt on lubatud ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamine piirkonnas, kus ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on väljastatud enne 22. märtsi 1999. a, läbi veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna.”.

§ 5.  Muuta alapeatüki “2.1 ÜVK arendamise kava õiguslik alus” 1. lõigu kolmandat lauset ja sõnastada järgmiselt: “Lisaks siintoodule on teemasid käsitletud kõigi 10 tegevuspiirkonna juures.”.

§ 6.  Muuta alapeatüki “2.3 Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni ulatuse piiritlemine (ÜVVKS § 4 lg 2 p 1)” 4. lõigu esimest lauset ja sõnastada järgmiselt: “Praegu on Tallinna haldusterritoorium jagatud 10 vee-ettevõtluse tegevuspiirkonnaks.”.

§ 7.  Muuta alapeatükki “3.1.1 Hinnakujundus Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind” ja sõnastada järgmiselt: “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind, mis moodustub abonenttasust, tasust võetud vee eest ja tasust heitvee ärajuhtimise eest ning mille reguleerimine toimub kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud korra kohaselt, peab vee-ettevõtjale tagama (ÜVVKS § 14 lg 1‑5):

1) tootmiskulude katmise;

2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise;

3) keskkonnakaitse tingimuste täitmise;

4) põhjendatud tulukuse;

5) ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamise piirkonnas, kus ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 22. märtsi 1999. a.”.

§ 8.  Lisada alapeatüki “3.1.1 Hinnakujundus Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind” 1. lõigu järele uus lause ja sõnastada järgmiselt: “Punkti 5 rakendatakse käesoleva määruse §‑s 1 nimetatud põhitegevuspiirkonnas.”.

§ 9.  Muuta alapeatüki 3.1.1 Hinnakujundus Selgitus abonenttasu ja investeeringute kohta” 2. lõiku ja sõnastada järgmiselt: “ÜVVKS § 14 lõike 3 punktis 4 ettenähtud põhjendatud tulukus peab võimaldama katta ÜVK töökindluse ja veekvaliteedi säilimise.”.

§ 10.  Liita alapeatükk “8.5 Mõigu tegevuspiirkond” alapeatükiga “8.1 Tallinna põhitegevuspiirkond” ja sõnastada uue alapeatüki pealkiri järgmiselt: “8.1.7 Mõigu veevarustus”. Muuta peatüki ja sisukorra numeratsiooni vastavalt.

§ 11.  Liita alapeatükk “8.6 Raku-Raudalu tegevuspiirkond” alapeatükiga “8.1 Tallinna põhitegevuspiirkond” ja sõnastada uue alapeatüki pealkiri järgmiselt: “8.1.8 Raku-Raudalu veevarustus”. Muuta peatüki ja sisukorra numeratsiooni vastavalt.

§ 12.  Muuta alapeatükki 9.2.1 Ühiskanalisatsiooni süsteemi kirjeldus Nõmme linnaosa” 1. lõiku ja sõnastada see järgmiselt: “Nõmme linnaosas asub kahe vee-ettevõtja teeninduspiirkond:

1. Tallinna põhitegevuspiirkond;

2. Vana-Pääsküla tegevuspiirkond.”.

§ 13.  Liita alapeatükk “9.6 Mõigu tegevuspiirkond” alapeatükiga “9.2 Tallinna põhitegevuspiirkond” ja sõnastada uue alapeatüki pealkiri järgmiselt: “9.2.2 Mõigu kanalisatsioon”. Muuta peatüki ja sisukorra numeratsiooni vastavalt.

§ 14.  Liita alapeatükk “9.7 Raku-Raudalu tegevuspiirkond” alapeatükiga “9.2 Tallinna põhitegevuspiirkond” ja sõnastada uue alapeatüki pealkiri järgmiselt: “9.2.3 Raku-Raudalu kanalisatsioon”. Muuta peatüki ja sisukorra numeratsiooni vastavalt.

§ 15.  Määrus jõustub 17. detsembril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees