Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Loopealse pst 8 ja Puju tn 11, 13, 15 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.10.2005 korraldus number 1920
Redaktsiooni kehtivus:12.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

12. oktoober 2005 nr 1920-k

 

 

 

 

 

Loopealse pst 8 ja Puju tn 11; 13; 15 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel , kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutustega:

- Tallinna üldplaneeringuga on planeeritav maa-ala ette nähtud perspektiivseks korruselamute piirkonnaks. Maakasutuse juhtfunktsiooniks on Tallinna üldplaneeringuga määratud korruselamute ala, põhiliselt kahe-ja enamkorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaažikooperatiivid jm, paneelelamute piirkondades ka bürood jm. keskkonnaohutud ettevõtted. Detailplaneeringu alal moodustatud kiriku krundile on määratud üldplaneeringule vastav maakasutuse sihtotstarve – sotsiaalmaa, ühiskondlike hoonete maa;

- planeeritud hoonestus on orienteeritud jalakäijate tsoonile. Loopealse puiestee on Lasnamäe IX A mikrorajooni planeeringuga kavandatud Lasnamäe keskosast üle Narva maantee kuni Maarjamäe paekaldani kulgevaks jalakäijate tsooniks, mis Narva mnt ääres algab keskse, tõmbekeskusena toimiva ühiskondliku hoonega. Seda funktsiooni on planeeritud täitma õigeusu kirik;

- detailplaneeringuga kavandatav õigeusu kiriku hoonete kompleks kujuneb nii funktsionaalselt kui ka linnaehituslikult piirkonna dominandiks;

- paneelelamute neutraalse iseloomuga taustal joonistub kiriku visuaalne kujund hästi välja ja onvaadeldav Pirita suunalt, mis eeldabki Lasnamäe hoonestuse taustale atraktiivse arhitektuuriga mahulist lahendust;

- detailplaneeringu elluviimise sotsiaalsed mõjutused on positiivsed, sest piirkond muutub atraktiivsemaks ja heakorrastatumaks, mis omakorda vähendab kuritegevuse võimalusi.

 

 

 

 

 

1. Kehtestada Loopealse pst 8 ja Puju tn 11; 13; 15 kinnistu detailplaneering, Osaühing Z-PROJEKT töö nr 1408, millega on kavandatud Lasnamäel 2,6 ha suurusel maa-alal asuvate Loopealse pst 8 ja Puju tn 11, 13; 15 kinnistute liitmine, Loopealse pst 8 ärimaa ja Puju 11; 13; 15 elamumaa kruntide maakasutuse sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaaks ning kaasaegse õigeusu kiriku ja kirikut teenindava elamu-abihoone rajamine vastavalt arhitektuurivõistluse tulemustele.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 6. oktoobril2005 sõlmitud lepingule nr TT-8/L.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse
12. oktoober 2005
korralduse nr 1920-k

LISA

 

Seletuskiri

 

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Loopealse pst 8 ja Puju tn 11; 13; 15 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas” juurde

 

 

 

Kehtestada Loopealse pst 8 ja Puju tn 11; 13; 15 kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud Lasnamäel 2,6 ha suurusel maa-alal asuvate Loopealse pst 8 ja Puju tn 11, 13; 15 kinnistute liitmine, Loopealse pst 8 ärimaa ja Puju 11; 13; 15 elamumaa kruntide maakasutuse sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaaks ning kaasaegse õigeusu kiriku ja kirikut teenindava elamu-abihoone rajamine vastavalt arhitektuurivõistluse tulemustele.

Detailplaneeringu algatamist taotles Lasnamäe Jumalaema Kiriku Sihtasutuse volitatud esindaja Boriss Merlin 13. juunil 2003, kellele on üle antud lepinguga nr DP-4/L-05 detailplaneeringu koostamise finantseerimise õigus.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2003 korraldusega nr 2659-k.

?id=3001&aktid=94749

Detailplaneeringu koostas Osaühing Z-PROJEKT.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 korraldusega nr 1193-k

?id=3001&aktid=100906

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2003 korraldusega nr 2659-k kinnitatud lähteülesande nr 1408 alusel ning vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu koostamise ja vormistamise nõuetele.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud kõik Tallinna linna ehitusmääruse §-s 16 nõutud asutused ja isikud: Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja Lasnamäe Linnaosa Halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Tervisekaitsetalitus, Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet ning AS Tallinna Küteon planeeringulahenduse kooskõlastanud märkusteta.

Tallinna Kommunaalameti liiklusteenistus kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonis kooskõlastatakse täiendavalt. AS KH Energia-Konsult kooskõlastas detaiplaneeringu tingimusel, et tööprojekti koostamiseks tellitakse tehnilised tingimused AS-lt KH Energia-Konsult. AS Tallinna Vesi kooskõlastas planeeringu tingimusel, et ringistatava veetorustiku renoveerimismeetod täpsustatakse järgnevate projektistaadiumite koostamise käigus.  Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu märkusega, et planeeringu alusel koostatud ehitusprojektid kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga.

Loopealse pst 8 ja Puju tn 11, 13, 15 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustati Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 11. oktoobril 2004. Eskiislahendus kiideti põhimõtteliselt heaks. Tehti ettepanekud detailplaneeringu koostamisel lisada kaugvaated merelt, haljastuse planeerimisel jätta parkla äärsele puudereale laiem ala ning haljastamisel kasutada ka okaspuid. Planeeringuga on  need küsimused lahendatud.

Loopealse pst 8 ja Puju tn 11; 13; 15 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 7. juulist kuni 21. juulini 2005. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu kohta arvamusi ega ettepanekuid.

 

Haldusakti põhjendused

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Detailplaneeringu algatamist taotles Lasnamäe Jumalaema Kiriku Sihtasutus 13. juunil 2003, kes soovisLoopealse pst 8 ja Puju tn 11, 13; 15 kinnistute liitmist, Loopealse pst 8 ärimaa ja Puju 11; 13; 15 elamumaa kruntide maakasutuse sihtotstarbe muutmist sotsiaalmaaks ning kaasaegse õigeusu kiriku ja kirikut teenindavate abihoonete rajamist.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2003 korraldusega nr 2659-k eesmärgil  Loopealse pst 8 ja Puju tn 11, 13; 15 kinnistute liitmine, Loopealse pst 8 ärimaa ja Puju 11; 13; 15 elamumaa kruntide maakasutuse sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaaks ning kaasaegse õigeusu kiriku ja kirikut teenindava elamu-abihoone rajamine vastavalt korraldatava arhitektuurivõistluse tulemustele.

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Loopealse asumis.

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala ette nähtud perspektiivseks korruselamute piirkonnaks. Maakasutuse juhtfunktsiooniks on Tallinna üldplaneeringuga määratud korruselamute ala, põhiliselt kahe-ja enamkorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaažikooperatiivid jm, paneelelamute piirkondades ka bürood jm. keskkonnaohutud ettevõtted.

Planeeritaval maa-alal oleva Loopealse pst 8 kinnistu sihtotstarve on ärimaa ja Puju tn 11, 13, 15 kinnistu sihtotstarve on elamumaa. Nimetatud kinnistud on hoonestamata ja Tallinna linna omandis. Loopealse pst 8 kinnistule on 06.06.2001 hoonestusõiguse seadmise lepinguga 50 aastaks seatud hoonestusõigus OÜ RASLTRADE kasuks. Planeeringualasse jäävad veel Loopealse pst 8 ja Puju 11; 13; 15 kinnistutega külgnevad hoonestamata maaribad, mis on jätkuvalt riigi omandis ning vastavalt Lasnamäe IX A mikrorajooni planeeringule ette nähtud tänavate rajamiseks. Planeeritav maa-ala külgneb põhjast Narva maanteega, ülejäänud osas Tallinna linna omandis olevate kinnistutega.

Planeeritav maa-ala jääb 1991. aastal koostatud  Lasnamäe IX A mikrorajooni planeeringualale. Nimetatud planeeringuga kavandati Loopealse asum kvartalite kaupa perimetraalse hoonestusega; Narva maantee äärsesse tsooni 3-4-korruselised korterelamud, perspektiivse Rahu tee äärsesse tsooni 5-7-korruselised korterelamud ning  Loopealse pst 8 krundi maa-alale ühiskondlik hoone. Vastavalt nimetatud planeeringule on projekteeritud tänavad ja tehnovõrgud. Tehnovõrgud on välja ehitatud ja vajavad rekonstrueerimist, tänavad on välja ehitamata. Lavamaa ja Puju tänavale oli kavandatud mootorsõidukite liiklus, Loopealse puiestee oli planeeritud jalakäijate tsooniks, mis kulgeb Lasnamäe keskosast üle Narva maantee kuni Maarjamäe paekaldani ning lõpeb seal vaateplatvormiga.

Käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse õigeusu kiriku hoonete kompleksi, mis kujuneb nii funktsionaalselt kui ka linnaehituslikult piirkonna dominandiks. Lasnamäe IX A mikrorajooni planeeringuga Loopealse asumisse kavandatud korterelamute ja taamal asuvate 9-korruseliste paneelelamute neutraalse iseloomuga taustal joonistub kiriku visuaalne kujund hästi välja. Samas on hoonestuse kavandamisel lähtutud planeeritava maa-ala vaadeldavusest ning hoonestus on orienteeritud jalakäijate tsoonile.Kirik on vaadeldav Pirita suunalt, mis eeldab Lasnamäe hoonestuse taustale atraktiivse arhitektuuriga mahulist lahendust.

Käesoleva detailplaneeringuga on kirikuhoonete kompleks kavandatud Puju tn 11; 13; 15 kinnistu keskselt, jättes Loopealse puiestee jalakäijate tsooni hoonestusvabaks. Kiriku krundile on planeeritud neli hoonet: kirikuhoone  maksimaalse kõrgusega 45 m, kahekorruseline abihoone kõrgusega kuni 11 m, kellatorn-väravahoone ja kabel. Krundi tsentraalse hoonestusviisi tingib asjaolu, et õigeusu kiriku ülesehitus on määratud range kaanoniga, mille kohaselt peab kirik asuma maa-ala keskel ja olema orienteeritud lääne-ida suunas.  Kirik peab asuma teise sissepääsu värava teljel. Esimene ehk peavärav on markeeritud eraldi kellatorn-väravahoonega. Kiriku krunti markeerib kompleksne piirdeaed.

Planeerimisel on arvestatud Lasnamäe IXA mikrorajooni planeeringu kohase tänavavõrgu ja liikluskorraldusega. Kiriku peasissepääs on Loopealse puiesteelt, mis on kavandatud ka käesoleva detailplaneeringuga jalakäijate tsooniks. Mootorsõidukite liiklus on kavandatud Puju tänavale, kust toimub ka juurdepääs kiriku parklasse. Narva maantee äärde on planeeritud parklad kiriku külastajatele. Tänavate äärde ja parklate vahele on ette nähtud rajada kõrghaljastus, mis moodustab Lasnamäele omased puuderead sõidutee ja jalakäijate tee vahele. 

Kiriku rajamiseks vajaliku sotsiaalmaa sihtotstarbega krundi moodustamiseks on vajalik Puju tn 11; 13; 15 kinnistuga liita osa Loopealse pst 8 kinnistust ning jätkuvalt riigi omandis olev maatükk. Ülejäänud osa Loopealse pst 8 kinnistust on planeeritud transpordimaaks.

Kiriku kavandamine Lasnamäele parandab lähiümbruse ilmet, korrastab piirkonda ja vähendab oluliselt kuritegevuse riske.

Planeeritaval maa-alal on jätkuvalt riigi omandis olevat maad. Planeerimisseaduse § 16 lõike 11 kohaselt on jätkuvalt riigi omandis oleva maa puhul kinnisasja omanik Keskkonnaministeerium või keskkonnaministri volitatud isik. Keskkonnaministeerium edastas planeeringu seisukoha esitamiseks Riigi Maa-ametile.

Riigi Maa-amet peab ekslikuks detailplaneeringu nimetamist üksnes Loopealse pst 8 ja Puju tn 11; 13; 15 kinnistute detailplaneeringuks. Samas ei ole detailplaneeringu nimetusele õigusaktidega sätestatud piiranguid ning planeeringu nimetus on tinglik.  

Riigi Maa-ametile on jäänud arusaamatuks, et Tallinna Linnavolikogu otsusega 20. veebruarist 2003 nr 49 on otsustatud Loopealse pst 8 kinnistul OÜ RASLTRADE kasuks sõlmitud hoonestusõigus lõpetada, ühendada Loopealse pst 8 ja Puju tn 11; 13; 15 kinnistud ning seada ühendamise tulemusel tekkivale kinnistule Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kasuks hoonestusõigus 99 aastaks.

02. juunil 2003 sõlmisid Tallinna linn, OÜ RASLTRADE ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirik eellepingu hoonestusõiguse lõpetamiseks, kinnistute ühendamiseks, kinnistu jagamiseks ja hoonestusõiguse seadmiseks. Eellepingu aluseks olnud Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2003 otsuse nr 49 kohaselt lõpetatakse Loopealse pst 8 kinnistut koormav hoonstusõigus enne tähtaega hoonestaja ja kinnisasja omaniku kokkuleppel tingimusel, et OÜ RASLTRADE kasuks seatakse 50 aastaks hoonestusõigus Tallinna linna omandis oleva Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu jagamise tulemusena tekkivale kinnistule suurusega vähemalt 1200 m2 ning OÜ RASLTRADE vabastatakse Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu jagamiseks vajaliku detailplaneeringu koostamise ja jagamise kuludest. Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu detailplneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2004 korraldusega nr 1223-k. Tallinna Linnaplaneerimise Amet sõlmis 01.06.2005 K-Projekt Aktsiaseltsiga lepingu Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks. Pärast Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu detailplaneeringu kehtestamist, kinnistu jagamist vastavalt detailplaneeringule ja hoonestusõiguse seadmist OÜ RASLTRADE kasuks Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu jagamisel tekkivale kinnistule on võimalik lõpetada Loopealse pst 8 kinnistut koormav hoonestusõigus.

Maa-amet ei aktsepteeri joonisel nr 6 esitatud elektri kõrgepinge kaabelliini trassi asukohta jätkuvalt riigi omandis oleval maal toitealajaama nr 1362 poolses otsas ilma täiendavate selgitusteta. Eelkõige on enne trassivaliku otsustamist vaja määratleda Loometsa tänava täpsem asukoht ning paigutada kaabelliin võimalikult maksimaalses ulatuses Puju ja Loometsa tänavate kaitsetsoonidesse. Joonisele nr 6 on lisatud märkus, et kaabelliinide asukoht täpsustatakse järgmises projekteerimise staadiumis.

Detailplaneeringuga on õigeusu kiriku krunt planeeritud moodustada osaliselt, 1573 m2 ulatuses, jätkuvalt riigi omandis olevast maast. Kiriku krunti ümbritseva tänavavõrgu ja Narva mnt äärde planeeritud parkla rajamiseks on planeeringuga jätkuvalt riigi omandis olevast maast kavandatud 12 859m2  suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt.  Maa-amet nõustub nimetatud transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamisega, kui linn võtab enda kanda teede ja parklate rajamise.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Lasnamäe Jumalaema Kiriku Sihtasutuse vahel 6. oktoobril 2005 sõlmitud lepingu nr TT-8/L kohaselt on määratud poolte kohustused detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamisel.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Loopealse pst 8 ja Puju tn 11; 13; 15 kinnistute detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

Igor Volkov

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja – linna peaarhitekt