AVALIKU KOOSOLEKU TEADE

1. Koosoleku vorm ...............................................................................................................................

2. Koosoleku eesmärk ..........................................................................................................................

           

3. Osavõtjate eeldatav arv ....................................................................................................................

4. Kogunemiskoht ................................................................................................................................

5. Liikumismarsruut ...............................................................................................................................

6. Läbiviimise koht ................................................................................................................................

7. Alguse ja lõpu kuupäev .....................................................................................................................

    ning kellaaeg            

8. Korraldaja ees- ja perekonnanimi, kodakondsus, elukoht Eestis, sünniaasta .......................................

           

           

9. Juriidilise isiku nimi, asukoht, .............................................................................................................

    registreerimisnumber            

10. Teave heli- ja valgustusseadmete, telgi või muu konstruktsiooni püstitamise ja liikluse

      ümberkorraldamise kohta   

           

           

11. Korraldaja poolt määratud korrapidaja ...........................................................................................

12. Korraldaja sidevahendite andmed ...................................................................................................

13. Põhja Politseiprefektuuri kooskõlastus

      (juhul kui seoses koosoleku läbiviimisega on vaja liiklus ümber korraldada)

           

 

Avaliku koosolekuga kaasnevad rajatiste, liikluse (ühistranspordi, parkimise, fooriprogrammide jne) ümberkorraldamisega seotud kulutused, sealhulgas saamata jääva parkimistulu hüvitab ürituse korraldaja.

 

Mina,   kui käesolevas teatises märgitud

avaliku koosoleku korraldaja, olen teadlik avaliku koosoleku seaduse nõuetest koosoleku korraldamisel.

           

(koosoleku korraldaja allkiri, kuupäev)

 

Teade edastatud:

 

1. Põhja-Eesti Päästekeskus .................................................................................................................

    Raua tn 2

2. Põhja Politseiprefektuur ....................................................................................................................

    Pärnu mnt 139

3. Linnaosa valitsus ...............................................................................................................................

4. Raekoda ..........................................................................................................................................

    Raekoja plats 1

5. Tallinna Transpordiamet ....................................................................................................................

    Vabaduse väljak 10

6. .........................................................................................................................................................

           

 

Kuupäev .............................................20....... a

 

           

Teate vastu võtnud ametniku nimi, allkiri ja ametikoht