Tallinna põhimääruse kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 17.06.1993 otsus
jõustumine 17.06.1993
Kehtetuks tunnistamine 10.10.1996
Redaktsiooni kehtivus 17.06.1993 - ...


        TALLINNA LINNAVOLIKOGU

          O T S U STallinn                  17.juuni 1993.


Tallinna põhimääruse kinnitamine


Tallinna Linnavolikogu o t s u s t a b:


1. Kinnitada lisatud Tallinna põhimäärus.

2. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

3. Linnavalitsusel teha ettepanekud muudatuste
sisseviimiseks linna õigusaktidesse tulenevalt Tallinna
põhimäärusest.


B.Julegin
Tallinna Linnavolikogu aseesimees