Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna maaregistri pidamise põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2002 määrus number 38
Jõustumine:20.06.2002
Kehtetuks tunnistamine:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - 03.03.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013

REDAKTSIOON:

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

13. juuni 2002 nr 38

 

Tallinna maaregistri pidamise põhimääruse kinnitamine

 

 

Juhindudes Andmekogude seaduse § 44, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, linnavolikogu 18. aprilli 2002 otsusest nr 177 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Kinnitada Tallinna maaregistri pidamise põhimäärus vastavalt lisale.

2. Määrus jõustub 20. juunil 2002.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002
määrusega nr 38

 

Tallinna maaregistri pidamise põhimäärus

1.                                Üldsätted

1.1                            Registri eesmärk ja nimi

1.1.1                      Tallinna maaregister (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgiks on:

1.1.1.1                arvestuse pidamine Tallinna haldusterritooriumil asuvate maaüksuste üle, olenemata nende omandist ja sihtotstarbest;

1.1.1.2                arvestuse pidamine Tallinna kohanimede ja lähiaadresside üle;

1.1.1.3                avalikustada informatsiooni maaüksuste, kohanimede ja lähiaadresside kohta;

1.1.1.4                esitada Tallinna linna teistele registritele ja riigi registritele informatsiooni maaüksuste, kohanimede ja lähiaadresside kohta;

1.1.1.5                maaüksuste, kohanimede ja lähiaadresside menetlemise tulemuslikum korraldamine, muutes menetluskäigu optimaalseks ja jälgitavaks kõigis etappides.

1.1.2                      Registri ametlik nimi on Tallinna maaregister – lühendatult TMR.

1.2                            Registri pidamise põhimõtted

1.2.1                      Registrit peetakse vastavalt Andmekogude seaduse, Isikuandmete kaitse seaduse, Avaliku teabe seaduse, muude riigi ja Tallinna õigusaktide ning registri pidamise põhimääruse (edaspidi põhimäärus) sätetele.

1.2.2                      Registri pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele, Tallinna ja teistele tunnustatud klassifikaatoritele ning standarditele.

1.2.3                      Register on oma tegevuses seostatav teiste riigi ja Tallinna andmekogudega, sh andmete elektroonilise saamise ja esitamise osas.

1.3                            Mõisted

1.3.1                      Maaüksus on registris iseseisva objektina registreeritud katastriüksus, krunt Tallinna linna ehitusmääruse mõistes või muu maatükk kui piiritletud maa-ala.

1.3.2                      Kohanimi on looduslikule või inimtekkelisele geograafilisele objektile (edaspidi nimeobjekt) antud nimi. Nimeobjektid põhimääruse ulatuses on punktides 3.3.1.1 - 3.3.1.8 nimetatud objektid, kusjuures maaüksusel või ehitisel võib kohanimi puududa.

1.3.3                      Koha-aadress on postitamistunnuseta (postisihtnumbrita) maaüksuse või ehitise aadress, mille koostisosadeks on lähiaadress, omavalitsusüksuse nimi ja välissuhtluses riiginimi.

1.3.4                      Lähiaadress on koha-aadressi osa, mis koosneb üksnes aadressikoha kohanimest ning sellele lisanduvast aadressinumbrist koos vajaliku lisandiga. Lähiaadressi võib omada maaüksus ja ehitis. Hoonete osadel lisandub lähiaadressile korteri või ruumi number.

1.3.5                      Aadressikoht on nimeobjekt (nt tänav, väljak, tee, puiestee, maantee jm), mille nime kasutatakse lähiaadressis.

1.3.6                      Aadressikoha nime täiskuju on aadressikoha nimevormistamise viis, kus kohanime põhiosa ja mistahes liigisõna (nt puiestee, maantee, tänav, väljak jms) kirjutatakse täielikult välja, sealhulgas ka isikunimeliste kohanimede puhul isiku eesnimi või ‑nimed.

1.3.7                      Aadressikoha nime lühikuju on aadressikoha nimevormistamise viis, kus erandina on lubatud liigisõnade "maantee", "puiestee" ja "tänav" asemel kasutada vastavaid lühendeid "mnt", "pst" ja "tn" ning isikute eesnime asemel punktiga initsiaali.

2.                                Registri omanik ja organisatsioon

2.1                            Omanik ja asutaja

2.1.1                      Registri omanik on Tallinna linn.

2.1.2                      Registri asutaja on Tallinna Linnavolikogu.

2.2                            Vastutav töötleja

2.2.1                      Registri vastutava töötleja õiguste teostaja (edaspidi vastutav töötleja) on Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet.

2.2.2                      Vastutav töötleja registri pidamisel:

2.2.2.1                vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;

2.2.2.2                korraldab registri pidamist reguleerivate Tallinna õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist ning kehtestamist;

2.2.2.3                korraldab ja juhib registri arendustöid, kasutuselevõttu ning registri infrastruktuuri (riist- ja tarkvara) hankimist või rentimist;

2.2.2.4                korraldab ja juhib registri pidamist ning kasutajate haldamist;

2.2.2.5                määrab vastutava töötleja õigusi ja kohustusi täitvad ametnikud ning nende volitused ja ülesanded;

2.2.2.6                tagab ametialaseks kasutamiseks mõeldud andmetele juurdepääsu;

2.2.2.7                haldab registris kasutatavaid klassifikaatoreid;

2.2.2.8                lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;

2.2.2.9                peab järelevelvet registri pidamise üle;

2.2.2.10            tagab registri kaitsmise abinõud;

2.2.2.11            täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

2.3                            Volitatud töötleja

2.3.1                      Registri volitatud töötleja on:

2.3.1.1                Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet punktides 3.4.1.1 - 3.4.1.22 nimetatud menetluste toimingute osas, mille täitjaks ta on vastavalt linna õigusaktidele;

2.3.1.2                Tallinna Linnavaraamet punktides 3.4.1.1 – 3.4.1.5 ja 3.4.1.11 – 3.4.1.16 nimetatud menetluste toimingute osas, mille täitjaks ta on vastavalt linna õigusaktidele.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

2.3.2                      Volitatud töötleja registri pidamisel:

2.3.2.1                osaleb registri arendustöödel ja kasutuselevõtul;

2.3.2.2                täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;

2.3.2.3                määrab volitatud töötleja õigusi ja kohustusi täitvad ametnikud ning nende volitused ja ülesanded;

2.3.2.4                vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;

2.3.2.5                teavitab koheselt vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest;

2.3.2.6                täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

2.3.3                      Volitatud töötleja ülesandeid võib täita linnavalitsuse mõne teise ametiasutuse ametnik vastava volituse alusel.

3.                                Registri ülesehitus ja andmed

3.1                            Ülesehitus

3.1.1                      Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina. Andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

3.1.2                      Registrisse kantud andmed jagunevad oma aktuaalsuselt kahte ossa:

3.1.2.1                aktuaalsed andmed – maaüksuste, kohanimede ja lähiaadresside kehtivad andmed;

3.1.2.2                mitteaktuaalsed andmed – andmed maaüksuste, kohanimede ja lähiaadresside muudatuste ning algses ulatuses kehtivuse kaotanud maaüksuste, kohanimede ja lähiaadresside kohta.

3.1.3                      Aktuaalsete ja mitteaktuaalsete andmete koosseis on ühesugune.

3.1.4                      Mitteaktuaalsete andmete säilitamise viisid ja tähtajad määrab vastutav töötleja.

3.1.5                      Registri andmekoosseis täieneb ilma põhimäärust muutmata andmete osas, mille olemasoluga registris on tagatud andmete esitamine seadusega või riigi õigusaktiga kehtestatud ulatuses maa, kohanime ja lähiaadressi üle arvet pidavasse riiklikusse registrisse.

3.2                            Maaüksuse andmed

3.2.1                      Maaüksuse üldandmed on:

3.2.1.1                maaüksuse registrikood – tarkvara poolt antav maaüksuste identifikaator;

3.2.1.2                maaüksuste registrikoodid (p 3.2.1.1), millest maaüksus on moodustatud;

3.2.1.3                planeeringu number ja krundi positsiooni number Tallinna planeeringute registris, mille alusel maaüksus on moodustatud (detailplaneeringu olemasolul);

3.2.1.4                katastritunnus (katastriüksusel);

3.2.1.5                maaüksuse kohanime registrikood (p 3.3.3.1), millega on ühtlasi määratud ka maaüksuse nimi ja lähiaadress;

3.2.1.6                maaomandi liik [klassifikaator: riigimaa, munitsipaalmaa, eramaa, jätkuvalt riigi omandis olev maa];

3.2.1.7                riiklikus maakatastris registreerimise kuupäev;

3.2.1.8                kinnistamise kuupäev.

3.2.2                      Omaniku ja hoonestaja andmed on:

3.2.2.1                füüsilise või juriidilise isiku andmed;

3.2.2.2                korteri või mitteeluruumi ehitise registrikood Tallinna ehitiseregistris;

3.2.2.3                kinnistu vastava registriosa number kinnistu, hoonestusõiguse, korteriomandi ja korterihoonestusõiguse korral;

3.2.2.4                omandi osa suurus.

3.2.3                      Füüsilise isiku kohta registreeritakse:

3.2.3.1                ees- ja perekonnanimi;

3.2.3.2                isikukood;

3.2.3.3                kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress jms).

3.2.4                      Juriidilise isiku kohta registreeritakse:

3.2.4.1                nimetus;

3.2.4.2                registrikood;

3.2.4.3                juriidiline aadress;

3.2.4.4                esindaja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, postiaadress, telefon, e-posti aadress jms).

3.2.5                      Maaüksuse mõõdistusandmed on:

3.2.5.1                1:2000 või 1:500 plaanimaterjali kaardilehe number [planšettide nomenklatuur];

3.2.5.2                katastriüksuse plaani dokumendi registrikood (p 3.5.2.1);

3.2.5.3                koordinaatide süsteem [klassifikaator: riiklik, kohalik];

3.2.5.4                mõõdistamise lähtepunktide numbrid ja koordinaadid x, y;

3.2.5.5                mõõdistamise täpsusklass [klassifikaator];

3.2.5.6                mõõtkava [1:500 või 1:2000];

3.2.5.7                mõõdistamise kuupäev;

3.2.5.8                tsentroidi koordinaadid x, y;

3.2.5.9                piiripunktide numbrid;

3.2.5.10            piiripunktide tüübid [klassifikaator];

3.2.5.11            piiripunkti koordinaadid x, y;

3.2.5.12            piirilõikude tüübid [klassifikaator].

3.2.6                      Maaüksuse sihtotstarbed ja pindade andmed on:

3.2.6.1                üldpindala [m2];

3.2.6.2                ehitiste alune maa [m2];

3.2.6.3                sihtotstarbed [klassifikaator] ja vastavate pindade suurused protsentides üldpinnast.

3.2.7                      Maaüksuse reaalservituudi andmed on:

3.2.7.1                reaalservituudi liik [klassifikaatori alusel tulenevalt Asjaõigusseadusest];

3.2.7.2                valitseva kinnisasja maaüksuse registrikood;

3.2.7.3                kehtivuse algus – kinnistusraamatusse kandmise kuupäev;

3.2.7.4                kehtivuse lõpp – kinnistusraamatust kustutamise kuupäev;

3.2.7.5                reaalservituudi ala nurkade koordinaadid x, y.

3.2.8                      Maaüksuse kasutusvalduse andmed on:

3.2.8.1                kehtestava alusdokumendi registrikood (p 3.5.2.1) – seadus või tehingu dokument (olemasolul);

3.2.8.2                kehtivuse algus;

3.2.8.3                kehtivuse lõpp;

3.2.8.4                füüsilisest isikust kasutusvaldaja punktis 3.2.3 nimetatud andmed;

3.2.8.5                juriidilisest isikust kasutusvaldaja punktis 3.2.4 nimetatud andmed.

3.2.9                      Maaüksuse reaalkoormatise andmed on:

3.2.9.1                reaalkoormatise liik [klassifikaator: avalik-õiguslik, eraõiguslik];

3.2.9.2                kehtivuse algus;

3.2.9.3                kehtivuse lõpp.

3.2.10                  Maaüksuse hüpoteegi andmed on:

3.2.10.1            kehtivuse algus – kinnistusraamatusse kandmise kuupäev;

3.2.10.2            kehtivuse lõpp – kinnistusraamatust kustutamise kuupäev.

3.2.11                  Kinnisomandi kitsenduse andmed on:

3.2.11.1            kitsenduse liik [klassifikaator: seadus, kohtuotsus, tehing];

3.2.11.2            seadva objekti ehitise registrikood ehitiseregistris (olemasolul);

3.2.11.3            kehtestava alusdokumendi registrikood (p 3.5.2.1) – seadus, kohtuotsus või tehingu dokument (olemasolul);

3.2.11.4            kehtivuse algus;

3.2.11.5            kehtivuse lõpp;

3.2.11.6            kitsenduse ulatuse pindala [m2];

3.2.11.7            kitsenduse ala nurkade koordinaadid x, y;

3.2.11.8            kitsendusest tulenev maksusoodustus [%].

3.3                            Kohanime ja lähiaadressi andmed

3.3.1                      Registrisse kantavad objektid on:

3.3.1.1                territoriaalüksus – linnaosa, asum, allasum, kvartal, planeeringupiirkond;

3.3.1.2                transpordiobjekt (linna ühissõidukipeatus, sadam, raudteejaam jne);

3.3.1.3                loodusobjekt (veekogu, laht, mägi jne);

3.3.1.4                kultuurimälestis;

3.3.1.5                muu nimeobjekt (haljasala, väil, vaateplatvorm, õu, hoov jne);

3.3.1.6                aadressikoht (tänav ja selle analoogid – väljak, maantee, tee jne);

3.3.1.7                maaüksus;

3.3.1.8                ehitis;

3.3.1.9                korter või ruum.

3.3.2                      Aadressi koondskeemi andmed on:

3.3.2.1                aadressi koondskeemi registrikood – tarkvara poolt antav identifikaator;

3.3.2.2                detailplaneeringu number, kui koondskeem koostatakse detailplaneeringu alusel;

3.3.2.3                seisund [klassifikaator];

3.3.2.4                kirjeldus.

3.3.3                      Kohanime ja lähiaadressi andmed on:

3.3.3.1                kohanime registrikood – tarkvara poolt antav objekti identifikaator;

3.3.3.2                nimeobjekti liik [klassifikaator];

3.3.3.3                kohanimede registrikoodid (p 3.3.3.1), millest antud liiki objekt on moodustatud;

3.3.3.4                aadressi koondskeemi registrikood (p 3.3.2.1), mille alusel kohanimi või lähiaadress on määratud;

3.3.3.5                objekti registrikood selles registris, kus antud objekt on registreeritud oma põhi- ja ruumiandmetega (koordinaatidega);

3.3.3.6                ametlik kohanimi, sealhulgas aadressikoha nime täiskuju ja olemasolul lühikuju;

3.3.3.7                olemasolul rööpnimi ja mitteametlik kohanimi;

3.3.3.8                linnaosa, asumi ja allasumi nime tähtlühend;

3.3.3.9                olemasolul maaüksuse või ehitise aadressinumber koos vajaliku lisandiga;

3.3.3.10            korteri või ruumi number;

3.3.3.11            vajadusel maaüksuse (nt tänava krunt) lähiaadressi asendav asukohakirjeldus;

3.3.3.12            dokumendi kinnitamise ja jõustumise kuupäev ning kohanime või aadressinumbri jõustumise kuupäev;

3.3.3.13            kooskõlastamise kuupäev, kui kohanime kooskõlastajaks on seaduse või õigusakti kohaselt kohaliku omavalitsuse organ.

3.3.4                      Lähiaadressi moodustamiseks registreeritakse:

3.3.4.1                maaüksuse ja ehitise puhul vastava aadressikoha kohanime registrikood (p 3.3.3.1);

3.3.4.2                korteri või ruumi puhul vastava ehitise kohanime registrikood (p 3.3.3.1).

3.4                            Menetluste andmed

3.4.1                      Menetluste andmed registreeritakse toimingutena järgmiste menetluste kohta:

3.4.1.1                katastriüksuse moodustamine mõõdistamisega;

3.4.1.2                katastriüksuse moodustamine plaani- või kaardimaterjali alusel;

3.4.1.3                katastriüksuse moodustamine krundi plaani alusel;

3.4.1.4                riiklikus maakatastris registreerimine;

3.4.1.5                kinnistusraamatus registreerimine;

3.4.1.6                reaalservituudi registreerimine;

3.4.1.7                kasutusvalduse registreerimine;

3.4.1.8                reaalkoormatise registreerimine;

3.4.1.9                hüpoteegi registreerimine;

3.4.1.10            kinnisomandi kitsenduse registreerimine;

3.4.1.11            maa riigi omandisse jätmine;

3.4.1.12            maa enampakkumisega erastamine;

3.4.1.13            korteriomandi seadmine;

3.4.1.14            maa munitsipaalomandisse andmine;

3.4.1.15            maa ostueesõigusega erastamine;

3.4.1.16            õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine;

3.4.1.17            kinnistu (katastriüksuse) olemasolevate piiride muutmine;

3.4.1.18            kinnistu (katastriüksuse) jagamine;

3.4.1.19            kinnistu (katastriüksuse) liitmine;

3.4.1.20            kohanime määramine, muutmine ja tühistamine;

3.4.1.21            kohanime kooskõlastamine;

3.4.1.22            lähiaadressi määramine, muutmine ja tühistamine.

3.4.2                      Menetluse toimingute andmed on:

3.4.2.1                toimingu registrikood – tarkvara poolt antav toimingu identifikaator;

3.4.2.2                maaüksuse registrikood (p 3.2.1.1), mille toiminguga on tegemist (maaüksuse korral);

3.4.2.3                aadressi koondskeemi registrikood (p 3.3.2.1), mille toiminguga on tegemist (aadressi koondskeemi korral);

3.4.2.4                kohanime registrikood (p 3.3.3.1), mille toiminguga on tegemist (kohanime või lähiaadressi korral);

3.4.2.5                toiming [klassifikaator (p 4.1.5)];

3.4.2.6                alustamise tähtaeg – võimalusel registreerib tarkvara toimingute klassifikaatori alusel (p 4.1.5);

3.4.2.7                alustamise kuupäev – registreerib tarkvara;

3.4.2.8                täitmise tähtaeg – võimalusel registreerib tarkvara toimingute klassifikaatori alusel (p 4.1.5);

3.4.2.9                lõpetamise kuupäev – registreerib tarkvara toimingu lõpetamisel;

3.4.2.10            vastutava ametniku ees- ja perekonnanimi;

3.4.2.11            vastutava ametniku kontaktandmete veebilehe aadress (URL) Tallinna veebilehel.

3.5                            Dokumentide andmed

3.5.1                      Registris registreeritakse:

3.5.1.1                katastriüksuste moodustamise ja muutmise juriidilise toimiku, maaregistri toimiku ning katastriüksuse moodustamise toimiku koosseisu kuuluvad dokumendid;

3.5.1.2                seadus või tehingu dokument, millega tekib kasutusvaldus vallasasjale;

3.5.1.3                seadus, millega seatakse kinnisomandi kitsendus;

3.5.1.4                kohanime määramise, muutmise, tühistamise ja kooskõlastamise dokumendid;

3.5.1.5                lähiaadressi määramise, muutmise ja tühistamise dokumendid.

3.5.2                      Dokumendi kohta registreeritakse järgmised andmed:

3.5.2.1                dokumendi registrikood – tarkvara poolt antav dokumendi identifikaator;

3.5.2.2                toimingu registrikood (p 3.4.2.1), mille käigus dokument registreeriti;

3.5.2.3                dokumendi liik [klassifikaator];

3.5.2.4                nimetus (olemasolul);

3.5.2.5                number (olemasolul);

3.5.2.6                väljaandja nimetus;

3.5.2.7                väljaandmise kuupäev;

3.5.2.8                kehtivuse alguse kuupäev (olemasolul);

3.5.2.9                kehtivuse lõpu kuupäev (olemasolul);

3.5.2.10            dokumendi veebilehe aadress (URL) Tallinna õigusaktide registri veebilehel (olemasolul);

3.5.2.11            dokumendi veebilehe aadress (URL) Tallinna dokumendiregistri veebilehel (olemasolul).

3.6                            Registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed

3.6.1                      Registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed on:

3.6.1.1                andmete lisaja kasutajatunnus registris;

3.6.1.2                andmete lisamise aeg;

3.6.1.3                andmete viimase muudatuse tegija kasutajatunnus registris;

3.6.1.4                andmete viimase muudatuse tegemise aeg;

3.6.1.5                andmed ebaõigete või kontrollimist ja ajakohastamist vajavate andmete kohta;

3.6.1.6                juurdepääsuõigustega kasutajate kasutajatunnus, sisenemise ja väljumise aeg, andmed arvuti tuvastamiseks ja saadud väljavõtete loend;

3.6.1.7                juurdepääsuõigusteta kasutajate sisenemise ja väljumise aeg, andmed arvuti tuvastamiseks ja saadud väljavõtete loend.

3.6.2                      Vastutaval töötlejal on õigus registreerida täiendavaid registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavaid andmeid.

3.7                            Andmete õiguslik režiim ja piiratud kättesaadavusega andmed

3.7.1                      Registri andmetel ja väljavõtetel ei ole õiguslikku tähendust.

3.7.2                      Kõikidel Tallinna linna poolt koostatavatel ja väljastatavatel dokumentidel kasutatakse ainult maaüksuste, kohanimede ja lähiaadresside aktuaalseid andmeid, välja arvatud juhtudel, kui dokumendi sisu eeldab mitteaktuaalsete andmete esitamist.

3.7.3                      Piiratud kättesaadavusega andmed on:

3.7.3.1                punktides 3.2.3 ja 3.2.4 nimetatud isikuandmed;

3.7.3.2                punktis 3.6 nimetatud registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed.

4.                                Registri pidamise kord

4.1                            Andmete esitamise ja registreerimise kord

4.1.1                      Andmed registreeritakse punktis 3.4.1 nimetatud menetluste käigus punktis 3.5.1 määratletud dokumentidelt hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul arvates linna õigusakti Tallinna õigusaktide registrisse kandmise päevast, volitatud töötleja poolt väljaantud dokumendi väljaandmise päevast ja muudel juhtudel dokumendi saamise päevast.

4.1.2                      Kui Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras on punktides 3.4.1 nimetatud menetluste toimingute täitjaks linnavalitsuse ametiasutus, mis ei ole volitatud töötleja, esitab ta andmed toimingute teostamise kohta, tema poolt väljaantud või temale esitatud dokumendid registreerimiseks hiljemalt järgmisel tööpäeval.

4.1.3                      Andmed kannab registrisse:

4.1.3.1                punktides 4.1.1 ja 4.1.2 nimetatud juhtudel volitatud töötleja poolt volitatud ametnik;

4.1.3.2                punktis 4.1.2 nimetatud toimingute, dokumentide ja nende andmete ulatuses vastutava töötleja volitusel linnavalitsuse vastava ametiasutuse ametnik hiljemalt punktis 4.1.2 nimetatud esitamise tähtajaks.

4.1.4                      Maaüksuse, kohanime ja lähiaadressi menetluste ja nende andmete kasutamise käigus saadakse riigi ja linna õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja piirangutega vajalikud maaüksuse, kohanime ja lähiaadressiga seotud ning teises registris registreeritud andmed tarkvara abil reaalajas.

4.1.5                      Andmete esitamise ja registreerimise korra koostab vastutav töötleja ja kinnitab linnavalitsus.

4.2                            Registrist andmete väljastamise kord

4.2.1                      Register on avalik ja selle kasutamine on tasuta.

4.2.2                      Avalikkusele andmete väljastamine toimub kolmel viisil:

4.2.2.1                juurdepääsuga registri andmetele Tallinna veebilehelt;

4.2.2.2                avalike väljavõtete (sh kaart) saamisega Tallinna veebilehelt;

4.2.2.3                teabenõude täitmisega andmete ja väljavõtete osas, mis pole Tallinna veebilehel.

4.2.3                      Linna ametnikele toimub andmete väljastamine:

4.2.3.1                punktis 4.2.2 loetletud viisidel;

4.2.3.2                ametialaste väljavõtete (sh kaart) saamisega registrist.

4.2.4                      Avalike ja ametialaste väljavõtete loetelu ja sisu koostab vastutav töötleja, arvestades linnavalitsuse ametiasutuste, teiste registrite ja kasutajate vajadusi, ning kehtestab linnavalitsus.

4.3                            Piiratud kättesaadavusega andmetega tutvumine

4.3.1                      Punktis 3.7.3.1 nimetatud andmetega tutvumine toimub Avaliku teabe seaduses ettenähtud korras teabenõude alusel ning Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud piirangutega.

4.3.2                      Punktis 3.7.3.2 nimetatud andmetega saavad tutvuda ainult vastutav ja volitatud töötleja registri tarkvara abil.

4.4                            Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamise kord

Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamine toimub tarkvara abil punktis 3.6.1 nimetatud registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavate andmete registreerimisega ja nende regulaarse läbivaatamisega vastutava töötleja poolt.

4.5                            Ebaõigetest andmetest teatamise ja nende parandamise kord

4.5.1                      Punktis 4.2.3 nimetatud registri kasutajad on kohustatud koheselt teatama volitatud töötlejale avastatud ebaõigetest andmetest.

4.5.2                      Volitatud töötleja on kohustatud koheselt registreerima talle teatatud või tema enda poolt avastatud ebaõiged andmed ja võtma tarvitusele abinõud ebaõigete andmete kontrollimiseks ja parandamiseks.

4.6                            Juurdepääsuõiguste haldamine

4.6.1                      Andmetele juurepääsu haldamine on vastutava töötleja ülesanne.

4.6.2                      Volitatud töötleja poolt volitatud ametnikule juurdepääsuõiguse saamiseks esitab vastava struktuurüksuse juht taotluse, milles näitab ära volitatud ametniku ees- ja perekonnanime, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitava aja. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajatu. Vastutav töötleja avab ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud ametnikku.

4.6.3                      Volitatud töötleja poolt volitatud ametniku juurdepääsuõiguse sulgemiseks enne kehtivuse aja lõppemist esitab vastava struktuurüksuse juht taotluse, milles näitab ära volitatud ametniku ees- ja perekonnanime ja juurdepääsuõiguse sulgemise soovitava aja. Vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

4.6.4                      Linna ametnikele registrile juurdepääsu saamise ja sulgemise taotluse esitab vastava ametiasutuse juht vastutavale töötlejale, muus osas toimub juurepääsuõiguse saamine ja sulgemine punktides 4.6.2 ja 4.6.3 kehtestatud korras.

4.6.5                      Linnapeale ja abilinnapeadele avab juurdepääsu vastutav töötleja kolme tööpäeva jooksul alates nende ametisse nimetamisest ja sulgeb järgmisel tööpäeval peale ametist vabastamist.

4.6.6                      Vastutav töötleja võib andmetele juurdepääsu sulgeda koheselt järgmistel põhjustel:

4.6.6.1                vastutava või volitatud töötleja poolt volitatud ametnik on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda või korduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;

4.6.6.2                juurdepääsu omaja on võimaldanud oma juurdepääsuõigust kasutada teisel isikul või kasutanud andmeid mittesihipäraselt.

5.                                Lõppsätted

5.1                            Registri järelevalve teostamise kord

5.1.1                      Järelevalvet teostavad Andmekaitse Inspektsiooni selleks volitatud ametnik Andmekogude seaduse järgimise osas ja vastutava töötleja selleks volitatud ametnik registri pidamise korra ja vastutava töötleja korralduste täitmise osas.

5.1.2                      Vastutav töötleja on kohustatud lahendama järelevalve korras kaebusi registri pidamise ja andmete töötlemise ning kasutamise kohta. Järelevalve tulemustest teatatakse kaebuse esitajale ühe kuu jooksul kaebuse saamisest.

5.2                            Registri pidamise finantseerimise kord

Registri asutamist ja pidamist finantseeritakse linnaeelarvest.

5.3                            Registri likvideerimise kord

5.3.1                      Registri likvideerimise otsustab linnavolikogu.

5.3.2                      Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.