Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 04.04.2002 määrus number 21
Jõustumine:01.06.2002
Kehtetuks tunnistamine:15.04.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - 14.04.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 08.04.2010 nr 21, jõustumine 15.04.2010

REDAKTSIOON:

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009

Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008

Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006

Tvk m 29.04.2004 nr 12 jõust. 06.05.2004

Tvk m 29.05.2003 nr 34 jõust. 01.07.2003

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

4. aprill 2002 nr 21

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra kinnitamine

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6, Kaubandustegevuse seaduse § 17 lg 1 ja 4, § 20 lg 5 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 2, § 66, § 87 lg 2 p 3 ja 4,

(Tvk m 29.04.2004 nr 12 jõust. 06.05.2004)

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord.

2. (Kehtetu - Tvk m 29.04.2004 nr 12 jõust. 06.05.2004)

3. Üür, mis laekub linnaosavalitsuse poolt punktis 1 nimetatud korra kohaselt Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmisest, jääb 2002. eelarveaastal selle linnaosa omatuluks.
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

4. Tunnistada kehtetuks:

4.1 linnavolikogu 10. detsembri 1998 määruse nr 43  “Turul ja tänaval kauplemise eeskirja kinnitamine” punkt 1;

4.2 linnavolikogu 31. mai 2001 määrus nr 26 “Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 1998 määruse nr 43 muutmine”.

5. (Kehtetu - Tvk m 29.04.2004 nr 12 jõust. 06.05.2004)

6. Määrus jõustub 1. juunil 2002.

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002
määrusega nr 21

 

 

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord

 

 

I Üldsätted

 Käesolev kord reguleerib Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva rajatise või selle osa üürile või tasuta kasutusse andmist isikule, kes soovib seal teostada kaubandustegevust.
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

2. Käesolev kord ei laiene:

2.1 sellise rajatise või selle osa üürile või tasuta kasutusse andmisele, mille aluse kinnistusraamatusse kantud maa kasutamiseks on seatud piiratud asjaõigus, v.a juhul, kui kinnistusraamatusse kantud ja piiratud asjaõigusega koormatud maale on seatud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise talumiseks või piiratud asjaõiguse alusel kasutatava maa osa ei ulatu üürile või tasuta kasutusse antava rajatise või selle osa alusele maale või piiratud asjaõigus on koormatud Tallinna linna kasuks servituudiga, mis võimaldab rajatist või selle osa omada või annab õiguse rajatise või selle osa üürile või tasuta kasutusse andmiseks;
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

2.2 Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluvatel rajatistel või nende osadel nii avaliku ürituse raames kui väljaspool avalikku üritust teostatavale kandekaubandusele (jaemüügile käest, käsikorvist, kandelaualt või –kastist).

3.Käesoleva korraga reguleerimata küsimustes juhindutakse Tallinna Linnavolikogu poolt kinnitatud “Linnavara kasutusse andmise korrast”.

(Tvk m 29.05.2003 nr 34 jõust. 01.07.2003)

4. Käesoleva korra tähenduses on:

4.1 rajatis – tänav, väljak, haljasala ja muu maapinnaga  püsivalt ühendatud  inimtegevuse tulemusel valminud ehitis, mis pole hoone;

4.2 linnarajatis - Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluv rajatis või selle osa;

4.3 linnarajatise valitseja – linnarajatise kui linnavara valitseja vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud “Linnavara valitsemise korrale”.

5. . Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine kuulub linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsuse pädevusse. Tallinna Linnavalitsus võib korraldusega teha eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise ja vahetu teostamise ülesandeks Tallinna Ettevõtlusametile (edaspidi ettevõtlusamet), juhul kui mitme linnaosa piires asuvad linnarajatised antakse kasutusse tervikobjektina.
(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

51. Linnaosa valitsus peab kooskõlastama linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise kavatsuse linnarajatise valitsejaga, kui linnarajatise valitseja ei ole linnaosa valitsus. Tallinna Linnavaraamet kooskõlastab Tallinna linna omandis oleva kinnistu piiratud asjaõigusega koormamise tingimuste määramise Tallinna Linnavolikogu otsuse või Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu linnaosa valitsusega, välja arvatud maa koormamisel isikliku kasutusõigusega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks. Ettevõtlusamet kooskõlastab linnarajatise kasutusse andmise kavatsuse linnarajatise asukohajärgse linnaosa valitsusega ning juhul kui linnaosa valitsus ei ole linnarajatise valitseja, siis ka linnarajatise valitsejaga.

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

6. Linnarajatis antakse sellel kaubandustegevuse teostamiseks kasutusse vaid juhul, kui:

6.1 sellel teostatav kaubandustegevus ei kahjusta antud paiga vahetus läheduses elavate inimeste  põhjendatud huve;

6.2 sellel teostatav kaubandustegevus ei takista inimeste või sõidukite liiklemist;

6.3 seda ei ole otsustatud võõrandada;

6.4 sellel teostatav kaubandustegevus ei takista antud linnarajatise kasutamist avalikuks otstarbeks;

6.5 see ei ole vajalik linna valitsemiseks;

6.6 see ei muuda võimatuks ega raskenda oluliselt muu linnavara otstarbekohast kasutamist;

6.7 (Kehtetu - Tvk m 29.04.2004 nr 12 jõust. 06.05.2004)

7. Linnaosa valitsus või ettevõtlusamet peavad enne linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise otsustamist hindama põhjalikult, igakülgselt ja objektiivselt linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise võimalikkust tulenevalt punktis 6 sätestatust. Seejuures võib küsida arvamust linna teistelt ametiasutustelt, samuti linnaosa halduskogult.

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

8. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtnud isik ei või oma lepingujärgseid ja käesolevast korrast tulenevaid õigusi ning kohustusi üle anda kolmandatele isikutele.

 

II Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise tähtajad ja otsustusviisid

9. Linnarajatis antakse kasutusse:

9.1 sellele püsiva müügikoha paigaldamiseks ‑ tähtajaga kuni viis aastat;
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

9.2 kauba või teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks avaliku ürituse toimumise paigas – seonduvalt antud avaliku ürituse toimumise ajaga;

9.3 punktides 9.1 ja 9.2 nimetamata juhtudel ‑ tähtajaga kuni kolm aastat.
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

9.4 punktis 11.5 nimetatud juhul –linnarajatisega seonduva kohtuasja menetlemise või linnarajatise kasutusse andmise otsuse eelnõu menetlemise ajaks.

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

10. Püsiva müügikoha paigaldamiseks linnarajatisele antakse linnarajatis üürile kindlaksmääratud tähtajaks eelläbirääkimistega pakkumise korras.

(Tvk m 29.04.2004 nr 12 jõust. 06.05.2004)

11. Linnarajatis antakse sellel kaubandustegevuse teostamiseks üürile kindlaksmääratud tähtajaks otsustuskorras:
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

11.1 linnarajatise vahetus läheduses asuva kaupluse, toitlustusäri või teenindusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume;

11.2 laudade, toolide jm inventari hooajaliseks paigaldamiseks püsiva müügikoha juurde eesmärgiga võimaldada tarbijal pruukida selles püsivas müügikohas turustatavat kaupa kohapeal;

(Tvk m 29.04.2004 nr 12 jõust. 06.05.2004)

11.3 kauba või teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks avaliku ürituse toimumise paigas;

11.4 müügilaudade, -lettide, -stendide jms paigaldamiseks, samuti teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks punktides 11.1, 11.2. ja 11.3 sätestamata juhtudel.

11.5 linnarajatisel seni püsivat müügikohta kasutanud isikule linnarajatisega seonduva kohtuasja menetlemise või linnarajatise kasutusse andmise otsuse menetlemise ajal, kui linnarajatise kasutusse andmine võimaldab vältida linnale kahju tekkimist, on avalikes huvides või linnarajatise kasutusse andmine ei ole vastuolus kohtuasja või linnarajatise kasutusse andmise otsuse eelnõu menetlemise võimalike tulemustega.

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

12. Linnaosavanem võib põhjendatult otsustada, et:

12.1 punktides 11.1, 11.3 või 11.4 sätestatud juhul antakse linnarajatis üürile eelläbirääkimistega pakkumise korras;
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

12.2 linnarajatis antakse otsustuskorras kasutusse tasuta.

 

III Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

13. Eelläbirääkimistega pakkumise puhul linnarajatise tasuta kasutusse andmist ei rakendata. Eelläbirääkimistega pakkumise puhul on olulised nii tasu suurus kui ka lisatingimuste täitmine ja pakkumise võitja väljaselgitamiseks määrab komisjon eelläbirääkimistega pakkumise teates hinna ja lisatingimuste suhte osakaalu. Lisatingimuseks on üürniku kohustus:
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006;

Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

13.1 paigaldada linnarajatisele vaid selline püsiv müügikoht, inventar vm kaubandustegevuseks vajalik, mis on oma välisilmelt linnapilti või otseselt antud paika sobilik. Võimalike vaidluste korral sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva linnarajatise puhul Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arvamusest, väljaspool vanalinna muinsuskaitseala linnadisaineri arvamusest;

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

13.2 tegutsedes linnarajatisel, kaubelda teatud ajal või sortimendis või kasutades teatud müügivormi.

13Eelläbirääkimistega pakkumise võib linnaosa valitsus korraldada linnaosa piires ühe või mitme linnarajatise suhtes. Kui korraldatakse eelläbirääkimistega pakkumine mitme sama linnaosa piires asuva linnarajatise kui pakkumise tervikobjekti suhtes, võib pakkumismenetluses kehtestada eri linnarajatiste osas erinevaid lisatingimusi.

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

14. Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamiseks ja vahetuks teostamiseks moodustab linnaosavanem oma korraldusega või ettevõtlusameti juhataja oma käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, nimetades ühtlasi komisjoni liikmete hulgast selle esimehe.

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

141. Ettevõtlusameti poolt läbiviidava eelläbirääkimistega pakkumise korras linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise ettevalmistamiseks ja vahetuks teostamiseks moodustatud komisjoni koosseisu kaasatakse linnarajatise asukoha järgse linnaosa valitsuse esindaja.

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

15. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmisest eelläbirääkimistega pakkumise teel teatatakse ajalehes, kus avaldatakse Tallinna linna ametlikke teateid. Vajadusel võib sellekohaseid teateid ja kuulutusi levitada täiendavalt ka muul viisil. Pakkumiste esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui kümme tööpäeva.

(Tvk m 29.04.2004 nr 12 jõust. 06.05.2004)

16. Eelläbirääkimistega pakkumise teates tuleb märkida:

16.1 üürile antava linnarajatise asukoht ja iseloomustus;
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

16.2 pakkumise korraldaja;

16.3 pakkumise läbiviimise viis;

16.4 pakkumise alghind;

16.5 pakkumise lisatingimused;

16.6 tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii suurus, nende tasumise kord, tähtajad ja tasumiseks vajalikud rekvisiidid;

16.7 millal ja kus saab linnarajatise ning üürile andmise tingimustega tutvuda;
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

16.8 pakkumiste esitamise tähtaeg (kuupäev ja kellaaeg);

16.9 pakkumise võitja väljaselgitamise alused;

16.10 üürile antava linnarajatise kasutusotstarbe osas tehtavad piirangud;
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

16.11 üüri tasumise kord ja tähtajad;
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

16.12 sanktsioon üürilepingu sõlmimata jätmise korral vastavalt punktile 28.

17. Linnarajatise kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghind (üüri minimaalsuurus ruutmeetri kohta kuus kolmekümne päeva arvestuses) ettevõtete eri liikide osas kehtestatakse linnavalitsuse määrusega. Seejuures võib linnavalitsus rakendada paikkondlikke koefitsiente.
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

18. Pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii üüri kui ka kõigi nõutud lisatingimuste kohta ning esitama tehtud pakkumise täitmiseks tagatised.
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

19. Tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii minimaalsuurus on kaheksakümmend protsenti pakkumise alghinnast.

20. Pakkumistega ümbrikud avab komisjon pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni kõik kohalviibinud liikmed.

21. Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata.

22. Eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu neist vastab kehtestatud nõuetele.

23. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise linnarajatise üüri ja kõigi lisatingimuste kohta.
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

24. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumisi kümne tööpäeva jooksul täiendada.

25. Leping sõlmitakse isikuga, kelle pakkumise on linnaosa valitsus või ettevõtlusamet tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel on linnaosa valitsusel või ettevõtlusametil õigus tunnistada eelläbirääkimistega pakkumine nurjunuks.

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

26. Võttes aluseks eelläbirääkimiste tulemused, annab linnaosavanem korralduse või ettevõtlusameti juhataja käskkirja lepingu sõlmimiseks. Nimetatud haldusaktides peavad olema ära näidatud:

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

26.1 kes on volitatud lepingut sõlmima;

26.2 linnarajatise võimalikult täpne asukoht;

26.3 linnarajatist iseloomustavad põhinäitajad;

26.4 linnarajatise valitseja;

26.5 isik, kellele linnarajatis üürile antakse;
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

26.6  lepingu tähtaeg;

26.7 linnarajatise kasutusse andmise tingimused (linnarajatise kasutusotstarve, lisatingimuste täitmise kohustus vastavalt eelläbirääkimistel tehtud lõplikule pakkumisele, üüri tasumise kord jm);
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

26.8 üüri suurus;
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

26.9 kas ja millisel tingimusel jätab linnaosavalitsus või ettevõtlusamet endale õiguse lepingut igal ajal ühepoolselt lõpetada.

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

27. Kui linnarajatis on otsustatud anda kasutusse kaubandustegevuseks eelläbirääkimiste korras tulenevalt punktist 12.1, edastatakse punktis 26 nimetatud haldusakti ärakiri teadmiseks linnaosa halduskogule ühes linnaosavanema sellekohase põhjendusega.

28. Kui parima pakkumise teinud isik ei ole ühe kuu jooksul, arvates punktis 26 nimetatud haldusakti andmisest, sõlminud lepingut, on linnarajatise kasutusse andmise otsustajal õigus oma otsus tühistada. Sel juhul tema poolt sissemakstud tagatisraha ei tagastata või realiseeritakse tema poolt esitatud pangagarantii, kusjuures nimetatud sanktsioon peab olema märgitud  eelläbirääkimistega pakkumise teates.

 

IV Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine otsustuskorras

29. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine otsustuskorras toimub linnaosavanema korralduse alusel, millises haldusaktis peavad olema ära näidatud:

29.1 kes on volitatud lepingut sõlmima;

29.2 linnarajatise võimalikult täpne asukoht;

29.3 linnarajatist iseloomustavad põhinäitajad;

29.4 linnarajatise valitseja;

29.5 isik, kellele linnarajatis kasutusse antakse;

29.6 lepingu tähtaeg;

29.7 linnarajatise kasutusse andmise tingimused (linnarajatise kasutusotstarve, lisatingimuste täitmise kohustus, üüri tasumise kord jm);
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

29.8 üüri suurus (välja arvatud linnarajatise tasuta kasutusse andmise korral);
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

29.9 kas ja millisel tingimusel jätab linnaosavalitsus endale õiguse lepingut igal ajal ühepoolselt lõpetada.

30. Lisatingimuseks on linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja kohustus:

30.1 paigaldada linnarajatisele vaid selline inventar vm kaubandustegevuseks vajalik, mis on oma välisilmelt linnapilti või otseselt antud paika sobilik. Võimalike vaidluste korral sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva linnarajatise puhul Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arvamusest, väljaspool vanalinna muinsuskaitseala linnadisaineri arvamusest;

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

30.2 tegutsedes linnarajatisel, kaubelda teatud ajal või sortimendis või kasutades teatud müügivormi.

31. Linnarajatise kaubandustegevuseks üürile andmisel kohaldatava üüri suurus (ruutmeetri kohta kuus kolmekümne päeva arvestuses) ettevõtete eri liikide osas kehtestatakse linnavalitsuse määrusega. Seejuures võib linnavalitsus rakendada paikkondlikke koefitsiente.
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

32. Kui linnarajatis on otsustatud anda kasutusse kaubandustegevuseks tasuta tulenevalt punktist 12.2, edastatakse punktis 29 nimetatud haldusakti ärakiri teadmiseks linnaosa halduskogule ühes linnaosavanema sellekohase põhjendusega.

33. Kui linnarajatisel kaubandustegevust teostada soovinud isik ei ole ühe kuu jooksul, arvates punktis 29 nimetatud haldusakti andmisest, sõlminud lepingut, on vara kasutusse andmise otsustajal õigus oma otsus tühistada.

 

V Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu sõlmimine ja muutmine

34. Linnaosa valitsus või ettevõtlusamet on kohustatud enne linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu sõlmimist teatama Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes, kellele ja milliste tingimustega linnarajatis kasutusse antakse. Seejuures tuleb teates avalikustada kõik nõuetekohase pakkumise teinud isikud. Lepingu võib sõlmida viie tööpäeva möödumisel linnarajatise kasutusse andmise kohta käiva teate ilmumise päevast.

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

35. Punktis 34 sätestatu ei laiene juhtudele, kui linnarajatis antakse kasutusse kauba või teenuse müügiks pakkumiseks või müügiks avaliku ürituse toimumise paigas.

36. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu võib sõlmida üksnes punktides 26.1 ja 29.1 osundatud isik. Leping sõlmitakse kahes eksemplaris, millest esimene jääb linnarajatise kasutusse andjale ja teine linnarajatise kasutusele võtjale. Kui linnarajatise valitseja ei ole linnaosavalitsus, edastab lepingu sõlminud linnaosavalitus lepingu ärakirja linnarajatise valitsejale. Kui lepingu sõlmija on ettevõtlusamet, siis edastab ta lepingu ärakirja linnarajatise asukoha järgsele linnaosa valitsusele ja linnarajatise valitsejale, kui valitsejaks ei ole linnaosa valitsus.

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

37. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tüüpvormi kehtestab linnavalitsus määrusega.

38. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmisel ei ole tüüpvormist erinevad lepingud lubatud.

39. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingut sõlmima volitatud isik võib pidada põhjendatult vajalikuks tehingu notariaalset tõestamist. Tehingu notariaalse tõestamise korral jääb notaritasu linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja kanda.
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

40. Lepingu sõlmimise aluseks olevas haldusaktis toodud tingimused on lepingu sõlmimisel kohustuslikud ja neid võib muuta üksnes pärast vastava haldusakti muutmist.

41. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimuste muutmise alus on linnaosa valitsuse haldusakt või ettevõtlusameti juhataja käskkiri, millega muudetakse vastavalt punktis 26 või 29 märgitud haldusakti. 

(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

 

VI Lõppsätted

42. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimuste täitmist kontrollib lepingu sõlminud ametiasutus. Kontrollimise käigus tehakse ülevaatusi, mille kohta koostatakse protokoll. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja poolsetest rikkumistest on kontrollija kohustatud kirjalikult teatama ning teates nimetama lepingutingimuste rikkumise kõrvaldamise tähtaja. Kui linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja ei täida lepingu tingimusi ning talle on lepingu kehtivuse ajal teatatud kaks korda kirjalikult lepingu tingimuste rikkumisest, võib lepingu sõlmija lepingu enne tähtaja lõppu üles öelda.
(Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

 

43. Lepingu lõppemisel tuleb linnarajatis selle kasutusse võtja poolt vabastada lepingus märgitud tähtajal. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tuleb linnarajatis selle kasutusse võtja poolt vabastada lepingu lõpetamise haldusaktis märgitud tähtajal, kusjuures linnarajatise vabastamise tähtaeg ei või olla linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu lõppemise tähtajast üle 48 tunni pikem.

 

(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

 

431. Punktis 43 nimetatud linnarajatise vabastamise tähtaja rikkumisel tasub linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja leppetrahvi summas, mis võrdub nelja kuu üüriga. Juhul, kui leping on sõlmitud tähtajaga alla ühe kuu, tasub linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtja linnarajatise vabastamise tähtaja rikkumisel leppetrahvi summas, mis võrdub nelja päeva üüriga.

 

(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006)

 

44. Punktis 43 sätestatu eiramisel teisaldab linnarajatisel asuvad objektid linnaosavalitsus või ettevõtlusamet, lülitades selleks tehtud kulutused üürnikule esitatava lõpparve hulka.
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006;

Tvk m 21.08.2008 nr 27 jõust. 28.08.2008)

 

45. Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmisest laekuva üüri edasine kasutamine sätestatakse linnavalitsuse määrusega.
(Tvk m 04.05.2006 nr 26 jõust. 11.05.2006;