Tallinna põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 16.12.1999 määrus number 42
jõustumine 21.12.1999

Redaktsiooni kehtivus 21.12.1999 - ...          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUSTallinn,                16. detsember 1999 nr 42


Tallinna põhimääruse muutmine 


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p 9
ja paragrahv 48 ning Tallinna põhimääruse paragrahv 98,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna põhimääruse paragrahv 32 lg 2 ja sõnastada see
järgmiselt: 
"(2) Revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja liikmed valitakse
linnavolikogu liikmete hulgast linnavolikogu poolt kinnitatud korras.
Revisjonikomisjoni teenindab linnavolikogu kantselei kontrolliosakond." 

2. Määrus jõustub 21. detsembril 1999.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees