Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnaosade põhikirjade muutmine
Tallinna Linnavolikogu 07.10.1999 määrus number 36
Jõustumine:17.10.1999
Kehtetuks tunnistamine:14.09.2006
Redaktsiooni kehtivus:17.10.1999 - ...
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUSTallinn,          	       7. oktoober 1999 nr 36


Tallinna linnaosade põhikirjade
muutmine


Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 p 11,
Tallinna põhimääruse paragrahv 26 lg 1 p 11 ning Tallinna Linnavolikogu
10. juuni 1999 määrusest nr 17,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b :

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 1997 määrusega 49 kinnitatud
ja Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 määrusega nr 29 muudetud
Tallinna linnaosade põhikirju alljärgnevalt:
1.1 muuta punkti 3.1 ja sõnastada see järgmiselt:
"3.1 Halduskogu moodustab ja koosseisu kinnitab valimistulemuste põhjal
linnavolikogu. Halduskogu suurus on ühe võrra suurem kui kahekordne
linnavolikogu mandaatide arv linnaosas.";
1.2 muuta punkti 3.2 ja sõnastada see järgmiselt:
"3.2 Halduskogu liikmeks võib olla kandidaatide registreerimiseks
esitamisel Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikusse registrisse antud
linnaosas kantud ning selles linnaosas linnavolikogusse valitud või
kandideerinud isik.";
1.3 muuta punkti 3.3 ja sõnastada see järgmiselt:
"3.3 Halduskogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused kinnitab
linnavolikogu oma otsusega.";
1.4 muuta punkti 3.4 ja sõnastada see järgmiselt:
"3.4 Halduskogu moodustamisel lähtutakse punktis 3.2 sätestatust, isiku
soovist osaleda halduskogu töös ning järgmistest põhimõtetest:
3.4.1 halduskogusse kuuluvad antud linnaosast linnavolikogusse valitud
isikud; 
3.4.2 ülejäänud kohad halduskogus jaotatakse samas valimisringkonnas
nimekirjas või üksikkandidaadina kandideerinud isikute vahel linnavolikogu
asendusliikmete järjekorras. Juhul, kui nimekiri sai vastavas linnaosas
(valimisringkonnas) kokku vähemalt 5 % kehtivatest häältest, kuid
nimekirjamandaatide jaotamisel ei osalenud, jaotatakse ülejäänud kohad
halduskogus linnavolikogu asendusliikmete nimekirja alusel, mida on
täiendatud linnaosas vähemalt 5 % kehtivatest häältest saanud nimekirjade
kandidaatidega ja linnaosas vähemalt 5 % kehtivatest häältest saanud
üksikkandidaatidega;
3.4.3 linnavolikogusse nimekirjas valitud isikute loobumisel, samuti
halduskogu liikmeks oleku tingimustele mittevastavuse korral kinnitatakse
halduskogu liikmeks järgmised samas valimisringkonnas antud kandidaatide
nimekirjas kandideerinud isikud linnavolikogu asendusliikmete järjekorras.
Linnavolikogusse valitud üksikkandidaadi loobumisel osalemast halduskogu
töös, samuti tema mittevastavuse korral halduskogu liikmeks oleku
tingimustele kinnitatakse halduskogu liikmeks järgmine kandidaat vastavalt
linnavolikogu asendusliikmete järjekorrale.";
1.5 tunnistada kehtetuks punkt 3.6;
1.6 täiendada põhikirja punktiga 4.5 järgmises sõnastuses:
"4.5 Linnavolikogu kantselei peab halduskogu asendusliikmete nimekirja ja
peab arvestust halduskogude koosseisus tehtavate muudatuste kohta.";
1.7 tunnistada kehtetuks punkt 5.2.2;
1.8 muuta punkti 5.2.3 ja sõnastada see järgmiselt:
"5.2.3 väljalangemisel Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikust registrist
Tallinnas;";
1.9 asendada punktis 5.2.5 sõnad "valimiste Tallinna territoriaalkomisjoni"
sõnadega "Tallinna Linna Valimiskomisjoni";
1.10 muuta punkti 6.1 ja sõnastada see järgmiselt:
"6.1 Halduskogu liikme volituste peatumisel ja ennetähtaegsel lõppemisel
kinnitatakse väljalangenud liikme asemele asendusliige, lähtudes käesoleva
põhikirja punktist 3 ja järgmistest põhimõtetest:
6.1.1 nimekirjas kandideerinud ja halduskogu liikmeks kinnitatud isiku
asendusliikmeks saab väljalangenuga samasse kandidaatide nimekirja kuuluv
isik vastavalt linnavolikogu asendusliikmete järjekorrale;
6.1.2 üksikkandidaadina kandideerinud ja halduskogu liikmeks kinnitatud
isiku asendusliikmeks kinnitatakse vastavalt halduskogu asendusliikmete
järjestusele järgmine isik.";
1.11 muuta punkti 6.2 ja sõnastada see järgmiselt:
"6.2 Halduskogust väljalangenuga samas nimekirjas kandideerinud isikute
ammendumisel kinnitatakse tema asemele järgmine linnavolikogu asendusliige
lähtudes käesoleva põhikirja punktis 3 sätestatust.";
1.12 asendada punktis 6.3 sõna "asendusliikmeks" sõnaga "liikmeks";
1.13 muuta punkti 6.4 ja sõnastada see järgmiselt:
"6.4 Nimekirjas kandideerinud ja halduskogu liikmeks kinnitatud isiku
volituste taastumisel lõpevad selle liikme volitused, kes on viimasena
kinnitatud asendusliikmeks samast kandidaatide nimekirjast.
Üksikkandidaadina kandideerinud ja halduskogu liikmeks kinnitatud isiku
volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on
viimasena kinnitatud asendusliikmeks kandidaatide nimekirjast, millest oli
asendusliige.";
1.14 täiendada punkti 7.1 uue lausega järgmises sõnastuses:
"Kui halduskogu koosseisu ei kuulu linnavolikogu liikmeid, valitakse
halduskogu esimees halduskogu liikmete hulgast.";
1.15 täiendada põhikirja punkti 9.1 ja lisada lause lõppu sõnad "või tema
poolt määratud aseesimees.".

2. Linnavalitsusel vormistada linnaosade põhikirjade terviktekstid.

3. Määrus jõustub 17. oktoobril 1999.

Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees