Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 10.06.1999 määrus number 17
Jõustumine:17.10.1999
Redaktsiooni kehtivus:17.10.1999 - ...

          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUSTallinn,                  10. juuni 1999 nr 17


Tallinna põhimääruse muutmine


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 p 9,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna põhimäärust alljärgnevalt:
1.1 muuta paragrahv 88 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Linnaosa halduskogu moodustab ja koosseisu kinnitab valimistulemuste
põhjal linnavolikogu. Linnaosa halduskogu suurus on ühe võrra suurem kui
kahekordne linnavolikogu mandaatide arv linnaosas.";
1.2 muuta paragrahv 88 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt:
"(2) Linnaosa halduskogu liikmeks võib olla kandidaatide registreerimiseks
esitamisel Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikusse registrisse antud
linnaosas kantud ning selles linnaosas linnavolikogusse valitud või
kandideerinud isik.";
1.3 tunnistada kehtetuks paragrahv 88 lg 3 sulgudes olev lause 
"halduskogu liikme volituste peatamise ja ennetähtaegse lõpetamise, samuti
halduskogu asendusliikme määramise ja tema volituste lõpetamise"; 
1.4 asendada paragrahv 88 lg 4 sõna "kodaniku" sõnaga "isiku";
1.5 asendada paragrahv 88 lg 4 p 1, p 2 ja p 3 ning sõnastada nad
järgmiselt: 
"1) halduskogusse kuuluvad antud linnaosast linnavolikogusse valitud
isikud;
 2) ülejäänud kohad halduskogus jaotatakse samas valimisringkonnas
nimekirjas või üksikkandidaadina kandideerinud isikute vahel linnavolikogu
asendusliikmete järjekorras. Juhul, kui nimekiri sai vastavas linnaosas
(valimisringkonnas) kokku vähemalt 5% kehtivatest häältest kuid
nimekirjamandaatide jaotamisel ei osalenud, jaotatakse ülejäänud kohad
halduskogus linnavolikogu asendusliikmete nimekirja alusel mida on
täiendatud linnaosas vähemalt 5% kehtivatest häältest saanud nimekirjade
kandidaatidega ja linnaosas vähemalt 5% kehtivatest häältest saanud
üksikkandidaatidega;
 3) linnavolikogusse nimekirjas valitud isikute loobumisel, samuti
halduskogu liikmeks oleku tingimustele mittevastavuse korral kinnitatakse
halduskogu liikmeks järgmised samas valimisringkonnas antud kandidaatide
nimekirjas kandideerinud isikud linnavolikogu asendusliikmete järjekorras.
Linnavolikogusse valitud üksikkandidaadi loobumisel osalemast halduskogu
töös, samuti tema mittevastavuse korral halduskogu liikmeks oleku
tingimustele kinnitatakse halduskogu liikmeks järgmine kandidaat vastavalt
linnavolikogu asendusliikmete järjekorrale.";
1.6 tunnistada kehtetuks paragrahv 88 lg 6;
1.7 lisada paragrahv 88 lg 7 enne sõna "kantselei" sõna "linnavolikogu";
1.8 lisada paragrahv 89 lg 6 ja sõnastada see järgmiselt:
"(6) Linnavolikogu kantselei peab halduskogu asendusliikmete nimekirja ja
peab arvestust halduskogude koosseisus tehtavate muudatuste kohta.";
1.9 tunnistada kehtetuks paragrahv 90 lg 1 p 2;
1.10 muuta paragrahv 90 lg 1 p 3 ja sõnastada see järgmiselt:
"3) väljalangemisel Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikust registrist
Tallinnas;";
1.11 asendada paragrahv 90 lg 1 p 5 ja kogu Tallinna põhimääruse tekstis
sõnad "Tallinna territoriaalkomisjon" sõnadega "Tallinna Linna
Valimiskomisjon " vastavas käändes;
1.12 tunnistada kehtetuks paragrahv 92 lg 1 sõna ja numbrid 
"lõigetes 2-5"; 
1.13 muuta paragrahv 92 lg 1 p 1 ja p 2 ning sõnastada need järgmiselt:
"1) nimekirjas kandideerinud ja halduskogu liikmeks kinnitatud isiku
asendusliikmeks saab väljalangenuga samasse kandidaatide nimekirja kuuluv
isik vastavalt linnavolikogu asendusliikmete järjekorrale;
2) üksikkandidaadina kandideerinud ja halduskogu liikmeks kinnitatud isiku
asendusliikmeks kinnitatakse vastavalt halduskogu asendusliikmete
järjestusele järgmine isik.";
1.14 muuta paragrahv 92 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt:
"(2) Halduskogust väljalangenuga samas nimekirjas kandideerinud isikute
ammendumisel kinnitatakse tema asemele järgmine linnavolikogu asendusliige
lähtudes käesoleva põhimääruse paragrahv 88 sätestatust.";
1.15 asendada paragrahv 92 lg 3 sõna "asendusliikmeks" sõnaga "liikmeks";
1.16 muuta paragrahv 92 lg 4 ja sõnastada see järgmiselt: 
"(4) Nimekirjas kandideerinud ja halduskogu liikmeks kinnitatud isiku
volituste taastumisel lõpevad selle liikme volitused, kes on viimasena
kinnitatud asendusliikmeks samast kandidaatide nimekirjast.
Üksikkandidaadina kandideerinud ja halduskogu liikmeks kinnitatud isiku
volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on
viimasena kinnitatud asendusliikmeks kandidaatide nimekirjast millest oli
asendusliige.";
1.17 täiendada paragrahv 93 lg 1 ja lisada lause lõppu järgmised sõnad 
"või tema poolt määratud aseesimees .";
1.18 täiendada paragrahv 93 lg 2 peale teist lauset uue lausega ja
sõnastada see järgmiselt:
"Kui halduskogu koosseisu ei kuulu linnavolikogu liikmeid, valitakse
esimees halduskogu liikmete hulgast. ".
1.19 täiendada paragrahv 52 lg 1 p 2 ja lisada peale sõna "haridus-," sõna
"kultuuri-,";

2. Linnavalitsusel esitada eelnõu linnaosade põhikirjade vastavusse
viimiseks Tallinna põhimäärusega.

3. Määrus jõustub 17.oktoobril 1999.
Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees