Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 08.04.1999 määrus number 9
Jõustumine:01.05.1999
Redaktsiooni kehtivus:01.05.1999 - ...
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUS

Tallinn,                    8. aprill 1999 nr 9


Tallinna põhimääruse 
muutmine


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 p 9 ja
Tallinna põhimääruse paragrahv 26 lg 1 p 9,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b :

1. Muuta Tallinna põhimääruse (kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 10.
oktoobri 1996 määrusega nr 27, muudetud linnavolikogu 6. märtsi 1997
määrusega nr 6; 12. juuni 1997 määrusega nr 28; 5. veebruari 1998 määrusega
nr 8; 19. veebruari 1998 määrusega nr 11; 14. mai 1998 määrusega nr 18; 3.
septembri 1998 määrusega nr 29; 26. novembri 1998 määrusega nr 37) 
järgmised muudatused:

1.1 muuta paragrahv 11 "Tallinna teenetemärk" ja sõnastada see järgmiselt:
(1) Tallinna teenetemärk (edaspidi teenetemärk) on Tallinna linna autasu,
mis antakse füüsilistele isikutele Tallinnale osutatud eriliste teenete
eest.
(2) Teenetemärk on oma kujult kreeka rist. Selle moodustavad kaks ristuvat
linnalippu. Risti keskkoha peale kinnitub Tallinna suur vapp. 
Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud märgi number ja märgi andmise
aasta. Märk on valmistatud hõbedast, viimistletud kulla ja kuumemailiga.
Teenetemärgi etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 4.
(3) Teenetemärk võidakse anda Eesti kodanikele või välismaalastele.
Välismaalaste all mõeldakse nii välisriigi kodanikke kui ka kodakondsuseta
isikuid.
(4) Taotlusi teenetemärgi andmiseks on õigus esitada linnavolikogu
komisjonidel, fraktsioonidel, linnavolikogu liikmetel, linnavalitsuse
liikmetel ning linna ametiasutustel. Taotlused esitatakse kirjalikult
linnavalitsusele iga aasta 24. jaanuariks. Taotluses tuuakse ära
teenetemärgi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, 
elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht, kodakondsus ning
teenete kirjeldus. Iga taotluse esitaja võib esitada kuni kaks kandidaati.
(5) Linnavalitsus esitab oma ettepanekud teenetemärkide kandidaatide kohta,
mis on eelnevalt läbi arutatud linnavalitsuse istungil ja talle tähtajaks
saabunud nõuetekohaselt vormistatud taotlused linnavolikogule.
(6) Teenetemärgi andmise otsustab linnavolikogu. 
(7) Teenetemärk antakse autasustatavale kätte reeglina Eesti Vabariigi
aastapäeva eel linnapea poolt Tallinna Raekojas.
(8) Teenetemärgi kandmise õigust tõendab vastav diplom, mis kirjutatakse
alla linnapea poolt ja antakse kätte koos teenetemärgiga.
(9) Teenetemärgiga autasustatute nimed koos teenete kirjeldusega kantakse
linnavolikogu otsuse alusel teenetemärkide kavaleride raamatusse.
(10) Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud.
Teenetemärki kantakse vasakul kuuerevääril või sellele vastaval kohal.
(11) Teenetemärgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega
juhindutakse Teenetemärkide seadusest, Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud
Au- ja teenetemärkide kandmise korrast ja muudest riigi õigusaktidest. 

1.2 muuta paragrahv 12 "Tallinna vapimärk" ja sõnastada see järgmiselt:
(1) Tallinna vapimärk (edaspidi vapimärk) on Tallinna linna autasu, mis
antakse füüsilistele isikutele linnapoolse erilise austusavaldusena.
(2) Vapimärk koosneb kahest teineteise peale paigutatud georgi ristist
(käppristist). Alumine rist on sinine, pealmine pikem ja kitsam rist on
valge ja selle keskmes asub valge vääriskivi (teemandi asendaja). Risti
kohal on Tallinna täisvapp. Vapimärgi tagaküljele on graveeritud märgi
number ja märgi andmise aasta. Märk on valmistatud hõbedast, viimistletud
kulla ja kuumemailiga. Vapimärgi etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas
5. 
(3) Vapimärk võidakse anda Eesti kodanikele või välismaalastele.
Välismaalaste all mõeldakse nii välisriigi kodanikke kui ka kodakondsuseta
isikuid.
(4) Taotlusi vapimärgi andmiseks on õigus esitada linnavolikogu
komisjonidel, fraktsioonidel, linnavolikogu liikmetel, linnavalitsuse
liikmetel ning linna ametiasutustel. Taotlused esitatakse kirjalikult
linnavalitsusele. Taotluses tuuakse ära vapimärgi kandidaadi ees- ja
perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö

või teenistuskoht, kodakondsus ning teenete kirjeldus. 
(5) Linnavalitsus esitab oma ettepanekud vapimärgi kandidaatide kohta, mis
on eelnevalt läbi arutatud linnavalitsuse istungil, ja talle saabunud
nõuetekohaselt vormistatud taotlused linnavolikogule.
(6) Vapimärgi andmise otsustab linnavolikogu.
(7) Vapimärk antakse autasustatavale kätte linnapea poolt reeglina Tallinna
Raekojas.
(8) Vapimärgi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus, mis kirjutatakse
alla linnapea poolt ja antakse kätte koos vapimärgiga.
(9) Vapimärgiga autasustatute nimed kantakse Tallinna vapimärkide
kavaleride raamatusse.
(10) Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele vapimärk on antud. 
Vapimärki kantakse linnalipu värvides muareesiidist õlalindi küljes vasakul
puusal. Meeste õlalindi laius on 105 mm ja naiste õlalindi laius on 64 mm.
Originaalsuuruses vapimärgi asemel võib kanda vapimärgi miniatuuri, rosetti
või lindilõiget.
(11) Vapimärgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega
juhindutakse Teenetemärkide seadusest, Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud
Au- ja teenetemärkide kandmise korrast ja muudest riigi õigusaktidest. 

1.3 muuta paragrahv 13 "Linnapea ametiraha" ja sõnastada see järgmiselt:
Paragrahv 13 Linnapea ametikett
(1) Tallinna linnapea pidulikuks ametitunnuseks on linnapea ametikett.
(2) Tallinna linnapea ametiketi põhitunnuseks on Tallinna täisvapp.
Vapp on valmistatud hõbedast, viimistletud kulla ja kuumemailiga. Vapi
külge on kinnitud kandekett, mis koosneb kahekümne seitsmest hallist
lihvitud paekivist valmistatud ja hõbedaga raamitud sõõrist ning kaheksast
Tallinna väikesest vapist. Kolmest paekivisõõrist grupid on paigutatud
vaheldumisi vapikilpidega. Ametiketi elemendid on omavahel ühendatud
peenikeste hõbekettidega. Vapikilbid on hõbedast, nende põhi on kaetud
läbipaistva punase kuumemailiga. Ametikett on varustatud kraeketiga.
Linnapea ametiketi etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 5.1.
(3) Linnapea ametiketi kandmise ainuõigus on Tallinna linnapeal
linnavalitsuse ametisse kinnitamise momendist kuni linnapea volituste
lõppemiseni. Linnapea volituste lõppemisel annab ametist lahkuv linnapea
ametiketi üle uuele linnapeale.
(4) Linnapea ametiketti kantakse ametlikel või pidulikel üritustel Tallinna
esindusfunktsioonide täitmisel. 

2. Määrus jõustub 1. mail 1999.

Merike Varvas
Tallinna Linnavolikogu aseesimees-
linnavolikogu esimehe asendaja