Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 25.03.1999 määrus number 4
Jõustumine:05.04.1999
Redaktsiooni kehtivus:05.04.1999 - ...
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUSTallinn,                 25. märts 1999 nr 4
Tallinna põhimääruse
muutmine


Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 lg 1, para-
grahv 23 lg 1-3, paragrahv 31 lg 4 ja paragrahv 35 lg 2,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b :

1. Teha Tallinna põhimääruses (kinnitatud linnavolikogu 10. oktoobri 1996
määrusega nr 27 ja muudetud linnavolikogu 6. märtsi 1997 määrusega nr
6, 12. juuni 1997 määrusega nr 28, 5. veebruari 1998 määrusega nr 8, 19.
veebruari 1998 määrusega nr 11, 14. mai 1998 määrusega nr 18, 3. septembri
1998 määrusega nr 29 ning 26. novembri 1998 määrusega  nr 37) järgmised
muudatused:
1.1 täiendada paragrahv 6 lg 1 punktiga 2 ja sõnastada see alljärgnevalt:
"2) noorsootööd";
1.2 täiendada paragrahv 52 lõikega 9 ja sõnastada see alljärgnevalt:
"(9) Linna asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste
riiklikus registris."; 
1.3 muuta paragrahv 81 ja kinnitada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
"(1) Linnavolikogu määrused avalikustatakse enne nende jõustumist. Määrus
loetakse avalikustatuks tema väljapanemisega linnavolikogu kantseleis.
(2) Linnavolikogu määrused jõustuvad kolmandal päeval pärast nende
avalikustamist, kui määruses eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva.
(3) Üldist tähtsust omavad volikogu määrused saadetakse Riigikantseleile
avaldamiseks kinnitatud ärakirjana nii paberkandjal kui elektroonilisel
kujul Riigikantselei poolt antud tehniliste juhiste kohaselt nädala jooksul
pärast aktile allakirjutamist. 
(4) Linnavolikogu otsused jõustuvad neis sätestatud tähtajast ning need
tuleb saata täitjatele ja asjaosalistele. Jõustunud linnavolikogu otsused
avalikustatakse nende väljapanemisega linnavolikogu kantseleis. 
(5) Linnavolikogu määrustele ja otsustele kirjutab alla linnavolikogu
esimees või tema asendaja - linnavolikogu istungi juhataja.
(6) Linnavolikogu määrused ja otsused vormistatakse ja avalikustatakse
eesti keeles ning need peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud
põhinõuetele. Vastavalt vajadusele võidakse linnavolikogu määrusi ja
otsuseid avalikustada ka teistes keeltes.
(7) Ei avalikustata andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või
mõeldud üksnes linna ametiasutuste siseseks kasutamiseks.
(8) Linnavolikogu õigusaktide vormistamist, süstematiseerimist,
avalikustamist ja nende saatmist täitjatele ja asjaosalistele korraldab
linnavolikogu kantselei. Linnavolikogu õigusaktide avaldamist korraldab
linnavolikogu kantselei koostöös linnakantseleiga.
(9) Jõustunud linnavolikogu õigusaktid saadetakse Rahvusraamatukogule ja
Tallinna Keskraamatukogule.";
1.4 muuta paragrahv 82 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt:
"(2) Linnavalitsuse määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist,
kui määruses eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva.".

2. Määrus jõustub 5. aprillil 1999.


Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees