Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse ja Tallinna linnaosade põhikirjade muudatused
Tallinna Linnavolikogu 03.09.1998 määrus number 29
Jõustumine:15.09.1998
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2006 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 07.09.2006 nr 50 jõust. 14.09.2006

 

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

 

 

 

 

Tallinn,                                                                                     3. september 1998 nr 29

 

 

Tallinna põhimääruse ja Tallinna

linnaosade põhikirjade muudatused

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 punktidest 9 ja

11, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 punktidest 9 ja  11 ning tulenevalt

linnavolikogu 28. mai 1998 määrusega nr 20  kinnitatud Tallinna linnaosade

valitsuste põhimäärustest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m  ä  ä  r  a  b:

 

1. Teha Tallinna põhimääruses järgmised muudatused:

1.1  muuta § 37 lg 8 jättes välja sõnad "ja umbusalduse avaldamine";

1.2  asendada § 38 lg 2 esimeses lauses sõna "salajasel" sõnaga "avalikul";

1.3  täiendada § 38  lg 3 teise lausega järgmises sõnastuses:"

Linnavolikogu esimehele umbusalduse avaldamise korral täidab linnavolikogu

esimehe ülesandeis kuni uue esimehe valimiseni linnavolikogu aseesimees või

linnavolikogu vanim liige";

1.4 täiendada § 96 lg 3 peale esimest lauset järgmise lausega: "Linnaosa

vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste

tähtaega.".

 

2. (Kehtetu - Tvk m 07.09.2006 nr 50 jõust. 14.09.2006)

 

3. Määrus jõustub 15. septembrist 1998.

 

 

 

 

 

Merike Varvas

Tallinna Linnavolikogu aseesimees -

linnavolikogu esimehe asendaja