Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärimisseaduse kohaselt linna poolt vara pärimise kord
Tallinna Linnavolikogu 19.03.1998 määrus number 15
Jõustumine:15.04.1998
Kehtetuks tunnistamine:27.05.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - 26.05.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.05.2010 nr 27 jõustumine 27.05.2010

REDAKTSIOON:
Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust.
01.04.2009

Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn,

19.märts 1998 nr 15

 

Pärimisseaduse kohaselt linna poolt vara pärimise kord

 

 

Määrus kehtestatakse pärimisseaduse § 3, § 18, § 95 lg 1, § 125, § 130 lg 1, § 136 lg 1, § 139 lg 1 ja 8, § 180 alusel ja tulenevalt Tallinna põhimääruse §‑st 64.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud "Pärimisseaduse kohaselt linna poolt vara pärimise kord".

 

2. Avaldada määrus Riigi Teataja Lisas.

 

3. Määrus jõustub 15.aprillist 1998.

 

 

Edgar Savisaar

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu
19. märtsi 1998
määrusega nr 15

 

PÄRIMISSEADUSE KOHASELT LINNA POOLT VARA PÄRIMISE KORD

 

I ÜLDSÄTTED

 

1. Käesolev kord reguleerib Tallinna linna poolt Pärimisseaduse alusel vara pärimist.

 

2. Tallinna linna esindab pärimisega seotud toimingutes Tallinna Linnavaraamet (edaspidi linnavaraamet). Pärimisega seotud otsused, mida ei ole nimetatud käesolevas korras, tehakse linnavalitsuse korraldusega, mille valmistab ette linnavaraamet.
(
Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

3. Käesolevas korras kinnisvara kohta kehtestatud sätteid kohaldatakse ka ehitistele, nende reaal- ja mõttelistele osadele ning pooleliolevatele ehitistele kuni nende aluse ja teenindamiseks vajaliku maatüki kandmiseni kinnistusraamatusse või maa riigi omandisse jätmise jõustumiseni.

 

4. Kui ei ole teisi pärijaid, on Tallinna linna territooriumil avanenud pärandi seadusjärgseks pärijaks Tallinna linn. Sama kehtib, kui pärand on avanenud enne 1997. aasta 1. jaanuari ning ei ole seadus- ega testamendijärgseid pärijaid või ükski pärija ei ole pärandit vastu võtnud ja pärandvara ei ole riigile üle läinud.

 

5. Seadusjärgse pärimise korral ei saa Tallinna linn pärandist loobuda.

 

6. Seadusjärgse pärimise korral loetakse, et pärandi vastuvõtmise nõuete täitmisest olenemata on Tallinna linn pärandi vastu võtnud.

 

7. Pärandi inventuur on kohustuslik, kui pärijaks on Tallinna linn.

 

II PÄRIMISE EELTOIMINGUD

 

8. Kui linnaosa valitsus, muu linnaasutus või linnaametnik omab teavet vara kohta, mille oletatavaks pärijaks on Tallinna linn, on ta kohustatud esitama selle kohta kirjaliku teate linnavaraametile.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

9. Linnavaraametile esitatavas kirjalikus teates peab sisalduma järgmine informatsioon:

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

9.1 vara nimetus ja seda iseloomustavad andmed, kinnisvara puhul asukoht ja aadress;

9.2 võimaluse korral vara viimase omaniku ees- ja perekonnanimi, surmapäev ja viimane elukoht.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;)

 

10. Pärast kirjaliku teate saamist vara kohta, mille oletatavaks pärijaks on Tallinna linn, teostab linnavaraamet toimingud, mis on vajalikud pärandi vastuvõtmiseks.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

11. Linnavaraamet informeerib kirjalikult teate esitajat vara kohta, mille oletatavaks pärijaks on Tallinna linn, kui selgub et Tallinna linn ei ole selle vara pärijaks.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

12. Linnavaraamet esitab kuni 31. detsembrini 1999 notarile ja alates 01. jaanuarist 2000 Tallinna Linnakohtule avalduse pärandi vastuvõtmiseks, pärandi inventuuri määramiseks ja pärimisõiguse tunnistuse saamiseks.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

13. Kui notar või kohus teeb pärandi inventuuri läbiviimise ülesandeks Tallinna linnale, korraldab pärandi inventuuri linnavaraamet.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

14. Tallinna linna nimel pärimislepingule allakirjutamise otsustab ja pärimislepingule allakirjutama volitatud isiku määrab linnavalitsus oma korraldusega, mille valmistab ette linnavaraamet.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

15. Testamendi- või lepingujärgsest pärandist loobumise otsustab linnavalitsus oma korraldusega, mille valmistab ette linnavaraamet. Linnavalitsuse korralduse alusel esitab avalduse pärandist loobumise kohta linnavaraamet.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

III PÄRIMISEGA SEOTUD KOHUSTUSTE TÄITMINE

 

16. Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.

 

17. Pärandi arvel täidetakse kohustused järgmiselt:

17.1 esimeses järjekorras tasutakse pärandaja matuse, tema perekonnaliikmete ülalpidamise, pärandi hoiu ja hooldamise ning inventuuri tegemise kulud;

17.2 teises järjekorras rahuldatakse võlanõuded Pankrotiseaduses sätestatud järkude kaupa;

17.3 kolmandas järjekorras täidetakse annakud, sihtkäsundid ja sihtmäärangud.

 

18. Järgmise järjekorra kohustused täidetakse pärast eelmise järjekorra kohustuste täielikku täitmist. Kui ühe järjekorra kohustuste täitmiseks ei jätku pärandvara, täidetakse need pärandvara arvel võrdeliselt nende suurusega.

 

19. Pärandi vastuvõtmiseks tehtavate toimingutega ja pärimisõiguse tunnistuse saamiseks vajalike dokumentide vormistamisega seotud kulutused ja notari tasu kaetakse linna poolt päritud raha ja linna eelarves selleks ettenähtud raha arvelt.

 

20. Tallinna linn ei täida oma kulul käesoleva korra punktis 17 nimetatud kohustusi, kui pärandvarast selleks ei piisa. Kui pärandvarast ei piisa pärandaja matusekuludeks, kannab Tallinna linn need kulud oma arvel. Pärandiga seotud kohustuste täitmise vahendid määratakse kindlaks linnavalitsuse korraldusega, mille valmistab ette linnavaraamet kooskõlastatult Tallinna Linnakantseleiga.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

IV LINNA POOLT PÄRITUD VARALE VALITSEJA MÄÄRAMINE

 

21. Tallinna linna poolt päritud varale määratakse valitseja linnavalitsuse korraldusega, mille valmistab ette linnavaraamet.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

22. Kui linnavalitsuse korraldusega ei otsustata teisiti määratakse päritud varale valitseja järgmiselt:

22.1 Tallinna linna territooriumil asuva kinnisvara puhul - linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil vara asub;

22.2 väljaspool Tallinna linna asuva kinnisvara puhul - linnavaraamet;
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

22.3 vallasvara puhul:

22.3.1 aktsiate ja osade puhul - linnavaraamet;
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

22.3.2 Tallinna linna piirides asuva vallasvara puhul (v. a. punktis 22.3.1 nimetatud vara) - linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil vara asub;

22.3.3 väljaspool Tallinna linna asuva vallasvara puhul (v. a. punktis 22.3.1 nimetatud vara) - linnavaraamet;
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

22.3.4 kultuuriväärtuse ja usukultuslike esemete puhul - kultuuriväärtuste amet.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001)

 

23. Tallinna linna poolt päritud raha, millest on maha arvatud pärandi vastuvõtmiseks tehtavate toimingutega seotud kulutused ja notari tasu, kannab linnavaraamet kvartalile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks linna eelarvesse.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)