Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnaosade põhikirjade kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.10.1997 määrus number 49
Jõustumine:01.11.1997
Kehtetuks tunnistamine:14.09.2006
Redaktsiooni kehtivus:01.11.1997 - ...            TALLINNA LINNAVOLIKOGU

              M Ä Ä R U S


  Tallinn                16.oktoober 1997 nr.49

  Tallinna linnaosade põhikirjade
  kinnitamine

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22
  punktist 11 ja Tallinna põhimääruse paragrahv 26 lõige 1 punktist 11,


  Tallinna Linnavolikogu

  m ä ä r a b :

  1. Kinnitada:
  1.1 Tallinna Lasnamäe linnaosa põhikiri vastavalt lisale 1;
  1.2 Tallinna Nõmme linnaosa põhikiri vastavalt lisale 2;
  1.3 Tallinna Haabersti linnaosa põhikiri vastavalt lisale 3;
  1.4 Tallinna Kristiine linnaosa põhikiri vastavalt lisale 4;
  1.5 Tallinna Pirita linnaosa põhikiri vastavalt lisale 5;
  1.6 Tallinna Mustamäe linnaosa põhikiri vastavalt lisale 6;
  1.7 Tallinna Kesklinna põhikiri vastavalt lisale 7;
  1.8 Põhja-Tallinna põhikiri vastavalt lisale 8.

  2. Tunnistada kehtetuks:
  2.1 linnavolikogu 7.oktoobri 1993 määrus "Lasnamäe linnaosa põhikirja
    kinnitamine";
  2.2 linnavolikogu 7.oktoobri 1993 määrus "Nõmme linnaosa põhikirja
    kinnitamine";
  2.3 linnavolikogu 7.oktoobri 1993 määrus "Haabersti linnaosa põhikirja
    kinnitamine";
  2.4 linnavolikogu 7.oktoobri 1993 määrus "Kristiine linnaosa põhikirja
    kinnitamine";
  2.5 linnavolikogu 7.oktoobri 1993 määrus "Pirita linnaosa põhikirja
    kinnitamine";
  2.6 linnavolikogu 7.oktoobri 1993 määrus "Tallinna Kesklinna põhikirja
    kinnitamine";
  2.7 linnavolikogu 7.oktoobri 1993 määrus "Põhja-Tallinna põhikirja
    kinnitamine";
  2.8 linnavolikogu 1.juuli 1993 otsus "Tallinna Mustamäe linnaosa 
    põhikirja kinnitamine".

  3. Linnavalitsusel esitada 1. aprilliks 1998 linnavolikogule määruse
  eelnõu halduskogude ning linnaosade valitsuste ja teiste linna ameti-
  asutuste õiguste, kohustuste ja vastutuse määratlemise kohta.

  4. Määrus jõustub 1. novembrist 1997.
  Edgar Savisaar
  Tallinna Linnavolikogu esimees
                     Lisa 1
                     KINNITATUD
                     Tallinna Linnavolikogu 
                     16. oktoobri 1997 määrusega nr 49           
                            
        	TALLINNA LASNAMÄE LINNAOSA    
           P õ H I K I R I


1. ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Lasnamäe Linnaosa (edaspidi: linnaosa) on Tallinna maa-alal ja
koosseisus Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu) poolt
moodustatud ja tema poolt kinnitatud linnaosa põhikirja alusel tegutsev
üksus. Linnaosa piiri kirjeldus ja skeem on toodud Tallinna põhimääruse
lisas 10. 
1.2 Linnaosa tegevuse juhtimiseks moodustatakse linna ametiasutusena
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (edaspidi: valitsus), mida juhib linnaosa vanem.
Linnavolikogu tööorganina tegutseb linnaosas Lasnamäe Linnaosa Halduskogu
(edaspidi: halduskogu), mis moodustatakse Tallinna põhimääruses sätestatud
korras linnavolikogu poolt.
1.3 Valitsuse ja halduskogu moodustamise kord ja pädevus määratakse
kindlaks Tallinna põhimääruse, käesoleva põhikirja ja teiste Tallinna
õigusaktidega.
1.4 Linnaosal võib olla oma sümboolika, mille kirjelduse ja kasutamise
korra kinnitab linnavolikogu.
1.5 Linnaosa tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.
Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata linnaosa valitsuse ja linnaosa
vanema volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

2. LINNAOSA PÄDEVUS

2.1 Linnaosa lahendab oma haldusterritooriumil talle Tallinna õigusaktidega
pandud ülesandeid.
2.2 Linnaosa pädevusse kuulub:
2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse
funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa
huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast
ning arvestades linna kui terviku huvisid;
2.2.2 sotsiaal-kultuuriliste ja kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine
linnaosa elanikele ja seal tegutsevatele elanike ühendustele;
2.2.3 linnaosa territooriumil asuva ja muu linnavolikogu õigusaktidega
kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja tema
eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine; 
2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse
soodustamine;
2.2.5 koostöö korraldamine teiste linnaosadega.

3. HALDUSKOGU MOODUSTAMISE PõHIMõTTED 

3.1 Halduskogu suuruse määrab linnavolikogu vähemalt kuus kuud enne
järgmise linnavolikogu valimise päeva. 
3.2 Halduskogu liikmeks võib olla ainult selles linnaosas hääleõiguslike
Eesti kodanike registrisse kantud ning selles linnaosas (valimisringkonnas)
linnavolikogusse kandideerinud isik.
3.3 Halduskogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused (halduskogu liikme
volituste peatamise ja ennetähtaegse lõpetamise, samuti halduskogu
asendusliikme määramise ja tema volituste lõpetamise) kinnitab
linnavolikogu oma otsusega.
3.4 Halduskogu moodustamisel lähtutakse punktis 3.2 sätestatust, kodaniku
soovist osaleda halduskogu töös ning järgmistest põhimõtetest:
3.4.1 halduskogusse kuuluvad Lasnamäe linnaosast linnavolikogusse valitud
isikud, nende loobumisel, samuti halduskogu liikmeks oleku tingimustele
mittevastavuse korral järgmised samas valimisringkonnas antud kandidaatide
nimekirjas kandideerinud isikud vastavalt personaalselt saadud häältele;
3.4.2 ülejäänud kohad halduskogus jaotatakse samas valimisringkonnas
kandideerinud ja personaalselt enam hääli kogunud isikute vahel, sõltumata
sellest, missuguses kandidaatide nimekirjas (või üksikkandidaadina) nad
kandideerisid. Samas korras jaotatakse kohad halduskogus ka juhul, kui
kandidaatide nimekiri, kelle kandidaadid osutusid valituks
linnavolikogusse, ei oma antud valimisringkonnas kehtivatele nõuetele
vastavat halduskogu liikme kandidaati; 
3.4.3 linnavolikogusse valitud üksikkandidaadi loobumisel osalemast 
halduskogu töös, samuti tema mittevastavuse korral halduskogu liikmeks
oleku tingimustele jaotatakse tema koht punktis 3.4.2 kehtestatud korras.
3.5 Linnavolikogu kantselei selgitab välja linnavolikogu liikmekandidaadi
soovi osaleda halduskogu töös.
3.6 Kui kandidaadid said hääli võrdselt, kinnitatakse halduskogu liikmeks
see kandidaat, kes paiknes valimisringkonnas kandideerijate nimekirjas
tagapool.
3.7 Valimistulemuste põhjal ning võttes aluseks isiku kirjaliku nõusoleku
osaleda halduskogu töös, esitab linnavolikogu kantselei linnavolikogu
esimehele halduskogude koosseisud ja asendusliikmete järjestuse
nimekirjadena. 

4. HALDUSKOGU LIIGE

4.1 Halduskogu liige juhindub seadustest, Tallinna õigusaktidest ning
linnaosa huvidest ja vajadustest.
4.2 Halduskogu liikmel on õigus saada tema tööks vajalikke andmeid linnaosa
valitsusest.
4.3 Halduskogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.
4.4 Halduskogu liikmel on õigus saada hüvitust halduskogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste ja põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest
linnavolikogu poolt kehtestatud määrades ja korras.

5. HALDUSKOGU LIIKME VOLITUSTE PEATUMISE JA ENNETÄHTAEGSE 
LõPPEMISE ALUSED JA KORD

5.1 Halduskogu liikme volitused peatatakse linnavolikogu otsusel seoses:
5.1.1 nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigikontrolöriks,
õiguskantsleriks või maavanemaks või valimisega Tallinna Linnavolikogu
esimeheks või Tallinna linnapeaks või nimetamisega Tallinna Linnavalitsuse
liikmeks või linnaosa vanemaks;
5.1.2 asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud
teenistusse;
5.1.3 tema suhtes tõkendina vahi alla võtmise kohaldamisega;
5.1.4 halduskogu liikme isikliku avalduse alusel seoses tema ajutise
äraolekuga mõjuval põhjusel (haigus, ametialane lähetus jne).
5.2 Halduskogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt linnavolikogu
otsusel järgmistel juhtudel:
5.2.1 tagasiastumisega isikliku kirjaliku avalduse alusel;
5.2.2 korduvalt mõjuva põhjuseta halduskogu tööst mitteosavõtu korral
halduskogu ettepanekul;
5.2.3 väljalangemisel antud linnaosa hääleõiguslike Eesti kodanike
registrist;
5.2.4 tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
5.2.5 kohtuotsusega, millega tühistati valimiste Tallinna
territoriaalkomisjoni otsus tema registreerimise kohta linnavolikogu
liikmeks;
5.2.6 teovõimetuks tunnistamisega;
5.2.7 surmaga.

6. HALDUSKOGU ASENDUSLIIGE

6.1 Halduskogu liikme volituste peatumisel ja ennetähtaegsel lõppemisel
kinnitatakse väljalangenud liikme asemele asendusliige, lähtude käesoleva
põhikirja punktidest 3.2 - 3.6 sätestatust ning järgmistest põhimõtetest:
6.1.1 käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks
kinnitatud isiku asendusliikmeks saab väljalangenuga samasse kandidaatide
nimekirja kuuluv isik personaalselt saadud häälte arvu järjekorras;
6.1.2 käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu
liikmeks kinnitatud isiku asendusliikmeks saab isik, kes on kogunud
järgmisena personaalselt enam hääli ja ei ole veel halduskogu liige
sõltumata sellest, kas ta kuulus mõnda kandidaatide nimekirja või oli 
üksikkandidaat.
6.2 Halduskogust väljalangenuga samas nimekirjas kandideerinud isikute
ammendumisel kinnitatakse tema asemele asendusliige põhikirja punktis 6.1.2
sätestatud korras.
6.3 Halduskogu asendusliikmel on kõik halduskogu liikme õigused ja
kohustused tema asendusliikmeks kinnitamise otsuse jõustumisest.
6.4 Käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks kinnitatud
isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on
viimasena kinnitatud asendusliikmeks samast kandidaatide nimekirjast.
Käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu 
liikmeks kinnitatud isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme
volitused, kes on viimasena kinnitatud asendusliikmeks vastavalt
personaalselt saadud häälte arvule. 
6.5 Kõigi halduskogu asendusliikmete ammendumisel vähendatakse
linnavolikogu otsusega halduskogu suurust.

7. HALDUSKOGU ESIMEHE, TEMA ASETÄITJA(TE) JA KOMISJONIDE ESIMEESTE 
VALIMINE, KOMISJONIDE MOODUSTAMINE NING KOMISJONI LIIKMETE KINNITAMINE

7.1 Halduskogu esimees, tema asetäitja(d) ja komisjonide esimehed
valitakse linnaosa halduskogu poolt. Halduskogu esimees peab olema
linnavolikogu liige.
7.2 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad ja komisjonide esimehed valitakse
salajasel hääletamisel, muud valimised halduskogus on avalikud.
7.3 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.4 Halduskogu moodustab vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni ja
vajadusel teisi alatisi ja ajutisi komisjone ja toimkondi ning valib
revisjonikomisjoni liikmed. Vajadusel lõpetab halduskogu komisjoni
tegevuse.
7.5 Halduskogu komisjonide esimehed valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.6 Halduskogu komisjonide liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe
ettepanekul halduskogu poolthäälte enamusega v.a revisjonikomisjoni
liikmed. Halduskogu toimkonna esimehe ja koosseisu kinnitab halduskogu.
7.7 Halduskogu komisjon valmistab ette halduskogus arutusele tulevad
küsimused. Halduskogu komisjoni otsus on halduskogule soovitusliku
iseloomuga.

8. LINNAOSA VALITUD VOI KINNITATUD ISIKUTE TAGASIKUTSUMISE KORD

8.1 Halduskogu poolt valitud või kinnitatud isikuid saab tagasi kutsuda.
8.2 Halduskogu esimehe, tema asetäitja(te) ja halduskogu komisjonide
esimeeste tagasikutsumiseks on vajalik halduskogu koosseisu häälteeenamus.
Halduskogu komisjonide teised liikmed kutsutakse tagasi halduskogu
poolthäälte enamusega.

9. HALDUSKOGU TÖÖKORRALDUS

9.1 Uue halduskogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt kolme nädala jooksul
peale halduskogu koosseisu kinnitamist kokku ja seda juhatab kuni
halduskogu esimehe valimiseni linnavolikogu esimees.
9.2 Halduskogu töökorralduse põhimõtted kehtestab linnavolikogu ja töökorra
kinnitab halduskogu.
9.3 Halduskogu esimehe asendamise kord sätestatakse linnaosa halduskogu
töökorras.
9.4 Halduskogu menetlusse antud küsimuses peab halduskogu otsuse vastu
võtma hiljemalt kahe nädala jooksul.
9.5 Halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab
valitsus.
9.6 Halduskogu töö vormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda
juhatab halduskogu esimees, tema äraolekul asendaja.
9.7 Halduskogu koosolekud on lahtised. Halduskogu võib kuulutada koosoleku
või mõne selle päevakorrapunkti arutelu kinniseks.
9.8 Halduskogu koosoleku päevakorra projekti valmistab ette halduskogu
esimees. Halduskogu arutab üldjuhul küsimusi, mille kohta on esitatud
eelnõu ja on olemas linnaosa vanema seisukoht, v.a. halduskogu
töökorraldust käsitlevad küsimused.
9.9 Halduskogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid Tallinna
õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. Halduskogu on
otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole halduskogu
liikmetest, s.h. halduskogu esimees või tema asendaja. Halduskogu otsused 
võetakse vastu poolthäälte enamusega.
9.10 Halduskogu otsusele kirjutab alla halduskogu esimees või tema asendaja
- koosoleku juhataja.
9.11 Halduskogu otsus ei kuulu Tallinna õigusaktide hulka ning tal on
linnaosa vanemale, Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) ja
linnavolikogule soovituslik iseloom. Linnavolikogu või linnavalitsus võivad
kindlaks määrata küsimuste ringi, milles linnaosa vanem ei saa otsust vastu
võtta ilma linnaosa halduskogu seisukohta ära kuulamata.
9.12 Üksikasjalikum halduskogu koosoleku kokkukutsumise, küsimuste
arutamise, otsuste vastuvõtmise ja koosoleku protokolli vormistamise kord
sätestatakse halduskogu töökorras, mille kinnitab halduskogu poolthäälte
enamusega.

10. VALITSUS

10.1 Valitsus on linna ametiasutus, mille põhimääruse, struktuuri,
teenistujate koosseisu ja palgamäärad kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse
ettepanekul. Vastava ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud 
halduskoguga, esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. 
10.2 Valitsuse pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks Tallinna
põhimääruse, käesoleva põhikirja ja valitsuse põhimäärusega.
10.3 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab
ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa
halduskogu arvamuse. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise
õigust.
10.4 Linnaosa vanem:
10.4.1 juhib ja korraldab valitsuse tööd;
10.4.2 esindab Tallinna linna kohtus erivolitusteta linnaosa pädevusse
antud küsimustes või volitab selleks teisi isikuid;
10.4.3 esindab linnaosa ja valitsust Tallinna põhimääruse ja käesoleva
põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid
esindama valitsust temale antud pädevuse piires;
10.4.4 annab oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks üksikaktidena
korraldusi;
10.4.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
10.4.6 kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks
teisi linnaosa valitsuse ametiisikuid;
10.4.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse valitsemisalas tegutsevate
munitsipaalettevõtete ja linna asutuste juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib
ja lõpetab nendega töölepingud seaduses ja Tallinna õigusaktidega
sätestatud korras;
10.4.8 käsutab valitsuse rahalisi vahendeid;
10.4.9 osaleb linnaeelarve projekti koostamisel ja korraldab lisaeelarve
täitmist linnaosa puudutavas osas;
10.4.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud
abiteenistujatega.
10.5 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema
asetäitjatest.
10.6 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja
informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.
10.7 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa
haldussekretäri poolt, kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.
Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning need
tuleb saata täitjatele ja asjaosalistele. Linnaosa vanema korraldused
vormistatakse eesti keeles ja need peavad vastama haldusdokumentidele 
kehtestatud põhinõuetele.
10.8 Linnaosa vanema ja teiste linnaosa valitsuse ametnike sotsiaalsed
garantiid sätestatakse Tallinna õigusaktidega.
 
11. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

11.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.
11.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus
seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa
vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega
kooskõlla viia.

12. LINNAOSA LIKVIDEERIMISE KORD

12.1 Linnaosa likvideerimise võivad algatada:
12.1.1 üks neljandik linnavolikogu liikmetest;
12.1.2 taotluse korras vähemalt üks protsent hääleõiguslikest
linnaelanikest;
12.1.3 linnavalitsus.
12.2 Linnaosa likvideerimise aluseks on linnavolikogu otsus.

                    Lisa 2
                    KINNITATUD
                    Tallinna Linnavolikogu 
                    16. oktoobri 1997 määrusega nr 49 


      	TALLINNA NõMME LINNAOSA    
        P õ H I K I R I

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Nõmme Linnaosa (edaspidi: linnaosa) on Tallinna maa-alal ja
koosseisus Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu) poolt
moodustatud ja tema poolt kinnitatud linnaosa põhikirja alusel tegutsev
üksus. Linnaosa piiri kirjeldus ja skeem on toodud Tallinna põhimääruse
lisas 12. 
1.2 Linnaosa tegevuse juhtimiseks moodustatakse linna ametiasutusena Nõmme
Linnaosa Valitsus (edaspidi: valitsus), mida juhib linnaosa vanem.
Linnavolikogu tööorganina tegutseb linnaosas Nõmme Linnaosa Halduskogu
(edaspidi: halduskogu), mis moodustatakse Tallinna põhimääruses sätestatud
korras linnavolikogu poolt.
1.3 Valitsuse ja halduskogu moodustamise kord ja pädevus määratakse
kindlaks Tallinna põhimääruse, käesoleva põhikirja ja teiste Tallinna
õigusaktidega.
1.4 Linnaosal võib olla oma sümboolika, mille kirjelduse ja kasutamise
korra kinnitab linnavolikogu.
1.5 Linnaosa tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.
Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata linnaosa valitsuse ja linnaosa
vanema volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

2. LINNAOSA PÄDEVUS

2.1 Linnaosa lahendab oma haldusterritooriumil talle Tallinna õigusaktidega
pandud ülesandeid.
2.2 Linnaosa pädevusse kuulub:
2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse
funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa
huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast
ning arvestades linna kui terviku huvisid;
2.2.2 sotsiaal-kultuuriliste ja kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine
linnaosa elanikele ja seal tegutsevatele elanike ühendustele;
2.2.3 linnaosa territooriumil asuva ja muu linnavolikogu õigusaktidega
kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja tema
eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine; 
2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse
soodustamine;
2.2.5 koostöö korraldamine teiste linnaosadega.

3. HALDUSKOGU MOODUSTAMISE PõHIMõTTED 

3.1 Halduskogu suuruse määrab linnavolikogu vähemalt kuus kuud enne
järgmise linnavolikogu valimise päeva. 
3.2 Halduskogu liikmeks võib olla ainult selles linnaosas hääleõiguslike
Eesti kodanike registrisse kantud ning selles linnaosas (valimisringkonnas)
linnavolikogusse kandideerinud isik.
3.3 Halduskogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused (halduskogu liikme
volituste peatamise ja ennetähtaegse lõpetamise, samuti halduskogu
asendusliikme määramise ja tema volituste lõpetamise) kinnitab
linnavolikogu oma otsusega.
3.4 Halduskogu moodustamisel lähtutakse punktis 3.2 sätestatust, kodaniku
soovist osaleda halduskogu töös ning järgmistest põhimõtetest:
3.4.1 halduskogusse kuuluvad Nõmme linnaosast linnavolikogusse valitud
isikud, nende loobumisel, samuti halduskogu liikmeks oleku tingimustele
mittevastavuse korral järgmised samas valimisringkonnas antud kandidaatide
nimekirjas kandideerinud isikud vastavalt personaalselt saadud häältele;
3.4.2 ülejäänud kohad halduskogus jaotatakse samas valimisringkonnas
kandideerinud ja personaalselt enam hääli kogunud isikute vahel, sõltumata
sellest, missuguses kandidaatide nimekirjas (või üksikkandidaadina) nad
kandideerisid. Samas korras jaotatakse kohad halduskogus ka juhul, kui
kandidaatide nimekiri, kelle kandidaadid osutusid valituks
linnavolikogusse, ei oma antud valimisringkonnas kehtivatele nõuetele
vastavat halduskogu liikme kandidaati; 
3.4.3 linnavolikogusse valitud üksikkandidaadi loobumisel osalemast
halduskogu töös, samuti tema mittevastavuse korral halduskogu liikmeks
oleku tingimustele jaotatakse tema koht punktis 3.4.2 kehtestatud korras. 
3.5 Linnavolikogu kantselei selgitab välja linnavolikogu liikmekandidaadi
soovi osaleda halduskogu töös.
3.6 Kui kandidaadid said hääli võrdselt, kinnitatakse halduskogu liikmeks
see kandidaat, kes paiknes valimisringkonnas kandideerijate nimekirjas
tagapool.
3.7 Valimistulemuste põhjal ning võttes aluseks isiku kirjaliku nõusoleku
osaleda halduskogu töös, esitab linnavolikogu kantselei linnavolikogu
esimehele halduskogude koosseisud ja asendusliikmete järjestuse
nimekirjadena. 

4. HALDUSKOGU LIIGE

4.1 Halduskogu liige juhindub seadustest, Tallinna õigusaktidest ning
linnaosa huvidest ja vajadustest.
4.2 Halduskogu liikmel on õigus saada tema tööks vajalikke andmeid linnaosa
valitsusest.
4.3 Halduskogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.
4.4 Halduskogu liikmel on õigus saada hüvitust halduskogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste ja põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest
linnavolikogu poolt kehtestatud määrades ja korras.

5. HALDUSKOGU LIIKME VOLITUSTE PEATUMISE JA ENNETÄHTAEGSE 
LõPPEMISE ALUSED JA KORD

5.1 Halduskogu liikme volitused peatatakse linnavolikogu otsusel seoses:
5.1.1 nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigikontrolöriks,
õiguskantsleriks või maavanemaks või valimisega Tallinna Linnavolikogu
esimeheks või Tallinna linnapeaks või nimetamisega Tallinna Linnavalitsuse
liikmeks või linnaosa vanemaks;
5.1.2 asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud
teenistusse;
5.1.3 tema suhtes tõkendina vahi alla võtmise kohaldamisega;
5.1.4 halduskogu liikme isikliku avalduse alusel seoses tema ajutise
äraolekuga mõjuval põhjusel (haigus, ametialane lähetus jne).
5.2 Halduskogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt linnavolikogu
otsusel järgmistel juhtudel:
5.2.1 tagasiastumisega isikliku kirjaliku avalduse alusel;
5.2.2 korduvalt mõjuva põhjuseta halduskogu tööst mitteosavõtu korral
halduskogu ettepanekul;
5.2.3 väljalangemisel antud linnaosa hääleõiguslike Eesti kodanike
registrist;
5.2.4 tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
5.2.5 kohtuotsusega, millega tühistati valimiste Tallinna
territoriaalkomisjoni otsus tema registreerimise kohta linnavolikogu
liikmeks;
5.2.6 teovõimetuks tunnistamisega;
5.2.7 surmaga.

6. HALDUSKOGU ASENDUSLIIGE

6.1 Halduskogu liikme volituste peatumisel ja ennetähtaegsel lõppemisel
kinnitatakse väljalangenud liikme asemele asendusliige, lähtude käesoleva
põhikirja punktidest 3.2 - 3.6 sätestatust ning järgmistest põhimõtetest:
6.1.1 käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks
kinnitatud isiku asendusliikmeks saab väljalangenuga samasse kandidaatide
nimekirja kuuluv isik personaalselt saadud häälte arvu järjekorras;
6.1.2 käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu
liikmeks kinnitatud isiku asendusliikmeks saab isik, kes on kogunud
järgmisena personaalselt enam hääli ja ei ole veel halduskogu liige
sõltumata sellest, kas ta kuulus mõnda kandidaatide nimekirja või oli 
üksikkandidaat.
6.2 Halduskogust väljalangenuga samas nimekirjas kandideerinud isikute
ammendumisel kinnitatakse tema asemele asendusliige põhikirja punktis 6.1.2
sätestatud korras.
6.3 Halduskogu asendusliikmel on kõik halduskogu liikme õigused ja
kohustused tema asendusliikmeks kinnitamise otsuse jõustumisest.
6.4 Käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks kinnitatud
isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on
viimasena kinnitatud asendusliikmeks samast kandidaatide nimekirjast.
Käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu 
liikmeks kinnitatud isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme
volitused, kes on viimasena kinnitatud asendusliikmeks vastavalt
personaalselt saadud häälte arvule. 
6.5 Kõigi halduskogu asendusliikmete ammendumisel vähendatakse
linnavolikogu otsusega halduskogu suurust.

7. HALDUSKOGU ESIMEHE, TEMA ASETÄITJA(TE) JA KOMISJONIDE ESIMEESTE 
VALIMINE, KOMISJONIDE MOODUSTAMINE NING KOMISJONI LIIKMETE KINNITAMINE

7.1 Halduskogu esimees, tema asetäitja(d) ja komisjonide esimehed valitakse
linnaosa halduskogu poolt. Halduskogu esimees peab olema linnavolikogu
liige.
7.2 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad ja komisjonide esimehed valitakse
salajasel hääletamisel, muud valimised halduskogus on avalikud.
7.3 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.4 Halduskogu moodustab vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni ja
vajadusel teisi alatisi ja ajutisi komisjone ja toimkondi ning valib 
revisjonikomisjoni liikmed. Vajadusel lõpetab halduskogu komisjoni
tegevuse.
7.5 Halduskogu komisjonide esimehed valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.6 Halduskogu komisjonide liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe
ettepanekul halduskogu poolthäälte enamusega, v.a. revisjonikomisjoni
liikmed. Halduskogu toimkonna esimehe ja koosseisu kinnitab halduskogu.
7.7 Halduskogu komisjon valmistab ette halduskogus arutusele tulevad
küsimused. Halduskogu komisjoni otsus on halduskogule soovitusliku
iseloomuga.

8. LINNAOSA VALITUD VOI KINNITATUD ISIKUTE TAGASIKUTSUMISE KORD

8.1 Halduskogu poolt valitud või kinnitatud isikuid saab tagasi kutsuda.
8.2 Halduskogu esimehe, tema asetäitja(te) ja halduskogu komisjonide
esimeeste tagasikutsumiseks on vajalik halduskogu koosseisu häälteeenamus.
Halduskogu komisjonide teised liikmed kutsutakse tagasi halduskogu
poolthäälte enamusega.

9. HALDUSKOGU TÖÖKORRALDUS

9.1 Uue halduskogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt kolme nädala jooksul
peale halduskogu koosseisu kinnitamist kokku ja seda juhatab kuni
halduskogu esimehe valimiseni linnavolikogu esimees.
9.2 Halduskogu töökorralduse põhimõtted kehtestab linnavolikogu ja töökorra
kinnitab halduskogu.
9.3 Halduskogu esimehe asendamise kord sätestatakse linnaosa halduskogu
töökorras.
9.4 Halduskogu menetlusse antud küsimuses peab halduskogu otsuse vastu
võtma hiljemalt kahe nädala jooksul.
9.5 Halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab 
valitsus.
9.6 Halduskogu töö vormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda
juhatab halduskogu esimees, tema äraolekul asendaja.
9.7 Halduskogu koosolekud on lahtised. Halduskogu võib kuulutada koosoleku
või mõne selle päevakorrapunkti arutelu kinniseks.
9.8 Halduskogu koosoleku päevakorra projekti valmistab ette halduskogu
esimees. Halduskogu arutab üldjuhul küsimusi, mille kohta on esitatud
eelnõu ja on olemas linnaosa vanema seisukoht, v.a. halduskogu
töökorraldust käsitlevad küsimused.
9.9 Halduskogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid Tallinna
õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. Halduskogu on
otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole halduskogu
liikmetest, s.h. halduskogu esimees või tema asendaja. Halduskogu otsused 
võetakse vastu poolthäälte enamusega.
9.10 Halduskogu otsusele kirjutab alla halduskogu esimees või tema asendaja
- koosoleku juhataja.
9.11 Halduskogu otsus ei kuulu Tallinna õigusaktide hulka ning tal on
linnaosa vanemale, Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) ja
linnavolikogule soovituslik iseloom. Linnavolikogu või linnavalitsus võivad
kindlaks määrata küsimuste ringi, milles linnaosa vanem ei saa otsust vastu
võtta ilma linnaosa halduskogu seisukohta ära kuulamata.
9.12 Üksikasjalikum halduskogu koosoleku kokkukutsumise, küsimuste
arutamise, otsuste vastuvõtmise ja koosoleku protokolli vormistamise kord
sätestatakse halduskogu töökorras, mille kinnitab halduskogu poolthäälte
enamusega.

10. VALITSUS

10.1 Valitsus on linna ametiasutus, mille põhimääruse, struktuuri,
teenistujate koosseisu ja palgamäärad kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse
ettepanekul. Vastava ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud 
halduskoguga, esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. 
10.2 Valitsuse pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks Tallinna
põhimääruse, käesoleva põhikirja ja valitsuse põhimäärusega.
10.3 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab
ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa
halduskogu arvamuse. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise
õigust.
10.4 Linnaosa vanem:
10.4.1 juhib ja korraldab valitsuse tööd;
10.4.2 esindab Tallinna linna kohtus erivolitusteta linnaosa pädevusse
antud küsimustes või volitab selleks teisi isikuid;
10.4.3 esindab linnaosa ja valitsust Tallinna põhimääruse ja käesoleva
põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid
esindama valitsust temale antud pädevuse piires;
10.4.4 annab oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks üksikaktidena
korraldusi;
10.4.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
10.4.6 kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks
teisi linnaosa valitsuse ametiisikuid;
10.4.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse valitsemisalas tegutsevate
munitsipaalettevõtete ja linna asutuste juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib
ja lõpetab nendega töölepingud seaduses ja Tallinna õigusaktidega
sätestatud korras;
10.4.8 käsutab valitsuse rahalisi vahendeid;
10.4.9 osaleb linnaeelarve projekti koostamisel ja korraldab linnaeelarve
täitmist linnaosa puudutavas osas;
10.4.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud
abiteenistujatega.
10.5 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema
asetäitjatest.
10.6 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja
informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.
10.7 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa
haldussekretäri poolt, kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.
Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning need
tuleb saata täitjatele ja asjaosalistele. Linnaosa vanema korraldused
vormistatakse eesti keeles ja need peavad vastama haldusdokumentidele 
kehtestatud põhinõuetele.
10.8 Linnaosa vanema ja teiste linnaosa valitsuse ametnike sotsiaalsed
garantiid sätestatakse Tallinna õigusaktidega.
 
11. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

11.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.
11.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus
seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa
vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega
kooskõlla viia.

12. LINNAOSA LIKVIDEERIMISE KORD

12.1 Linnaosa likvideerimise võivad algatada:
12.1.1 üks neljandik linnavolikogu liikmetest;
12.1.2 taotluse korras vähemalt üks protsent hääleõiguslikest
linnaelanikest;
12.1.3 linnavalitsus.
12.2 Linnaosa likvideerimise aluseks on linnavolikogu otsus.

                  Lisa 3
                  KINNITATUD
                  Tallinna Linnavolikogu 
                  16. oktoobri 1997 määrusega nr 49


     TALLINNA HAABERSTI LINNAOSA  
      P õ H I K I R I

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Haabersti Linnaosa (edaspidi: linnaosa) on Tallinna maa-alal
ja koosseisus Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu) poolt
moodustatud ja tema poolt kinnitatud linnaosa põhikirja alusel tegutsev
üksus. Linnaosa piiri kirjeldus ja skeem on toodud Tallinna põhimääruse
lisas 7. 
4.2 Linnaosa tegevuse juhtimiseks moodustatakse linna ametiasutusena
Haabersti Linnaosa Valitsus (edaspidi: valitsus), mida juhib linnaosa
vanem. Linnavolikogu tööorganina tegutseb linnaosas Haabersti Linnaosa
Halduskogu (edaspidi: halduskogu), mis moodustatakse Tallinna põhimääruses
sätestatud korras linnavolikogu poolt.
1.3 Valitsuse ja halduskogu moodustamise kord ja pädevus määratakse
kindlaks Tallinna põhimääruse, käesoleva põhikirja ja teiste Tallinna
õigusaktidega.
1.4 Linnaosal võib olla oma sümboolika, mille kirjelduse ja kasutamise
korra kinnitab linnavolikogu.
1.5 Linnaosa tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.
Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata linnaosa valitsuse ja linnaosa
vanema volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

2. LINNAOSA PÄDEVUS

2.1 Linnaosa lahendab oma haldusterritooriumil talle Tallinna õigusaktidega
pandud ülesandeid.
2.2 Linnaosa pädevusse kuulub:
2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse
funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa
huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast
ning arvestades linna kui terviku huvisid;
2.2.2 sotsiaal-kultuuriliste ja kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine
linnaosa elanikele ja seal tegutsevatele elanike ühendustele;
2.2.3 linnaosa territooriumil asuva ja muu linnavolikogu õigusaktidega
kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja tema
eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine; 
2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse
soodustamine;
2.2.5 koostöö korraldamine teiste linnaosadega.

3. HALDUSKOGU MOODUSTAMISE PõHIMõTTED 

3.1 Halduskogu suuruse määrab linnavolikogu vähemalt kuus kuud enne
järgmise linnavolikogu valimise päeva. 
3.2 Halduskogu liikmeks võib olla ainult selles linnaosas hääleõiguslike
Eesti kodanike registrisse kantud ning selles linnaosas (valimisringkonnas)
linnavolikogusse kandideerinud isik.
3.3 Halduskogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused (halduskogu liikme
volituste peatamise ja ennetähtaegse lõpetamise, samuti halduskogu
asendusliikme määramise ja tema volituste lõpetamise) kinnitab
linnavolikogu oma otsusega.
3.4 Halduskogu moodustamisel lähtutakse punktis 3.2 sätestatust, kodaniku
soovist osaleda halduskogu töös ning järgmistest põhimõtetest:
3.4.1 halduskogusse kuuluvad Haabersti linnaosast linnavolikogusse valitud
isikud, nende loobumisel, samuti halduskogu liikmeks oleku tingimustele
mittevastavuse korral järgmised samas valimisringkonnas antud kandidaatide
nimekirjas kandideerinud isikud vastavalt personaalselt saadud häältele;
3.4.2 ülejäänud kohad halduskogus jaotatakse samas valimisringkonnas
kandideerinud ja personaalselt enam hääli kogunud isikute vahel, sõltumata
sellest, missuguses kandidaatide nimekirjas (või üksikkandidaadina) nad
kandideerisid. Samas korras jaotatakse kohad halduskogus ka juhul, kui
kandidaatide nimekiri, kelle kandidaadid osutusid valituks
linnavolikogusse, ei oma antud valimisringkonnas kehtivatele nõuetele
vastavat halduskogu liikme kandidaati; 
3.4.3 linnavolikogusse valitud üksikkandidaadi loobumisel osalemast
halduskogu töös, samuti tema mittevastavuse korral halduskogu liikmeks
oleku tingimustele jaotatakse tema koht punktis 3.4.2 kehtestatud korras. 
3.5 Linnavolikogu kantselei selgitab välja linnavolikogu liikmekandidaadi
soovi osaleda halduskogu töös.
3.6 Kui kandidaadid said hääli võrdselt, kinnitatakse halduskogu liikmeks
see kandidaat, kes paiknes valimisringkonnas kandideerijate nimekirjas
tagapool.
3.7 Valimistulemuste põhjal ning võttes aluseks isiku kirjaliku nõusoleku
osaleda halduskogu töös, esitab linnavolikogu kantselei linnavolikogu
esimehele halduskogude koosseisud ja asendusliikmete järjestuse
nimekirjadena. 

4. HALDUSKOGU LIIGE

4.1 Halduskogu liige juhindub seadustest, Tallinna õigusaktidest ning
linnaosa huvidest ja vajadustest.
4.2 Halduskogu liikmel on õigus saada tema tööks vajalikke andmeid linnaosa
valitsusest.
4.3 Halduskogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.
4.4 Halduskogu liikmel on õigus saada hüvitust halduskogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste ja põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest
linnavolikogu poolt kehtestatud määrades ja korras.

5. HALDUSKOGU LIIKME VOLITUSTE PEATUMISE JA ENNETÄHTAEGSE 
LõPPEMISE ALUSED JA KORD

5.1 Halduskogu liikme volitused peatatakse linnavolikogu otsusel seoses:
5.1.1 nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigikontrolöriks,
õiguskantsleriks või maavanemaks või valimisega Tallinna Linnavolikogu
esimeheks või Tallinna linnapeaks või nimetamisega Tallinna Linnavalitsuse
liikmeks või linnaosa vanemaks;
5.1.2 asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud
teenistusse;
5.1.3 tema suhtes tõkendina vahi alla võtmise kohaldamisega;
5.1.4 halduskogu liikme isikliku avalduse alusel seoses tema ajutise
äraolekuga mõjuval põhjusel (haigus, ametialane lähetus jne).
5.2 Halduskogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt linnavolikogu
otsusel järgmistel juhtudel:
5.2.1 tagasiastumisega isikliku kirjaliku avalduse alusel;
5.2.2 korduvalt mõjuva põhjuseta halduskogu tööst mitteosavõtu korral
halduskogu ettepanekul;
5.2.3 väljalangemisel antud linnaosa hääleõiguslike Eesti kodanike
registrist;
5.2.4 tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
5.2.5 kohtuotsusega, millega tühistati valimiste Tallinna
territoriaalkomisjoni otsus tema registreerimise kohta linnavolikogu
liikmeks;
5.2.6 teovõimetuks tunnistamisega;
5.2.7 surmaga.

6. HALDUSKOGU ASENDUSLIIGE

6.1 Halduskogu liikme volituste peatumisel ja ennetähtaegsel lõppemisel
kinnitatakse väljalangenud liikme asemele asendusliige, lähtude käesoleva
põhikirja punktidest 3.2 - 3.6 sätestatust ning järgmistest põhimõtetest:
6.1.1 käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks
kinnitatud isiku asendusliikmeks saab väljalangenuga samasse kandidaatide
nimekirja kuuluv isik personaalselt saadud häälte arvu järjekorras;
6.1.2 käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu
liikmeks kinnitatud isiku asendusliikmeks saab isik, kes on kogunud
järgmisena personaalselt enam hääli ja ei ole veel halduskogu liige
sõltumata sellest, kas ta kuulus mõnda kandidaatide nimekirja või oli 
üksikkandidaat.
6.2 Halduskogust väljalangenuga samas nimekirjas kandideerinud isikute
ammendumisel kinnitatakse tema asemele asendusliige põhikirja punktis 6.1.2
sätestatud korras.
6.3 Halduskogu asendusliikmel on kõik halduskogu liikme õigused ja
kohustused tema asendusliikmeks kinnitamise otsuse jõustumisest.
6.4 Käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks kinnitatud
isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on
viimasena kinnitatud asendusliikmeks samast kandidaatide nimekirjast.
Käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu liikmeks
kinnitatud isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme
volitused, kes on viimasena kinnitatud asendusliikmeks vastavalt
personaalselt saadud häälte arvule. 
6.5 Kõigi halduskogu asendusliikmete ammendumisel vähendatakse
linnavolikogu otsusega halduskogu suurust.

7. HALDUSKOGU ESIMEHE, TEMA ASETÄITJA(TE) JA KOMISJONIDE ESIMEESTE 
VALIMINE, KOMISJONIDE MOODUSTAMINE NING KOMISJONI LIIKMETE KINNITAMINE

7.1 Halduskogu esimees, tema asetäitja(d) ja komisjonide esimehed valitakse
linnaosa halduskogu poolt. Halduskogu esimees peab olema linnavolikogu
liige.
7.2 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad ja komisjonide esimehed
valitakse salajasel hääletamisel, muud valimised halduskogus on avalikud.
7.3 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.4 Halduskogu moodustab vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni ja
vajadusel teisi alatisi ja ajutisi komisjone ja toimkondi ning valib
revisjonikomisjoni liikmed. Vajadusel lõpetab halduskogu komisjoni
tegevuse.
7.5 Halduskogu komisjonide esimehed valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.6 Halduskogu komisjonide liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe
ettepanekul halduskogu poolthäälte enamusega, v.a revisjonikomisjoni
liikmed. Halduskogu toimkonna esimehe ja koosseisu kinnitab halduskogu.
7.7 Halduskogu komisjon valmistab ette halduskogus arutusele tulevad
küsimused. Halduskogu komisjoni otsus on halduskogule soovitusliku
iseloomuga.

8. LINNAOSA VALITUD VõI KINNITATUD ISIKUTE TAGASIKUTSUMISE KORD

8.1 Halduskogu poolt valitud või kinnitatud isikuid saab tagasi kutsuda.
8.2 Halduskogu esimehe, tema asetäitja(te) ja halduskogu komisjonide
esimeeste tagasikutsumiseks on vajalik halduskogu koosseisu häälteeenamus.
Halduskogu komisjonide teised liikmed kutsutakse tagasi halduskogu
poolthäälte enamusega.

9. HALDUSKOGU TÖÖKORRALDUS

9.1 Uue halduskogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt kolme nädala jooksul
peale halduskogu koosseisu kinnitamist kokku ja seda juhatab kuni
halduskogu esimehe valimiseni linnavolikogu esimees.
9.2 Halduskogu töökorralduse põhimõtted kehtestab linnavolikogu ja töökorra
kinnitab halduskogu.
9.3 Halduskogu esimehe asendamise kord sätestatakse linnaosa halduskogu
töökorras.
9.4 Halduskogu menetlusse antud küsimuses peab halduskogu otsuse vastu
võtma hiljemalt kahe nädala jooksul.
9.5 Halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab 
valitsus.
9.6 Halduskogu töö vormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda
juhatab halduskogu esimees, tema äraolekul asendaja.
9.7 Halduskogu koosolekud on lahtised. Halduskogu võib kuulutada koosoleku
või mõne selle päevakorrapunkti arutelu kinniseks.
9.8 Halduskogu koosoleku päevakorra projekti valmistab ette halduskogu
esimees. Halduskogu arutab üldjuhul küsimusi, mille kohta on esitatud
eelnõu ja on olemas linnaosa vanema seisukoht, v.a. halduskogu
töökorraldust käsitlevad küsimused.
9.9 Halduskogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid Tallinna
õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. Halduskogu on
otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole halduskogu
liikmetest, s.h. halduskogu esimees või tema asendaja. Halduskogu otsused 
võetakse vastu poolthäälte enamusega.
9.10 Halduskogu otsusele kirjutab alla halduskogu esimees või tema asendaja
- koosoleku juhataja.
9.11 Halduskogu otsus ei kuulu Tallinna õigusaktide hulka ning tal on
linnaosa vanemale, Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) ja
linnavolikogule soovituslik iseloom. Linnavolikogu või linnavalitsus võivad
kindlaks määrata küsimuste ringi, milles linnaosa vanem ei saa otsust vastu
võtta ilma linnaosa halduskogu seisukohta ära kuulamata.
9.12 Üksikasjalikum halduskogu koosoleku kokkukutsumise, küsimuste
arutamise, otsuste vastuvõtmise ja koosoleku protokolli vormistamise kord
sätestatakse halduskogu töökorras, mille kinnitab halduskogu poolthäälte
enamusega.

10. VALITSUS

10.1 Valitsus on linna ametiasutus, mille põhimääruse, struktuuri,
teenistujate koosseisu ja palgamäärad kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse
ettepanekul. Vastava ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud 
halduskoguga, esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. 
10.2 Valitsuse pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks Tallinna
põhimääruse, käesoleva põhikirja ja valitsuse põhimääruse ja teiste
Tallinna õigusaktidega.
10.3 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab
ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa
halduskogu arvamuse. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise
õigust.
10.4 Linnaosa vanem:
10.4.1 juhib ja korraldab valitsuse tööd;
10.4.2 esindab Tallinna linna kohtus erivolitusteta linnaosa pädevusse
antud küsimustes või volitab selleks teisi isikuid;
10.4.3 esindab linnaosa ja valitsust Tallinna põhimääruse ja käesoleva
põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid
esindama valitsust temale antud pädevuse piires;
10.4.4 annab oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks üksikaktidena
korraldusi;
10.4.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
10.4.6 kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks
teisi linnaosa valitsuse ametiisikuid;
10.4.7 teeb linnapeale ettepanekuid linnaosa valitsuse valitsemisalas
tegutsevate munitsipaalettevõtete ja linna asutuste juhi ametisse
kinnitamiseks, sõlmib ja lõpetab nendega töölepingud seaduses ja Tallinna
õigusaktidega sätestatud korras;
10.4.8 käsutab linnaosa valitsuse rahalisi vahendeid;
10.4.9 osaleb linnaeelarve projekti koostamisel ja korraldab selle täitmist
linnaosa puudutavas osas;
10.4.10 nimetab ametisse linnaosa valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud
abiteenistujatega.
10.5 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema
asetäitjatest.
10.6 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja
informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.
10.7 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa
haldussekretäri poolt, kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.
Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning need
tuleb saata täitjatele ja asjaosalistele. Linnaosa vanema korraldused
vormistatakse eesti keeles ja need peavad vastama haldusdokumentidele 
kehtestatud põhinõuetele.
10.8 Linnaosa vanema ja teiste linnaosa valitsuse ametnike sotsiaalsed
garantiid sätestatakse Tallinna õigusaktidega.
 
11. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

11.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.
11.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus
seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa
vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega
kooskõlla viia.

12. LINNAOSA LIKVIDEERIMISE KORD

12.1 Linnaosa likvideerimise võivad algatada:
12.1.1 üks neljandik linnavolikogu liikmetest;
12.1.2 taotluse korras vähemalt üks protsent hääleõiguslikest
linnaelanikest;
12.1.3 linnavalitsus.
12.2 Linnaosa likvideerimise aluseks on linnavolikogu otsus.

                    Lisa 4
                    KINNITATUD
                    Tallinna Linnavolikogu 
                    16. oktoobri 1997 määrusega nr 49                     


    	  TALLINNA KRISTIINE LINNAOSA    
          P õ H I K I R I

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Kristiine Linnaosa (edaspidi: linnaosa) on Tallinna maa-alal
ja koosseisus Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu) poolt
moodustatud ja tema poolt kinnitatud linnaosa põhikirja alusel tegutsev
üksus. Linnaosa piiri kirjeldus ja skeem on toodud Tallinna põhimääruse
lisas 9. 
1.2 Linnaosa tegevuse juhtimiseks moodustatakse linna ametiasutusena
Kristiine Linnaosa Valitsus (edaspidi: valitsus), mida juhib linnaosa
vanem. Linnavolikogu tööorganina tegutseb linnaosas Kristiine Linnaosa
Halduskogu (edaspidi: halduskogu), mis moodustatakse Tallinna põhimääruses
sätestatud korras linnavolikogu poolt.
1.3 Valitsuse ja halduskogu moodustamise kord ja pädevus määratakse
kindlaks Tallinna põhimääruse, käesoleva põhikirja ja teiste Tallinna
õigusaktidega.
1.4 Linnaosal võib olla oma sümboolika, mille kirjelduse ja kasutamise
korra kinnitab linnavolikogu.
1.5 Linnaosa tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.
Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata linnaosa valitsuse ja linnaosa
vanema volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

2. LINNAOSA PÄDEVUS

2.1 Linnaosa lahendab oma haldusterritooriumil talle Tallinna õigusaktidega
pandud ülesandeid.
2.2 Linnaosa pädevusse kuulub:
2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse
funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa
huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, 
linnaosa eripärast ning arvestades linna kui terviku huvisid;
2.2.2 sotsiaal-kultuuriliste ja kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine
linnaosa elanikele ja seal tegutsevatele elanike ühendustele;
2.2.3 linnaosa territooriumil asuva ja muu linnavolikogu õigusaktidega
kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja tema
eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine; 
2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse
soodustamine;
2.2.5 koostöö korraldamine teiste linnaosadega.

3. HALDUSKOGU MOODUSTAMISE PõHIMõTTED 

3.1 Halduskogu suuruse määrab linnavolikogu vähemalt kuus kuud enne
järgmise linnavolikogu valimise päeva. 
3.2 Halduskogu liikmeks võib olla ainult selles linnaosas hääleõiguslike
Eesti kodanike registrisse kantud ning selles linnaosas (valimisringkonnas)
linnavolikogusse kandideerinud isik.
3.3 Halduskogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused (halduskogu liikme
volituste peatamise ja ennetähtaegse lõpetamise, samuti halduskogu
asendusliikme määramise ja tema volituste lõpetamise) kinnitab
linnavolikogu oma otsusega.
3.4 Halduskogu moodustamisel lähtutakse punktis 3.2 sätestatust, kodaniku
soovist osaleda halduskogu töös ning järgmistest põhimõtetest:
3.4.1 halduskogusse kuuluvad Kristiine linnaosast linnavolikogusse valitud
isikud, nende loobumisel, samuti halduskogu liikmeks oleku tingimustele
mittevastavuse korral järgmised samas valimisringkonnas antud kandidaatide
nimekirjas kandideerinud isikud vastavalt personaalselt saadud häältele;
3.4.2 ülejäänud kohad halduskogus jaotatakse samas valimisringkonnas
kandideerinud ja personaalselt enam hääli kogunud isikute vahel, sõltumata
sellest, missuguses kandidaatide nimekirjas (või üksikkandidaadina) nad
kandideerisid. Samas korras jaotatakse kohad halduskogus ka juhul, kui
kandidaatide nimekiri, kelle kandidaadid osutusid valituks linnavolikogusse, ei oma antud valimisringkonnas kehtivatele nõuetele
vastavat halduskogu liikme kandidaati; 
3.4.3 linnavolikogusse valitud üksikkandidaadi loobumisel osalemast
halduskogu töös, samuti tema mittevastavuse korral halduskogu liikmeks
oleku tingimustele jaotatakse tema koht punktis 3.4.2 kehtestatud korras. 
3.5 Linnavolikogu kantselei selgitab välja linnavolikogu liikmekandidaadi
soovi osaleda halduskogu töös.
3.6 Kui kandidaadid said hääli võrdselt, kinnitatakse halduskogu liikmeks
see kandidaat, kes paiknes valimisringkonnas kandideerijate nimekirjas
tagapool.
3.7 Valimistulemuste põhjal ning võttes aluseks isiku kirjaliku
nõusoleku osaleda halduskogu töös, esitab linnavolikogu kantselei
linnavolikogu esimehele halduskogude koosseisud ja asendusliikmete
järjestuse nimekirjadena. 

4. HALDUSKOGU LIIGE

4.1 Halduskogu liige juhindub seadustest, Tallinna õigusaktidest ning
linnaosa huvidest ja vajadustest.
4.2 Halduskogu liikmel on õigus saada tema tööks vajalikke andmeid linnaosa
valitsusest.
4.3 Halduskogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.
4.4 Halduskogu liikmel on õigus saada hüvitust halduskogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste ja põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest
linnavolikogu poolt kehtestatud määrades ja korras.

5. HALDUSKOGU LIIKME VOLITUSTE PEATUMISE JA ENNETÄHTAEGSE 
LõPPEMISE ALUSED JA KORD

5.1 Halduskogu liikme volitused peatatakse linnavolikogu otsusel seoses:
5.1.1 nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigikontrolöriks,
õiguskantsleriks või maavanemaks või valimisega Tallinna Linnavolikogu
esimeheks või Tallinna linnapeaks või nimetamisega Tallinna Linnavalitsuse
liikmeks või linnaosa vanemaks;
5.1.2 asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud
teenistusse;
5.1.3 tema suhtes tõkendina vahi alla võtmise kohaldamisega;
5.1.4 halduskogu liikme isikliku avalduse alusel seoses tema ajutise
äraolekuga mõjuval põhjusel (haigus, ametialane lähetus jne).
5.2 Halduskogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt linnavolikogu
otsusel järgmistel juhtudel:
5.2.1 tagasiastumisega isikliku kirjaliku avalduse alusel;
5.2.2 korduvalt mõjuva põhjuseta halduskogu tööst mitteosavõtu korral
halduskogu ettepanekul;
5.2.3 väljalangemisel antud linnaosa hääleõiguslike Eesti kodanike
registrist;
5.2.4 tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
5.2.5 kohtuotsusega, millega tühistati valimiste Tallinna
territoriaalkomisjoni otsus tema registreerimise kohta linnavolikogu
liikmeks;
5.2.6 teovõimetuks tunnistamisega;
5.2.7 surmaga.

6. HALDUSKOGU ASENDUSLIIGE

6.1 Halduskogu liikme volituste peatumisel ja ennetähtaegsel lõppemisel
kinnitatakse väljalangenud liikme asemele asendusliige, lähtude käesoleva
põhikirja punktidest 3.2 - 3.6 sätestatust ning järgmistest põhimõtetest:
6.1.1 käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks
kinnitatud isiku asendusliikmeks saab väljalangenuga samasse kandidaatide
nimekirja kuuluv isik personaalselt saadud häälte arvu järjekorras;
6.1.2 käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu
liikmeks kinnitatud isiku asendusliikmeks saab isik, kes on kogunud
järgmisena personaalselt enam hääli ja ei ole veel halduskogu liige
sõltumata sellest, kas ta kuulus mõnda kandidaatide nimekirja või oli 
üksikkandidaat.
6.2 Halduskogust väljalangenuga samas nimekirjas kandideerinud isikute
ammendumisel kinnitatakse tema asemele asendusliige põhikirja punktis 6.1.2
sätestatud korras.
6.3 Halduskogu asendusliikmel on kõik halduskogu liikme õigused ja
kohustused tema asendusliikmeks kinnitamise otsuse jõustumisest.
6.4 Käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks kinnitatud
isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on
viimasena kinnitatud asendusliikmeks samast kandidaatide nimekirjast.
Käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu 
liikmeks kinnitatud isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme
volitused, kes on viimasena kinnitatud asendusliikmeks vastavalt
personaalselt saadud häälte arvule. 
6.5 Kõigi halduskogu asendusliikmete ammendumisel vähendatakse
linnavolikogu otsusega halduskogu suurust.

7. HALDUSKOGU ESIMEHE, TEMA ASETÄITJA(TE) JA KOMISJONIDE ESIMEESTE 
VALIMINE, KOMISJONIDE MOODUSTAMINE NING KOMISJONI LIIKMETE KINNITAMINE

7.1 Halduskogu esimees, tema asetäitja(d) ja komisjonide esimehed
valitakse linnaosa halduskogu poolt. Halduskogu esimees peab olema
linnavolikogu liige.
7.2 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad ja komisjonide esimehed valitakse
salajasel hääletamisel, muud valimised halduskogus on avalikud.
7.3 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.4 Halduskogu moodustab vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni ja
vajadusel teisi alatisi ja ajutisi komisjone ja toimkondi ning valib 
revisjonikomisjoni liikmed. Vajadusel lõpetab halduskogu komisjoni
tegevuse.
7.5 Halduskogu komisjonide esimehed valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.6 Halduskogu komisjonide liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe
ettepanekul halduskogu poolthäälte enamusega, v.a revisjonikomisjoni
liikmed. Halduskogu toimkonna esimehe ja koosseisu kinnitab halduskogu.
7.7 Halduskogu komisjon valmistab ette halduskogus arutusele tulevad
küsimused. Halduskogu komisjoni otsus on halduskogule soovitusliku
iseloomuga.

8. LINNAOSA VALITUD VõI KINNITATUD ISIKUTE TAGASIKUTSUMISE KORD

8.1 Halduskogu poolt valitud või kinnitatud isikuid saab tagasi kutsuda.
8.2 Halduskogu esimehe, tema asetäitja(te) ja halduskogu komisjonide
esimeeste tagasikutsumiseks on vajalik halduskogu koosseisu häälteeenamus.
Halduskogu komisjonide teised liikmed kutsutakse tagasi halduskogu
poolthäälte enamusega.

9. HALDUSKOGU TÖÖKORRALDUS

9.1 Uue halduskogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt kolme nädala jooksul
peale halduskogu koosseisu kinnitamist kokku ja seda juhatab kuni
halduskogu esimehe valimiseni linnavolikogu esimees.
9.2 Halduskogu töökorralduse põhimõtted kehtestab linnavolikogu ja töökorra
kinnitab halduskogu.
9.3 Halduskogu esimehe asendamise kord sätestatakse linnaosa halduskogu
töökorras.
9.4 Halduskogu menetlusse antud küsimuses peab halduskogu otsuse vastu
võtma hiljemalt kahe nädala jooksul.
9.5 Halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab 
valitsus.
9.6 Halduskogu töö vormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda
juhatab halduskogu esimees, tema äraolekul asendaja.
9.7 Halduskogu koosolekud on lahtised. Halduskogu võib kuulutada koosoleku
või mõne selle päevakorrapunkti arutelu kinniseks.
9.8 Halduskogu koosoleku päevakorra projekti valmistab ette halduskogu
esimees. Halduskogu arutab üldjuhul küsimusi, mille kohta on esitatud
eelnõu ja on olemas linnaosa vanema seisukoht, v.a. halduskogu
töökorraldust käsitlevad küsimused.
9.9 Halduskogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid Tallinna
õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. Halduskogu on
otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole halduskogu
liikmetest, s.h. halduskogu esimees või tema asendaja. Halduskogu otsused 
võetakse vastu poolthäälte enamusega.
9.10 Halduskogu otsusele kirjutab alla halduskogu esimees või tema asendaja
- koosoleku juhataja.
9.11 Halduskogu otsus ei kuulu Tallinna õigusaktide hulka ning tal on
linnaosa vanemale, Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) ja
linnavolikogule soovituslik iseloom. Linnavolikogu või linnavalitsus võivad
kindlaks määrata küsimuste ringi, milles linnaosa vanem ei saa otsust vastu
võtta ilma linnaosa halduskogu seisukohta ära kuulamata.
9.12 Üksikasjalikum halduskogu koosoleku kokkukutsumise, küsimuste
arutamise, otsuste vastuvõtmise ja koosoleku protokolli vormistamise kord
sätestatakse halduskogu töökorras, mille kinnitab halduskogu poolthäälte
enamusega.

10. VALITSUS

10.1 Valitsus on linna ametiasutus, mille põhimääruse, struktuuri,
teenistujate koosseisu ja palgamäärad kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse
ettepanekul. Vastava ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud 
halduskoguga, esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. 
10.2 Valitsuse pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks Tallinna
põhimääruse, käesoleva põhikirja ja valitsuse põhimäärusega.
10.3 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab
ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa
halduskogu arvamuse. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise
õigust.
10.4 Linnaosa vanem:
10.4.1 juhib ja korraldab valitsuse tööd;
10.4.2 esindab Tallinna linna kohtus erivolitusteta linnaosa pädevusse
antud küsimustes või volitab selleks teisi isikuid;
10.4.3 esindab linnaosa ja valitsust Tallinna põhimääruse ja käesoleva
põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid
esindama valitsust temale antud pädevuse piires;
10.4.4 annab oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks üksikaktidena
korraldusi;
10.4.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
10.4.6 kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks
teisi linnaosa valitsuse ametiisikuid;
10.4.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse valitsemisalas tegutsevate
munitsipaalettevõtete ja linna asutuste juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib
ja lõpetab nendega töölepingud seaduses ja Tallinna õigusaktidega
sätestatud korras;
10.4.8 käsutab valitsuse rahalisi vahendeid;
10.4.9 osaleb linnaeelarve projekti koostamisel ja korraldab linnaeelarve
täitmist linnaosa puudutavas osas;
10.4.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud
abiteenistujatega.
10.5 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema
asetäitjatest.
10.6 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja
informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.
10.7 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa
haldussekretäri poolt, kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.
Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning need
tuleb saata täitjatele ja asjaosalistele. Linnaosa vanema korraldused
vormistatakse eesti keeles ja need peavad vastama haldusdokumentidele 
kehtestatud põhinõuetele.
10.8 Linnaosa vanema ja teiste linnaosa valitsuse ametnike sotsiaalsed
garantiid sätestatakse Tallinna õigusaktidega.
 
11. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

11.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.
11.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus
seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa
vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega
kooskõlla viia.

12. LINNAOSA LIKVIDEERIMISE KORD

12.1 Linnaosa likvideerimise võivad algatada:
12.1.1 üks neljandik linnavolikogu liikmetest;
12.1.2 taotluse korras vähemalt üks protsent hääleõiguslikest
linnaelanikest;
12.1.3 linnavalitsus.
12.2 Linnaosa likvideerimise aluseks on linnavolikogu otsus.

                  Lisa 5
                  KINNITATUD
                  Tallinna Linnavolikogu 
                  16. oktoobri 1997 määrusega nr 49

       TALLINNA PIRITA LINNAOSA 
   
       	P õ H I K I R I

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Pirita Linnaosa (edaspidi: linnaosa) on Tallinna maa-alal ja
koosseisus Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu) poolt
moodustatud ja tema poolt kinnitatud linnaosa põhikirja alusel tegutsev
üksus. Linnaosa piiri kirjeldus ja skeem on toodud Tallinna põhimääruse
lisas 13. 
1.2 Linnaosa tegevuse juhtimiseks moodustatakse linna ametiasutusena Pirita
Linnaosa Valitsus (edaspidi: valitsus), mida juhib linnaosa vanem.
Linnavolikogu tööorganina tegutseb linnaosas Pirita Linnaosa Halduskogu
(edaspidi: halduskogu), mis moodustatakse Tallinna põhimääruses 
sätestatud korras linnavolikogu poolt.
1.3 Valitsuse ja halduskogu moodustamise kord ja pädevus määratakse
kindlaks Tallinna põhimääruse, käesoleva põhikirja ja teiste Tallinna
õigusaktidega.
1.4 Linnaosal võib olla oma sümboolika, mille kirjelduse ja kasutamise
korra kinnitab linnavolikogu.
1.5 Linnaosa tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.
Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata linnaosa valitsuse ja linnaosa
vanema volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

2. LINNAOSA PÄDEVUS

2.1 Linnaosa lahendab oma haldusterritooriumil talle Tallinna õigusaktidega
pandud ülesandeid.
2.2 Linnaosa pädevusse kuulub:
2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse
funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa
huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast
ning arvestades linna kui terviku huvisid;
2.2.2 sotsiaal-kultuuriliste ja kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine
linnaosa elanikele ja seal tegutsevatele elanike ühendustele;
2.2.3 linnaosa territooriumil asuva ja muu linnavolikogu õigusaktidega
kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja tema
eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine; 
2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse
soodustamine;
2.2.5 koostöö korraldamine teiste linnaosadega.

3. HALDUSKOGU MOODUSTAMISE PõHIMõTTED 

3.1 Halduskogu suuruse määrab linnavolikogu vähemalt kuus kuud enne
järgmise linnavolikogu valimise päeva. 
3.2 Halduskogu liikmeks võib olla ainult selles linnaosas hääleõiguslike
Eesti kodanike registrisse kantud ning selles linnaosas (valimisringkonnas)
linnavolikogusse kandideerinud isik.
3.3 Halduskogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused (halduskogu liikme
volituste peatamise ja ennetähtaegse lõpetamise, samuti halduskogu
asendusliikme määramise ja tema volituste lõpetamise) kinnitab
linnavolikogu oma otsusega.
3.4 Halduskogu moodustamisel lähtutakse punktis 3.2 sätestatust, kodaniku
soovist osaleda halduskogu töös ning järgmistest põhimõtetest:
3.4.1 halduskogusse kuuluvad Pirita linnaosast linnavolikogusse valitud
isikud, nende loobumisel, samuti halduskogu liikmeks oleku tingimustele
mittevastavuse korral järgmised samas valimisringkonnas antud kandidaatide
nimekirjas kandideerinud isikud vastavalt personaalselt saadud häältele;
3.4.2 ülejäänud kohad halduskogus jaotatakse samas valimisringkonnas
kandideerinud ja personaalselt enam hääli kogunud isikute vahel, sõltumata
sellest, missuguses kandidaatide nimekirjas (või üksikkandidaadina) nad
kandideerisid. Samas korras jaotatakse kohad halduskogus ka juhul, kui
kandidaatide nimekiri, kelle kandidaadid osutusid valituks
linnavolikogusse, ei oma antud valimisringkonnas kehtivatele nõuetele
vastavat halduskogu liikme kandidaati; 
3.4.3 linnavolikogusse valitud üksikkandidaadi loobumisel osalemast
halduskogu töös, samuti tema mittevastavuse korral halduskogu liikmeks
oleku tingimustele jaotatakse tema koht punktis 3.4.2 kehtestatud korras. 
3.5 Linnavolikogu kantselei selgitab välja linnavolikogu liikmekandidaadi
soovi osaleda halduskogu töös.
3.6 Kui kandidaadid said hääli võrdselt, kinnitatakse halduskogu liikmeks
see kandidaat, kes paiknes valimisringkonnas kandideerijate nimekirjas
tagapool.
3.7 Valimistulemuste põhjal ning võttes aluseks isiku kirjaliku nõusoleku
osaleda halduskogu töös, esitab linnavolikogu kantselei linnavolikogu
esimehele halduskogude koosseisud ja asendusliikmete järjestuse
nimekirjadena. 

4. HALDUSKOGU LIIGE

4.1 Halduskogu liige juhindub seadustest, Tallinna õigusaktidest ning
linnaosa huvidest ja vajadustest.
4.2 Halduskogu liikmel on õigus saada tema tööks vajalikke andmeid linnaosa
valitsusest.
4.3 Halduskogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.
4.4 Halduskogu liikmel on õigus saada hüvitust halduskogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste ja põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest
linnavolikogu poolt kehtestatud määrades ja korras.

5. HALDUSKOGU LIIKME VOLITUSTE PEATUMISE JA ENNETÄHTAEGSE 
LõPPEMISE ALUSED JA KORD

5.1 Halduskogu liikme volitused peatatakse linnavolikogu otsusel seoses:
5.1.1 nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigikontrolöriks,
õiguskantsleriks või maavanemaks või valimisega Tallinna Linnavolikogu
esimeheks või Tallinna linnapeaks või nimetamisega Tallinna Linnavalitsuse
liikmeks või linnaosa vanemaks;
5.1.2 asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud
teenistusse;
5.1.3 tema suhtes tõkendina vahi alla võtmise kohaldamisega;
5.1.4 halduskogu liikme isikliku avalduse alusel seoses tema ajutise
äraolekuga mõjuval põhjusel (haigus, ametialane lähetus jne).
5.2 Halduskogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt linnavolikogu
otsusel järgmistel juhtudel:
5.2.1 tagasiastumisega isikliku kirjaliku avalduse alusel;
5.2.2 korduvalt mõjuva põhjuseta halduskogu tööst mitteosavõtu korral
halduskogu ettepanekul;
5.2.3 väljalangemisel antud linnaosa hääleõiguslike Eesti kodanike
registrist;
5.2.4 tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
5.2.5 kohtuotsusega, millega tühistati valimiste Tallinna
territoriaalkomisjoni otsus tema registreerimise kohta linnavolikogu
liikmeks;
5.2.6 teovõimetuks tunnistamisega;
5.2.7 surmaga.

6. HALDUSKOGU ASENDUSLIIGE

6.1 Halduskogu liikme volituste peatumisel ja ennetähtaegsel lõppemisel
kinnitatakse väljalangenud liikme asemele asendusliige, lähtude käesoleva
põhikirja punktidest 3.2 - 3.6 sätestatust ning järgmistest põhimõtetest:
6.1.1 käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks
kinnitatud isiku asendusliikmeks saab väljalangenuga samasse kandidaatide
nimekirja kuuluv isik personaalselt saadud häälte arvu järjekorras;
6.1.2 käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu
liikmeks kinnitatud isiku asendusliikmeks saab isik, kes on kogunud
järgmisena personaalselt enam hääli ja ei ole veel halduskogu liige
sõltumata sellest, kas ta kuulus mõnda kandidaatide nimekirja või oli 
üksikkandidaat.
6.2 Halduskogust väljalangenuga samas nimekirjas kandideerinud isikute
ammendumisel kinnitatakse tema asemele asendusliige põhikirja punktis 6.1.2
sätestatud korras.
6.3 Halduskogu asendusliikmel on kõik halduskogu liikme õigused ja
kohustused tema asendusliikmeks kinnitamise otsuse jõustumisest.
6.4 Käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks kinnitatud
isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on
viimasena kinnitatud asendusliikmeks samast kandidaatide nimekirjast.
Käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu 
liikmeks kinnitatud isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme
volitused, kes on viimasena kinnitatud asendusliikmeks vastavalt
personaalselt saadud häälte arvule. 
6.5 Kõigi halduskogu asendusliikmete ammendumisel vähendatakse
linnavolikogu otsusega halduskogu suurust.

7. HALDUSKOGU ESIMEHE, TEMA ASETÄITJA(TE) JA KOMISJONIDE ESIMEESTE 
VALIMINE, KOMISJONIDE MOODUSTAMINE NING KOMISJONI LIIKMETE KINNITAMINE

7.1 Halduskogu esimees, tema asetäitja(d) ja komisjonide esimehed valitakse
linnaosa halduskogu poolt. Halduskogu esimees peab olema linnavolikogu
liige.
7.2 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad ja komisjonide esimehed valitakse
salajasel hääletamisel, muud valimised halduskogus on avalikud.
7.3 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.4 Halduskogu moodustab vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni ja
vajadusel teisi alatisi ja ajutisi komisjone ja toimkondi ning valib 
revisjonikomisjoni liikmed. Vajadusel lõpetab halduskogu komisjoni
tegevuse.
7.5 Halduskogu komisjonide esimehed valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.6 Halduskogu komisjonide liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe
ettepanekul halduskogu poolthäälte enamusega, v.a. revisjonikomisjoni
liikmed. Halduskogu toimkonna esimehe ja koosseisu kinnitab halduskogu.
7.7 Halduskogu komisjon valmistab ette halduskogus arutusele tulevad
küsimused. Halduskogu komisjoni otsus on halduskogule soovitusliku
iseloomuga.

8. LINNAOSA VALITUD VõI KINNITATUD ISIKUTE TAGASIKUTSUMISE KORD

8.1 Halduskogu poolt valitud või kinnitatud isikuid saab tagasi kutsuda.
8.2 Halduskogu esimehe, tema asetäitja(te) ja halduskogu komisjonide
esimeeste tagasikutsumiseks on vajalik halduskogu koosseisu häälteeenamus.
Halduskogu komisjonide teised liikmed kutsutakse tagasi halduskogu
poolthäälte enamusega.

9. HALDUSKOGU TÖÖKORRALDUS

9.1 Uue halduskogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt kolme nädala jooksul
peale halduskogu koosseisu kinnitamist kokku ja seda juhatab kuni
halduskogu esimehe valimiseni linnavolikogu esimees.
9.2 Halduskogu töökorralduse põhimõtted kehtestab linnavolikogu ja töökorra
kinnitab halduskogu.
9.3 Halduskogu esimehe asendamise kord sätestatakse linnaosa halduskogu
töökorras.
9.4 Halduskogu menetlusse antud küsimuses peab halduskogu otsuse vastu
võtma hiljemalt kahe nädala jooksul.
9.5 Halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab 
valitsus.
9.6 Halduskogu töö vormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda
juhatab halduskogu esimees, tema äraolekul asendaja.
9.7 Halduskogu koosolekud on lahtised. Halduskogu võib kuulutada koosoleku
või mõne selle päevakorrapunkti arutelu kinniseks.
9.8 Halduskogu koosoleku päevakorra projekti valmistab ette halduskogu
esimees. Halduskogu arutab üldjuhul küsimusi, mille kohta on esitatud
eelnõu ja on olemas linnaosa vanema seisukoht, v.a. halduskogu
töökorraldust käsitlevad küsimused.
9.9 Halduskogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid Tallinna
õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. Halduskogu on
otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole halduskogu
liikmetest, s.h. halduskogu esimees või tema asendaja. Halduskogu otsused 
võetakse vastu poolthäälte enamusega.
9.10 Halduskogu otsusele kirjutab alla halduskogu esimees või tema asendaja
- koosoleku juhataja.
9.11 Halduskogu otsus ei kuulu Tallinna õigusaktide hulka ning tal on
linnaosa vanemale, Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) ja
linnavolikogule soovituslik iseloom. Linnavolikogu või linnavalitsus võivad
kindlaks määrata küsimuste ringi, milles linnaosa vanem ei saa otsust vastu
võtta ilma linnaosa halduskogu seisukohta ära kuulamata.
9.12 Üksikasjalikum halduskogu koosoleku kokkukutsumise, küsimuste
arutamise, otsuste vastuvõtmise ja koosoleku protokolli vormistamise kord
sätestatakse halduskogu töökorras, mille kinnitab halduskogu poolthäälte
enamusega.

10. VALITSUS

10.1 Valitsus on linna ametiasutus, mille põhimääruse, struktuuri,
teenistujate koosseisu ja palgamäärad kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse
ettepanekul. Vastava ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud 
halduskoguga, esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. 
10.2 Valitsuse pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks Tallinna
põhimääruse, käesoleva põhikirja ja valitsuse põhimäärusega.
10.3 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab
ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa
halduskogu arvamuse. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise
õigust.
10.4 Linnaosa vanem:
10.4.1 juhib ja korraldab valitsuse tööd;
10.4.2 esindab Tallinna linna kohtus erivolitusteta linnaosa pädevusse
antud küsimustes või volitab selleks teisi isikuid;
10.4.3 esindab linnaosa ja valitsust Tallinna põhimääruse ja käesoleva
põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid
esindama valitsust temale antud pädevuse piires;
10.4.4 annab oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks üksikaktidena
korraldusi;
10.4.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
10.4.6 kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks
teisi linnaosa valitsuse ametiisikuid;
10.4.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse valitsemisalas tegutsevate
munitsipaalettevõtete ja linna asutuste juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib
ja lõpetab nendega töölepingud seaduses ja Tallinna õigusaktidega
sätestatud korras;
10.4.8 käsutab valitsuse rahalisi vahendeid;
10.4.9 osaleb linnaeelarve projekti koostamisel ja korraldab linnaeelarve
täitmist linnaosa puudutavas osas;
10.4.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud
abiteenistujatega.
10.5 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema
asetäitjatest.
10.6 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja
informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.
10.7 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa
haldussekretäri poolt, kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.
Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning need
tuleb saata täitjatele ja asjaosalistele. Linnaosa vanema korraldused
vormistatakse eesti keeles ja need peavad vastama haldusdokumentidele 
kehtestatud põhinõuetele.
10.8 Linnaosa vanema ja teiste linnaosa valitsuse ametnike sotsiaalsed
garantiid sätestatakse Tallinna õigusaktidega.
 
11. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

11.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.
11.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus
seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa
vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega
kooskõlla viia.

12. LINNAOSA LIKVIDEERIMISE KORD

12.1 Linnaosa likvideerimise võivad algatada:
12.1.1 üks neljandik linnavolikogu liikmetest;
12.1.2 taotluse korras vähemalt üks protsent hääleõiguslikest
linnaelanikest;
12.1.3 linnavalitsus.
12.2 Linnaosa likvideerimise aluseks on linnavolikogu otsus.

                  Lisa 6
                  KINNITATUD
                  Tallinna Linnavolikogu 
                  16. oktoobri 1997 määrusega nr 49                     


        	TALLINNA MUSTAMÄE LINNAOSA    
           P õ H I K I R I

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Mustamäe Linnaosa (edaspidi: linnaosa) on Tallinna maa-alal ja
koosseisus Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu) poolt
moodustatud ja tema poolt kinnitatud linnaosa põhikirja alusel tegutsev
üksus. Linnaosa piiri kirjeldus ja skeem on toodud Tallinna põhimääruse
lisas 11. 
1.2 Linnaosa tegevuse juhtimiseks moodustatakse linna ametiasutusena
Mustamäe Linnaosa Valitsus (edaspidi: valitsus), mida juhib linnaosa vanem.
Linnavolikogu tööorganina tegutseb linnaosas Mustamäe Linnaosa Halduskogu
(edaspidi: halduskogu), mis moodustatakse Tallinna põhimääruses sätestatud
korras linnavolikogu poolt.
1.3 Valitsuse ja halduskogu moodustamise kord ja pädevus määratakse
kindlaks Tallinna põhimääruse, käesoleva põhikirja ja teiste Tallinna
õigusaktidega.
1.4 Linnaosal võib olla oma sümboolika, mille kirjelduse ja kasutamise
korra kinnitab linnavolikogu.
1.5 Linnaosa tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.
Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata linnaosa valitsuse ja linnaosa
vanema volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

2. LINNAOSA PÄDEVUS

2.1 Linnaosa lahendab oma haldusterritooriumil talle Tallinna õigusaktidega
pandud ülesandeid.
2.2 Linnaosa pädevusse kuulub:
2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse
funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa
huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast
ning arvestades linna kui terviku huvisid;
2.2.2 sotsiaal-kultuuriliste ja kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine
linnaosa elanikele ja seal tegutsevatele elanike ühendustele;
2.2.3 linnaosa territooriumil asuva ja muu linnavolikogu õigusaktidega
kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja tema
eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine; 
2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse
soodustamine;
2.2.5 koostöö korraldamine teiste linnaosadega.

3. HALDUSKOGU MOODUSTAMISE PõHIMõTTED 

3.1 Halduskogu suuruse määrab linnavolikogu vähemalt kuus kuud enne
järgmise linnavolikogu valimise päeva. 
3.2 Halduskogu liikmeks võib olla ainult selles linnaosas hääleõiguslike
Eesti kodanike registrisse kantud ning selles linnaosas (valimisringkonnas)
linnavolikogusse kandideerinud isik.
3.3 Halduskogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused (halduskogu liikme
volituste peatamise ja ennetähtaegse lõpetamise, samuti halduskogu
asendusliikme määramise ja tema volituste lõpetamise) kinnitab
linnavolikogu oma otsusega.
3.4 Halduskogu moodustamisel lähtutakse punktis 3.2 sätestatust, kodaniku
soovist osaleda halduskogu töös ning järgmistest põhimõtetest:
3.4.1 halduskogusse kuuluvad Mustamäe linnaosast linnavolikogusse valitud
isikud, nende loobumisel, samuti halduskogu liikmeks oleku tingimustele
mittevastavuse korral järgmised samas valimisringkonnas antud kandidaatide
nimekirjas kandideerinud isikud vastavalt personaalselt saadud häältele;
3.4.2 ülejäänud kohad halduskogus jaotatakse samas valimisringkonnas
kandideerinud ja personaalselt enam hääli kogunud isikute vahel, sõltumata
sellest, missuguses kandidaatide nimekirjas (või üksikkandidaadina) nad
kandideerisid. Samas korras jaotatakse kohad halduskogus ka juhul, kui
kandidaatide nimekiri, kelle kandidaadid osutusid valituks
linnavolikogusse, ei oma antud valimisringkonnas kehtivatele nõuetele
vastavat halduskogu liikme kandidaati; 
3.4.3 linnavolikogusse valitud üksikkandidaadi loobumisel osalemast
halduskogu töös, samuti tema mittevastavuse korral halduskogu liikmeks
oleku tingimustele jaotatakse tema koht punktis 3.4.2 kehtestatud korras. 
3.5 Linnavolikogu kantselei selgitab välja linnavolikogu liikmekandidaadi
soovi osaleda halduskogu töös.
3.6 Kui kandidaadid said hääli võrdselt, kinnitatakse halduskogu liikmeks
see kandidaat, kes paiknes valimisringkonnas kandideerijate nimekirjas
tagapool.
3.7 Valimistulemuste põhjal ning võttes aluseks isiku kirjaliku nõusoleku
osaleda halduskogu töös, esitab linnavolikogu kantselei linnavolikogu
esimehele halduskogude koosseisud ja asendusliikmete järjestuse
nimekirjadena. 

4. HALDUSKOGU LIIGE

4.1 Halduskogu liige juhindub seadustest, Tallinna õigusaktidest ning
linnaosa huvidest ja vajadustest.
4.2 Halduskogu liikmel on õigus saada tema tööks vajalikke andmeid linnaosa
valitsusest.
4.3 Halduskogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.
4.4 Halduskogu liikmel on õigus saada hüvitust halduskogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste ja põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest
linnavolikogu poolt kehtestatud määrades ja korras.

5. HALDUSKOGU LIIKME VOLITUSTE PEATUMISE JA ENNETÄHTAEGSE 
LõPPEMISE ALUSED JA KORD

5.1 Halduskogu liikme volitused peatatakse linnavolikogu otsusel seoses:
5.1.1 nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigikontrolöriks,
õiguskantsleriks või maavanemaks või valimisega Tallinna Linnavolikogu
esimeheks või Tallinna linnapeaks või nimetamisega Tallinna Linnavalitsuse
liikmeks või linnaosa vanemaks;
5.1.2 asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud
teenistusse;
5.1.3 tema suhtes tõkendina vahi alla võtmise kohaldamisega;
5.1.4 halduskogu liikme isikliku avalduse alusel seoses tema ajutise
äraolekuga mõjuval põhjusel (haigus, ametialane lähetus jne).
5.2 Halduskogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt linnavolikogu
otsusel järgmistel juhtudel:
5.2.1 tagasiastumisega isikliku kirjaliku avalduse alusel;
5.2.2 korduvalt mõjuva põhjuseta halduskogu tööst mitteosavõtu korral
halduskogu ettepanekul;
5.2.3 väljalangemisel antud linnaosa hääleõiguslike Eesti kodanike
registrist;
5.2.4 tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
5.2.5 kohtuotsusega, millega tühistati valimiste Tallinna
territoriaalkomisjoni otsus tema registreerimise kohta linnavolikogu
liikmeks;
5.2.6 teovõimetuks tunnistamisega;
5.2.7 surmaga.

6. HALDUSKOGU ASENDUSLIIGE

6.1 Halduskogu liikme volituste peatumisel ja ennetähtaegsel lõppemisel
kinnitatakse väljalangenud liikme asemele asendusliige, lähtude käesoleva
põhikirja punktidest 3.2 - 3.6 sätestatust ning järgmistest põhimõtetest:
6.1.1 käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks
kinnitatud isiku asendusliikmeks saab väljalangenuga samasse kandidaatide
nimekirja kuuluv isik personaalselt saadud häälte arvu järjekorras;
6.1.2 käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu
liikmeks kinnitatud isiku asendusliikmeks saab isik, kes on kogunud
järgmisena personaalselt enam hääli ja ei ole veel halduskogu liige
sõltumata sellest, kas ta kuulus mõnda kandidaatide nimekirja või oli 
üksikkandidaat.
6.2 Halduskogust väljalangenuga samas nimekirjas kandideerinud isikute
ammendumisel kinnitatakse tema asemele asendusliige põhikirja punktis 6.1.2
sätestatud korras.
6.3 Halduskogu asendusliikmel on kõik halduskogu liikme õigused ja
kohustused tema asendusliikmeks kinnitamise otsuse jõustumisest.
6.4 Käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks kinnitatud
isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on
viimasena kinnitatud asendusliikmeks samast kandidaatide nimekirjast.
Käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu 
liikmeks kinnitatud isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme
volitused, kes on viimasena kinnitatud asendusliikmeks vastavalt
personaalselt saadud häälte arvule. 
6.5 Kõigi halduskogu asendusliikmete ammendumisel vähendatakse
linnavolikogu otsusega halduskogu suurust.

7. HALDUSKOGU ESIMEHE, TEMA ASETÄITJA(TE) JA KOMISJONIDE ESIMEESTE 
VALIMINE, KOMISJONIDE MOODUSTAMINE NING KOMISJONI LIIKMETE KINNITAMINE

7.1 Halduskogu esimees, tema asetäitja(d) ja komisjonide esimehed valitakse
linnaosa halduskogu poolt. Halduskogu esimees peab olema linnavolikogu
liige.
7.2 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad ja komisjonide esimehed valitakse
salajasel hääletamisel, muud valimised halduskogus on avalikud.
7.3 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.4 Halduskogu moodustab vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni ja
vajadusel teisi alatisi ja ajutisi komisjone ja toimkondi ning valib
revisjonikomisjoni liikmed. Vajadusel lõpetab halduskogu komisjoni
tegevuse.
7.5 Halduskogu komisjonide esimehed valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.6 Halduskogu komisjonide liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe
ettepanekul halduskogu poolthäälte enamusega, v.a. revisjonikomisjoni
liikmed. Halduskogu toimkonna esimehe ja koosseisu kinnitab halduskogu.
7.7 Halduskogu komisjon valmistab ette halduskogus arutusele tulevad
küsimused. Halduskogu komisjoni otsus on halduskogule soovitusliku
iseloomuga.

8. LINNAOSA VALITUD VõI KINNITATUD ISIKUTE TAGASIKUTSUMISE KORD

8.1 Halduskogu poolt valitud või kinnitatud isikuid saab tagasi kutsuda.
8.2 Halduskogu esimehe, tema asetäitja(te) ja halduskogu komisjonide
esimeeste tagasikutsumiseks on vajalik halduskogu koosseisu häälteeenamus.
Halduskogu komisjonide teised liikmed kutsutakse tagasi halduskogu
poolthäälte enamusega.

9. HALDUSKOGU TÖÖKORRALDUS

9.1 Uue halduskogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt kolme nädala jooksul
peale halduskogu koosseisu kinnitamist kokku ja seda juhatab kuni
halduskogu esimehe valimiseni linnavolikogu esimees.
9.2 Halduskogu töökorralduse põhimõtted kehtestab linnavolikogu ja töökorra
kinnitab halduskogu.
9.3 Halduskogu esimehe asendamise kord sätestatakse linnaosa halduskogu
töökorras.
9.4 Halduskogu menetlusse antud küsimuses peab halduskogu otsuse vastu
võtma hiljemalt kahe nädala jooksul.
9.5 Linnaosa halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab
valitsus.
9.6 Halduskogu töö vormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda
juhatab halduskogu esimees, tema äraolekul asendaja.
9.7 Halduskogu koosolekud on lahtised. Halduskogu võib kuulutada koosoleku
või mõne selle päevakorrapunkti arutelu kinniseks.
9.8 Halduskogu koosoleku päevakorra projekti valmistab ette halduskogu
esimees. Halduskogu arutab üldjuhul küsimusi, mille kohta on esitatud
eelnõu ja on olemas linnaosa vanema seisukoht, v.a. halduskogu
töökorraldust käsitlevad küsimused.
9.9 Halduskogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid Tallinna
õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. Halduskogu on
otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole 
halduskogu liikmetest, s.h. halduskogu esimees või tema asendaja.
Halduskogu otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.
9.10 Halduskogu otsusele kirjutab alla halduskogu esimees või tema asendaja
- koosoleku juhataja.
9.11 Halduskogu otsus ei kuulu Tallinna õigusaktide hulka ning tal on
linnaosa vanemale, Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) ja
linnavolikogule soovituslik iseloom. Linnavolikogu või linnavalitsus võivad
kindlaks määrata küsimuste ringi, milles linnaosa vanem ei saa otsust vastu
võtta ilma linnaosa halduskogu seisukohta ära kuulamata.
9.12 Üksikasjalikum halduskogu koosoleku kokkukutsumise, küsimuste
arutamise, otsuste vastuvõtmise ja koosoleku protokolli vormistamise kord
sätestatakse halduskogu töökorras, mille kinnitab halduskogu poolthäälte
enamusega.

10. VALITSUS

10.1 Valitsus on linna ametiasutus, mille põhimääruse, struktuuri,
teenistujate koosseisu ja palgamäärad kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse
ettepanekul. Vastava ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud 
halduskoguga, esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. 
10.2 Valitsuse pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks Tallinna
põhimääruse, käesoleva põhikirja ja valitsuse põhimäärusega.
10.3 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab
ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa
halduskogu arvamuse. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise
õigust.
10.4 Linnaosa vanem:
10.4.1 juhib ja korraldab valitsuse tööd;
10.4.2 esindab Tallinna linna kohtus erivolitusteta linnaosa pädevusse
antud küsimustes või volitab selleks teisi isikuid;
10.4.3 esindab linnaosa ja valitsust Tallinna põhimääruse ja käesoleva
põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid
esindama valitsust temale antud pädevuse piires;
10.4.4 annab oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks üksikaktidena
korraldusi;
10.4.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
10.4.6 kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks
teisi linnaosa valitsuse ametiisikuid;
10.4.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse valitsemisalas tegutsevate
munitsipaalettevõtete ja linna asutuste juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib
ja lõpetab nendega töölepingud seaduses ja Tallinna õigusaktidega
sätestatud korras;
10.4.8 käsutab valitsuse rahalisi vahendeid;
10.4.9 osaleb linnaeelarve projekti koostamisel ja korraldab linnaeelarve
täitmist linnaosa puudutavas osas;
10.4.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud
abiteenistujatega.
10.5 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema
asetäitjatest.
10.6 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja
informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.
10.7 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa
haldussekretäri poolt, kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.
Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning need
tuleb saata täitjatele ja asjaosalistele. Linnaosa vanema korraldused
vormistatakse eesti keeles ja need peavad vastama haldusdokumentidele 
kehtestatud põhinõuetele.
10.9 Linnaosa vanema ja teiste linnaosa valitsuse ametnike sotsiaalsed
garantiid sätestatakse Tallinna õigusaktidega.
 
11. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

11.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.
11.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus
seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa
vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega
kooskõlla viia.

12. LINNAOSA LIKVIDEERIMISE KORD

12.1 Linnaosa likvideerimise võivad algatada:
12.1.1 üks neljandik linnavolikogu liikmetest;
12.1.2 taotluse korras vähemalt üks protsent hääleõiguslikest
linnaelanikest;
12.1.3 linnavalitsus.
12.2 Linnaosa likvideerimise aluseks on linnavolikogu otsus.

                    Lisa 7
                    KINNITATUD
                    Tallinna Linnavolikogu 
                    16. oktoobri määrusega nr 49


            TALLINNA KESKLINNA    
           P õ H I K I R I 


1. ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Kesklinn (edaspidi: linnaosa) on Tallinna maa-alal ja
koosseisus Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu) poolt
moodustatud ja tema poolt kinnitatud linnaosa põhikirja alusel tegutsev
üksus. Linnaosa piiri kirjeldus ja skeem on toodud Tallinna põhimääruse
lisas 8. 
1.2 Linnaosa tegevuse juhtimiseks moodustatakse linna ametiasutusena
Tallinna Kesklinna Valitsus (edaspidi: valitsus), mida juhib linnaosa
vanem. Linnavolikogu tööorganina tegutseb linnaosas Tallinna Kesklinna
Halduskogu (edaspidi: halduskogu), mis moodustatakse Tallinna põhimääruses
sätestatud korras linnavolikogu poolt.
1.3 Valitsuse ja halduskogu moodustamise kord ja pädevus määratakse
kindlaks Tallinna põhimääruse, käesoleva põhikirja ja teiste Tallinna
õigusaktidega.
1.4 Linnaosal võib olla oma sümboolika, mille kirjelduse ja kasutamise
korra kinnitab linnavolikogu.
1.5 Linnaosa tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.
Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata linnaosa valitsuse ja linnaosa
vanema volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

2. LINNAOSA PÄDEVUS

2.1 Linnaosa lahendab oma haldusterritooriumil talle Tallinna õigusaktidega
pandud ülesandeid.
2.2 Linnaosa pädevusse kuulub:
2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse
funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa
huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast
ning arvestades linna kui terviku huvisid;
2.2.2 sotsiaal-kultuuriliste ja kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine
linnaosa elanikele ja seal tegutsevatele elanike ühendustele;
2.2.3 linnaosa territooriumil asuva ja muu linnavolikogu õigusaktidega
kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja tema
eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine; 
2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse
soodustamine;
2.2.5 koostöö korraldamine teiste linnaosadega.

3. HALDUSKOGU MOODUSTAMISE PõHIMõTTED 

3.1 Halduskogu suuruse määrab linnavolikogu vähemalt kuus kuud enne
järgmise linnavolikogu valimise päeva. 
3.2 Halduskogu liikmeks võib olla ainult selles linnaosas hääleõiguslike
Eesti kodanike registrisse kantud ning selles linnaosas (valimisringkonnas)
linnavolikogusse kandideerinud isik.
3.3 Halduskogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused (halduskogu liikme
volituste peatamise ja ennetähtaegse lõpetamise, samuti halduskogu
asendusliikme määramise ja tema volituste lõpetamise) kinnitab
linnavolikogu oma otsusega.
3.4 Halduskogu moodustamisel lähtutakse punktis 3.2 sätestatust, kodaniku
soovist osaleda halduskogu töös ning järgmistest põhimõtetest:
3.4.1 halduskogusse kuuluvad Tallinna Kesklinna linnaosast linnavolikogusse
valitud isikud, nende loobumisel, samuti halduskogu liikmeks oleku
tingimustele mittevastavuse korral järgmised samas valimisringkonnas antud
kandidaatide nimekirjas kandideerinud isikud vastavalt personaalselt saadud
häältele;
3.4.2 ülejäänud kohad halduskogus jaotatakse samas valimisringkonnas
kandideerinud ja personaalselt enam hääli kogunud isikute vahel, sõltumata
sellest, missuguses kandidaatide nimekirjas (või üksikkandidaadina) nad
kandideerisid. Samas korras jaotatakse kohad halduskogus ka juhul, kui
kandidaatide nimekiri, kelle kandidaadid osutusid valituks
linnavolikogusse, ei oma antud valimisringkonnas kehtivatele nõuetele
vastavat halduskogu liikme kandidaati; 
3.4.3 linnavolikogusse valitud üksikkandidaadi loobumisel osalemast
halduskogu töös, samuti tema mittevastavuse korral halduskogu liikmeks
oleku tingimustele jaotatakse tema koht punktis 3.4.2 kehtestatud korras. 
3.5 Linnavolikogu kantselei selgitab välja linnavolikogu liikmekandidaadi
soovi osaleda halduskogu töös.
3.6 Kui kandidaadid said hääli võrdselt, kinnitatakse halduskogu liikmeks
see kandidaat, kes paiknes valimisringkonnas kandideerijate nimekirjas
tagapool.
3.7 Valimistulemuste põhjal ning võttes aluseks isiku kirjaliku nõusoleku
osaleda halduskogu töös, esitab linnavolikogu kantselei linnavolikogu
esimehele halduskogude koosseisud ja asendusliikmete järjestuse
nimekirjadena. 

4. HALDUSKOGU LIIGE

4.1 Halduskogu liige juhindub seadustest, Tallinna õigusaktidest ning
linnaosa huvidest ja vajadustest.
4.2 Halduskogu liikmel on õigus saada tema tööks vajalikke andmeid linnaosa
valitsusest.
4.3 Halduskogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.
4.4 Halduskogu liikmel on õigus saada hüvitust halduskogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste ja põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest
linnavolikogu poolt kehtestatud määrades ja korras.

5. HALDUSKOGU LIIKME VOLITUSTE PEATUMISE JA ENNETÄHTAEGSE 
LõPPEMISE ALUSED JA KORD

5.1 Halduskogu liikme volitused peatatakse linnavolikogu otsusel seoses:
5.1.1 nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigikontrolöriks,
õiguskantsleriks või maavanemaks või valimisega Tallinna Linnavolikogu
esimeheks või Tallinna linnapeaks või nimetamisega Tallinna Linnavalitsuse
liikmeks või linnaosa vanemaks;
5.1.2 asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud
teenistusse;
5.1.3 tema suhtes tõkendina vahi alla võtmise kohaldamisega;
5.1.4 halduskogu liikme isikliku avalduse alusel seoses tema ajutise
äraolekuga mõjuval põhjusel (haigus, ametialane lähetus jne).
5.2 Halduskogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt linnavolikogu
otsusel järgmistel juhtudel:
5.2.1 tagasiastumisega isikliku kirjaliku avalduse alusel;
5.2.2 korduvalt mõjuva põhjuseta halduskogu tööst mitteosavõtu korral
halduskogu ettepanekul;
5.2.3 väljalangemisel antud linnaosa hääleõiguslike Eesti kodanike
registrist;
5.2.4 tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
5.2.5 kohtuotsusega, millega tühistati valimiste Tallinna
territoriaalkomisjoni otsus tema registreerimise kohta linnavolikogu
liikmeks;
5.2.6 teovõimetuks tunnistamisega;
5.2.7 surmaga.

6. HALDUSKOGU ASENDUSLIIGE

6.1 Halduskogu liikme volituste peatumisel ja ennetähtaegsel lõppemisel
kinnitatakse väljalangenud liikme asemele asendusliige, lähtude käesoleva
põhikirja punktidest 3.2 - 3.6 sätestatust ning järgmistest põhimõtetest:
6.1.1 käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks
kinnitatud isiku asendusliikmeks saab väljalangenuga samasse kandidaatide
nimekirja kuuluv isik personaalselt saadud häälte arvu järjekorras;
6.1.2 käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu
liikmeks kinnitatud isiku asendusliikmeks saab isik, kes on kogunud
järgmisena personaalselt enam hääli ja ei ole veel halduskogu liige
sõltumata sellest, kas ta kuulus mõnda kandidaatide nimekirja või oli 
üksikkandidaat.
6.2 Halduskogust väljalangenuga samas nimekirjas kandideerinud isikute
ammendumisel kinnitatakse tema asemele asendusliige põhikirja punktis 6.1.2
sätestatud korras.
6.3 Halduskogu asendusliikmel on kõik halduskogu liikme õigused ja
kohustused tema asendusliikmeks kinnitamise otsuse jõustumisest.
6.4 Käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks kinnitatud
isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on
viimasena kinnitatud asendusliikmeks samast kandidaatide nimekirjast.
Käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu 
liikmeks kinnitatud isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme
volitused, kes on viimasena kinnitatud asendusliikmeks vastavalt
personaalselt saadud häälte arvule. 
6.5 Kõigi halduskogu asendusliikmete ammendumisel vähendatakse
linnavolikogu otsusega halduskogu suurust.

7. HALDUSKOGU ESIMEHE, TEMA ASETÄITJA(TE) JA KOMISJONIDE ESIMEESTE 
VALIMINE, KOMISJONIDE MOODUSTAMINE NING KOMISJONI LIIKMETE KINNITAMINE

7.1 Halduskogu esimees, tema asetäitja(d) ja komisjonide esimehed
valitakse halduskogu poolt. Halduskogu esimees peab olema linnavolikogu
liige.
7.2 Halduskogu esimees, tema asetäitjad ja komisjonide esimehed valitakse
salajasel hääletamisel, muud valimised halduskogus on avalikud.
7.3 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.4 Halduskogu moodustab vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni ja
vajadusel teisi alatisi ja ajutisi komisjone ja toimkondi ning valib 
revisjonikomisjoni liikmed. Vajadusel lõpetab halduskogu komisjoni
tegevuse.
7.5 Halduskogu komisjonide esimehed valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.6 Halduskogu komisjonide liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe
ettepanekul halduskogu poolthäälte enamusega, v.a revisjonikomisjoni
liikmed. Halduskogu toimkonna esimehe ja koosseisu kinnitab halduskogu.
7.7 Halduskogu komisjon valmistab ette halduskogus arutusele tulevad
küsimused. Halduskogu komisjoni otsus on halduskogule soovitusliku
iseloomuga.

8. LINNAOSA VALITUD VõI KINNITATUD ISIKUTE TAGASIKUTSUMISE KORD

8.1 Halduskogu poolt valitud või kinnitatud isikuid saab tagasi kutsuda.
8.2 Halduskogu esimehe, tema asetäitja(te) ja halduskogu komisjonide
esimeeste tagasikutsumiseks on vajalik halduskogu koosseisu häälteeenamus.
Halduskogu komisjonide teised liikmed kutsutakse tagasi halduskogu
poolthäälte enamusega.

9. HALDUSKOGU TÖÖKORRALDUS

9.1 Uue halduskogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt kolme nädala jooksul
peale halduskogu koosseisu kinnitamist kokku ja seda juhatab kuni
halduskogu esimehe valimiseni linnavolikogu esimees.
9.2 Halduskogu töökorralduse põhimõtted kehtestab linnavolikogu ja töökorra
kinnitab halduskogu.
9.3 Halduskogu esimehe asendamise kord sätestatakse linnaosa halduskogu
töökorras.
9.4 Halduskogu menetlusse antud küsimuses peab halduskogu otsuse vastu
võtma hiljemalt kahe nädala jooksul.
9.5 Halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab
valitsus.
9.6 Halduskogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda
juhatab halduskogu esimees, tema äraolekul asendaja.
9.7 Halduskogu koosolekud on lahtised. Halduskogu võib kuulutada koosoleku
või mõne selle päevakorrapunkti arutelu kinniseks.
9.8 Halduskogu koosoleku päevakorra projekti valmistab ette halduskogu
esimees. Halduskogu arutab üldjuhul küsimusi, mille kohta on esitatud
eelnõu ja on olemas linnaosa vanema seisukoht, v.a. halduskogu
töökorraldust käsitlevad küsimused.
9.9 Halduskogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid Tallinna
õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. Halduskogu on
otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole 
halduskogu liikmetest, s.h. halduskogu esimees või tema asendaja.
Halduskogu otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.
9.10 Halduskogu otsusele kirjutab alla halduskogu esimees või tema asendaja
- koosoleku juhataja.
9.11 Halduskogu otsus ei kuulu Tallinna õigusaktide hulka ning tal on
linnaosa vanemale, Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) ja
linnavolikogule soovituslik iseloom. Linnavolikogu või linnavalitsus võivad
kindlaks määrata küsimuste ringi, milles linnaosa vanem ei saa otsust vastu
võtta ilma linnaosa halduskogu seisukohta ära kuulamata.
9.12 Üksikasjalikum halduskogu koosoleku kokkukutsumise, küsimuste
arutamise, otsuste vastuvõtmise ja koosoleku protokolli vormistamise kord
sätestatakse halduskogu töökorras, mille kinnitab halduskogu poolthäälte
enamusega.

10. VALITSUS

10.1 Valitsus on linna ametiasutus, mille põhimääruse, struktuuri,
teenistujate koosseisu ja palgamäärad kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse
ettepanekul. Vastava ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud 
halduskoguga, esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. 
10.2 Valitsuse pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks Tallinna
põhimääruse, käesoleva põhikirja ja valitsuse põhimääruse ja teiste
Tallinna õigusaktidega.
10.3 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab
ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa
halduskogu arvamuse. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise
õigust.
10.4 Linnaosa vanem:
10.4.1 juhib ja korraldab valitsuse tööd;
10.4.2 esindab Tallinna linna kohtus erivolitusteta linnaosa pädevusse
antud küsimustes või volitab selleks teisi isikuid;
10.4.3 esindab linnaosa ja valitsust Tallinna põhimääruse ja käesoleva
põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid
esindama valitsust temale antud pädevuse piires;
10.4.4 annab oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks üksikaktidena
korraldusi;
10.4.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
10.4.6 kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks
teisi linnaosa valitsuse ametiisikuid;
10.4.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse valitsemisalas tegutsevate
munitsipaalettevõtete ja linna asutuste juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib
ja lõpetab nendega töölepingud seaduses ja Tallinna õigusaktidega
sätestatud korras;
10.4.8 käsutab valitsuse rahalisi vahendeid;
10.4.9 osaleb linnaeelarve projekti koostamisel ja korraldab linnaeelarve
täitmist linnaosa puudutavas osas;
10.4.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud
abiteenistujatega.
10.5 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema
asetäitjatest.
10.6 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja
informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.
10.7 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa
haldussekretäri poolt, kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.
Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning need
tuleb saata täitjatele ja asjaosalistele. Linnaosa vanema korraldused
vormistatakse eesti keeles ja need peavad vastama haldusdokumentidele 
kehtestatud põhinõuetele.
10.8 Linnaosa vanema ja teiste linnaosa valitsuse ametnike sotsiaalsed
garantiid sätestatakse Tallinna õigusaktidega.
 
11. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

11.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.
11.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus
seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa
vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega
kooskõlla viia.

12. LINNAOSA LIKVIDEERIMISE KORD

12.1 Linnaosa likvideerimise võivad algatada:
12.1.1 üks neljandik linnavolikogu liikmetest;
12.1.2 taotluse korras vähemalt üks protsent hääleõiguslikest
linnaelanikest;
12.1.3 linnavalitsus.
12.2 Linnaosa likvideerimise aluseks on linnavolikogu otsus.


 

                   Lisa 8
                  KINNITATUD
                  Tallinna Linnavolikogu 
                  16. oktoobri 1997 määrusega nr 49


          PõHJA-TALLINNA  
         P õ H I K I R I

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Põhja-Tallinn (edaspidi: linnaosa) on Tallinna maa-alal ja koosseisus
Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu) poolt moodustatud ja tema
poolt kinnitatud linnaosa põhikirja alusel tegutsev üksus. Linnaosa piiri
kirjeldus ja skeem on toodud Tallinna põhimääruse lisas 14. 
1.2 Linnaosa tegevuse juhtimiseks moodustatakse linna ametiasutusena
Põhja-Tallinna Valitsus (edaspidi: valitsus), mida juhib linnaosa vanem.
Linnavolikogu tööorganina tegutseb linnaosas Põhja-Tallinna Halduskogu
(edaspidi: halduskogu), mis moodustatakse Tallinna põhimääruses 
sätestatud korras linnavolikogu poolt.
1.3 Valitsuse ja halduskogu moodustamise kord ja pädevus määratakse
kindlaks Tallinna põhimääruse, käesoleva põhikirja ja teiste Tallinna
õigusaktidega.
1.4 Linnaosal võib olla oma sümboolika, mille kirjelduse ja kasutamise
korra kinnitab linnavolikogu.
1.5 Linnaosa tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.
Linna eelarveaasta jooksul ei tohi piirata linnaosa valitsuse ja linnaosa
vanema volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

2. LINNAOSA PÄDEVUS

2.1 Linnaosa lahendab oma haldusterritooriumil talle Tallinna õigusaktidega
pandud ülesandeid.
2.2 Linnaosa pädevusse kuulub:
2.2.1 linnaosa arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse
funktsioneerimise tagamine lähtudes Tallinna arengukavast, linnaosa
huvidest ja ülesannetest, linnaosa elanike vajadustest, linnaosa eripärast
ning arvestades linna kui terviku huvisid;
2.2.2 sotsiaal-kultuuriliste ja kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine
linnaosa elanikele ja seal tegutsevatele elanike ühendustele;
2.2.3 linnaosa territooriumil asuva ja muu linnavolikogu õigusaktidega
kehtestatud korras linnaosa valitsemisele antud linnavara ja tema
eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine; 
2.2.4 linnaosa elanike poolt arendatava neid teenindava ettevõtluse
soodustamine;
2.2.5 koostöö korraldamine teiste linnaosadega.

3. HALDUSKOGU MOODUSTAMISE PõHIMõTTED 

3.1 Halduskogu suuruse määrab linnavolikogu vähemalt kuus kuud enne
järgmise linnavolikogu valimise päeva. 
3.2 Halduskogu liikmeks võib olla ainult selles linnaosas hääleõiguslike
Eesti kodanike registrisse kantud ning selles linnaosas (valimisringkonnas)
linnavolikogusse kandideerinud isik.
3.3 Halduskogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused (halduskogu liikme
volituste peatamise ja ennetähtaegse lõpetamise, samuti halduskogu
asendusliikme määramise ja tema volituste lõpetamise) kinnitab
linnavolikogu oma otsusega.
3.4 Halduskogu moodustamisel lähtutakse punktis 3.2 sätestatust, kodaniku
soovist osaleda halduskogu töös ning järgmistest põhimõtetest:
3.4.1 halduskogusse kuuluvad Põhja-Tallinna linnaosast linnavolikogusse
valitud isikud, nende loobumisel, samuti halduskogu liikmeks oleku
tingimustele mittevastavuse korral järgmised samas valimisringkonnas antud
kandidaatide nimekirjas kandideerinud isikud vastavalt personaalselt saadud
häältele;
3.4.2 ülejäänud kohad halduskogus jaotatakse samas valimisringkonnas
kandideerinud ja personaalselt enam hääli kogunud isikute vahel, sõltumata
sellest, missuguses kandidaatide nimekirjas (või üksikkandidaadina) nad
kandideerisid. Samas korras jaotatakse kohad halduskogus ka juhul, kui
kandidaatide nimekiri, kelle kandidaadid osutusid valituks
linnavolikogusse, ei oma antud valimisringkonnas kehtivatele nõuetele
vastavat halduskogu liikme kandidaati; 
3.4.3 linnavolikogusse valitud üksikkandidaadi loobumisel osalemast
halduskogu töös, samuti tema mittevastavuse korral halduskogu liikmeks
oleku tingimustele jaotatakse tema koht punktis 3.4.2 kehtestatud korras. 
3.5 Linnavolikogu kantselei selgitab välja linnavolikogu liikmekandidaadi
soovi osaleda halduskogu töös.
3.6 Kui kandidaadid said hääli võrdselt, kinnitatakse halduskogu liikmeks
see kandidaat, kes paiknes valimisringkonnas kandideerijate nimekirjas
tagapool.
3.7 Valimistulemuste põhjal ning võttes aluseks isiku kirjaliku nõusoleku
osaleda halduskogu töös, esitab linnavolikogu kantselei linnavolikogu
esimehele halduskogude koosseisud ja asendusliikmete järjestuse
nimekirjadena. 

4. HALDUSKOGU LIIGE

4.1 Halduskogu liige juhindub seadustest, Tallinna õigusaktidest ning
linnaosa huvidest ja vajadustest.
4.2 Halduskogu liikmel on õigus saada tema tööks vajalikke andmeid linnaosa
valitsusest.
4.3 Halduskogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.
4.4 Halduskogu liikmel on õigus saada hüvitust halduskogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste ja põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest
linnavolikogu poolt kehtestatud määrades ja korras.

5. HALDUSKOGU LIIKME VOLITUSTE PEATUMISE JA ENNETÄHTAEGSE 
LõPPEMISE ALUSED JA KORD

5.1 Halduskogu liikme volitused peatatakse linnavolikogu otsusel seoses:
5.1.1 nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigikontrolöriks,
õiguskantsleriks või maavanemaks või valimisega Tallinna Linnavolikogu
esimeheks või Tallinna linnapeaks või nimetamisega Tallinna Linnavalitsuse
liikmeks või linnaosa vanemaks;
5.1.2 asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud
teenistusse;
5.1.3 tema suhtes tõkendina vahi alla võtmise kohaldamisega;
5.1.4 halduskogu liikme isikliku avalduse alusel seoses tema ajutise
äraolekuga mõjuval põhjusel (haigus, ametialane lähetus jne).
5.2 Halduskogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt linnavolikogu
otsusel järgmistel juhtudel:
5.2.1 tagasiastumisega isikliku kirjaliku avalduse alusel;
5.2.2 korduvalt mõjuva põhjuseta halduskogu tööst mitteosavõtu korral
halduskogu ettepanekul;
5.2.3 väljalangemisel antud linnaosa hääleõiguslike Eesti kodanike
registrist;
5.2.4 tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
5.2.5 kohtuotsusega, millega tühistati valimiste Tallinna
territoriaalkomisjoni otsus tema registreerimise kohta linnavolikogu
liikmeks;
5.2.6 teovõimetuks tunnistamisega;
5.2.7 surmaga.

6. HALDUSKOGU ASENDUSLIIGE

6.1 Halduskogu liikme volituste peatumisel ja ennetähtaegsel lõppemisel
kinnitatakse väljalangenud liikme asemele asendusliige, lähtude käesoleva
põhikirja punktidest 3.2 - 3.6 sätestatust ning järgmistest põhimõtetest:
6.1.1 käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks
kinnitatud isiku asendusliikmeks saab väljalangenuga samasse kandidaatide
nimekirja kuuluv isik personaalselt saadud häälte arvu järjekorras;
6.1.2 käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu
liikmeks kinnitatud isiku asendusliikmeks saab isik, kes on kogunud
järgmisena personaalselt enam hääli ja ei ole veel halduskogu liige
sõltumata sellest, kas ta kuulus mõnda kandidaatide nimekirja või oli 
üksikkandidaat.
6.2 Halduskogust väljalangenuga samas nimekirjas kandideerinud isikute
ammendumisel kinnitatakse tema asemele asendusliige põhikirja punktis 6.1.2
sätestatud korras.
6.3 Halduskogu asendusliikmel on kõik halduskogu liikme õigused ja
kohustused tema asendusliikmeks kinnitamise otsuse jõustumisest.
6.4 Käesoleva põhikirja punkti 3.4.1 alusel halduskogu liikmeks kinnitatud
isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on
viimasena kinnitatud asendusliikmeks samast kandidaatide nimekirjast.
Käesoleva põhikirja punktide 3.4.2 ja 3.4.3 alusel halduskogu 
liikmeks kinnitatud isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme
volitused, kes on viimasena kinnitatud asendusliikmeks vastavalt
personaalselt saadud häälte arvule. 
6.5 Kõigi halduskogu asendusliikmete ammendumisel vähendatakse
linnavolikogu otsusega halduskogu suurust.

7. HALDUSKOGU ESIMEHE, TEMA ASETÄITJA(TE) JA KOMISJONIDE ESIMEESTE 
VALIMINE, KOMISJONIDE MOODUSTAMINE NING KOMISJONI LIIKMETE KINNITAMINE

7.1 Halduskogu esimees, tema asetäitja(d) ja komisjonide esimehed valitakse
linnaosa halduskogu poolt. Halduskogu esimees peab olema linnavolikogu
liige.
7.2 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad ja komisjonide esimehed
valitakse salajasel hääletamisel, muud valimised halduskogus on avalikud.
7.3 Halduskogu esimees ja tema asetäitjad valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.4 Halduskogu moodustab vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni ja
vajadusel teisi alatisi ja ajutisi komisjone ja toimkondi ning valib
revisjonikomisjoni liikmed. Vajadusel lõpetab halduskogu komisjoni
tegevuse.
7.5 Halduskogu komisjonide esimehed valitakse halduskogu koosseisu
häälteenamusega.
7.6 Halduskogu komisjonide liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe
ettepanekul halduskogu poolthäälte enamusega, v.a revisjonikomisjoni
liikmed. Halduskogu toimkonna esimehe ja koosseisu kinnitab halduskogu.
7.7 Halduskogu komisjon valmistab ette halduskogus arutusele tulevad
küsimused. Halduskogu komisjoni otsus on halduskogule soovitusliku
iseloomuga.

8. LINNAOSA VALITUD VõI KINNITATUD ISIKUTE TAGASIKUTSUMISE KORD

8.1 Halduskogu poolt valitud või kinnitatud isikuid saab tagasi kutsuda.
8.2 Halduskogu esimehe, tema asetäitja(te) ja halduskogu komisjonide
esimeeste tagasikutsumiseks on vajalik halduskogu koosseisu häälteeenamus.
Halduskogu komisjonide teised liikmed kutsutakse tagasi halduskogu
poolthäälte enamusega.

9. HALDUSKOGU TÖÖKORRALDUS

9.1 Uue halduskogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt kolme nädala jooksul
peale halduskogu koosseisu kinnitamist kokku ja seda juhatab kuni
halduskogu esimehe valimiseni linnavolikogu esimees.
9.2 Halduskogu töökorralduse põhimõtted kehtestab linnavolikogu ja töökorra
kinnitab halduskogu.
9.3 Halduskogu esimehe asendamise kord sätestatakse linnaosa halduskogu
töökorras.
9.4 Halduskogu menetlusse antud küsimuses peab halduskogu otsuse
vastu võtma hiljemalt kahe nädala jooksul.
9.5 Halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab 
valitsus.
9.6 Halduskogu töö vormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda
juhatab halduskogu esimees, tema äraolekul asendaja.
9.7 Halduskogu koosolekud on lahtised. Halduskogu võib kuulutada koosoleku
või mõne selle päevakorrapunkti arutelu kinniseks.
9.8 Halduskogu koosoleku päevakorra projekti valmistab ette halduskogu
esimees. Halduskogu arutab üldjuhul küsimusi, mille kohta on esitatud
eelnõu ja on olemas linnaosa vanema seisukoht, v.a. halduskogu
töökorraldust käsitlevad küsimused.
9.9 Halduskogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid Tallinna
õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. Halduskogu on
otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole halduskogu
liikmetest, s.h. halduskogu esimees või tema asendaja. Halduskogu otsused 
võetakse vastu poolthäälte enamusega.
9.10 Halduskogu otsusele kirjutab alla halduskogu esimees või tema asendaja
- koosoleku juhataja.
9.11 Halduskogu otsus ei kuulu Tallinna õigusaktide hulka ning tal on
linnaosa vanemale, Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) ja
linnavolikogule soovituslik iseloom. Linnavolikogu või linnavalitsus võivad
kindlaks määrata küsimuste ringi, milles linnaosa vanem ei saa otsust vastu
võtta ilma linnaosa halduskogu seisukohta ära kuulamata.
9.12 Üksikasjalikum halduskogu koosoleku kokkukutsumise, küsimuste
arutamise, otsuste vastuvõtmise ja koosoleku protokolli vormistamise kord
sätestatakse halduskogu töökorras, mille kinnitab halduskogu poolthäälte
enamusega.

10. VALITSUS

10.1 Valitsus on linna ametiasutus, mille põhimääruse, struktuuri,
teenistujate koosseisu ja palgamäärad kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse
ettepanekul. Vastava ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud 
halduskoguga, esitab linnavalitsusele linnaosa vanem. 
10.2 Valitsuse pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks Tallinna
põhimääruse, käesoleva põhikirja ja valitsuse põhimääruse ja teiste
Tallinna õigusaktidega.
10.3 Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja vabastab
ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa
halduskogu arvamuse. Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise
õigust.
10.4 Linnaosa vanem:
10.4.1 juhib ja korraldab valitsuse tööd;
10.4.2 esindab Tallinna linna kohtus erivolitusteta linnaosa pädevusse
antud küsimustes või volitab selleks teisi isikuid;
10.4.3 esindab linnaosa ja valitsust Tallinna põhimääruse ja käesoleva
põhikirjaga sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid
esindama valitsust temale antud pädevuse piires;
10.4.4 annab oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks üksikaktidena
korraldusi;
10.4.5 annab valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
10.4.6 kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks
teisi linnaosa valitsuse ametiisikuid;
10.4.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse valitsemisalas tegutsevate
munitsipaalettevõtete ja linna asutuste juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib
ja lõpetab nendega töölepingud seaduses ja Tallinna õigusaktidega
sätestatud korras;
10.4.8 käsutab valitsuse rahalisi vahendeid;
10.4.9 osaleb linnaeelarve projekti koostamisel ja korraldab linnaeelarve
täitmist linnaosa puudutavas osas;
10.4.10 nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud
abiteenistujatega.
10.5 Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema
asetäitjatest.
10.6 Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja
informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.
10.7 Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa
haldussekretäri poolt, kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja.
Linnaosa vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning need
tuleb saata täitjatele ja asjaosalistele. Linnaosa vanema korraldused
vormistatakse eesti keeles ja need peavad vastama haldusdokumentidele 
kehtestatud põhinõuetele.
10.8 Linnaosa vanema ja teiste linnaosa valitsuse ametnike sotsiaalsed
garantiid sätestatakse Tallinna õigusaktidega.
 
11. KONTROLL LINNAOSA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

11.1 Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.
11.2 Kui linnapea leiab, et mõni linnaosa vanema korraldus on vastuolus
seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa
vanemale ettepaneku vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega
kooskõlla viia.

12. LINNAOSA LIKVIDEERIMISE KORD

12.1 Linnaosa likvideerimise võivad algatada:
12.1.1 üks neljandik linnavolikogu liikmetest;
12.1.2 taotluse korras vähemalt üks protsent hääleõiguslikest
linnaelanikest;
12.1.3 linnavalitsus.
12.2 Linnaosa likvideerimise aluseks on linnavolikogu otsus.