Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 12.06.1997 määrus number 28
Jõustumine:01.07.1997
Redaktsiooni kehtivus:01.07.1997 - ...          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUSTallinn,                   12. juuni 1997 nr 28
Tallinna põhimääruse
muutmine 


Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse muutmise seadusest, Korruptsioonivastasest seadusest, 
linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusest nr 7, linnavalitsuse 18.aprilli 1997
määrusest nr 27 ning laekunud ettepanekutest,


Tallinna Linnavolikogu 

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna põhimäärust alljärgnevalt:

1.1 täiendada põhimääruse § 6 5.lõikega ja sõnastada see järgmiselt:
"(5) Seaduste täitmise kontrolli korraldab linnavolikogu käesoleva
põhimääruse § 26 1. ja 2. lõikes sätestatud ulatuses, linnavalitsus § 26
3.lõikes sätestatud ulatuses.";

1.2 muuta § 10 1.lõike punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt:
"3) linnavolikogu ja linnavalitsuse hoonetel, Tallinna Raekojal, samuti 
hoonetel, kuhu vapp ajalooliselt kuulus, linna piiritähistel ning linna
ametiasutuste siltidel.";

1.3 muuta § 11 6.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(6) Linnavalitsus esitab nõuetekohaselt vormistatud teenetemärgi andmise 
taotlused ja oma ettepanekud kandidaatide kohta linnavolikogule.
Teenetemärgi andmise otsustab linnavolikogu.";

1.4 muuta § 12 5.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(5) Linnavalitsus esitab nõuetekohaselt vormistatud vapimärgi andmise 
taotlused ja oma ettepanekud kandidaatide kohta linnavolikogule. Vapimärgi 
andmise otsustab linnavolikogu.";

1.5 täiendada § 12 lõikega 51ja sõnastada see järgmiselt:
"(51) Vapimärgi annab üle linnapea.";

1.6 täiendada § 12 lõikega 5² ja sõnastada see järgmiselt:
"(5²) Vapimärgi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus, mis antakse üle
koos vapimärgiga.";

1.7 muuta § 22 4.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Linnavolikogu liikmel on õigus:
1) algatada linnavolikogu õigusakte ja teha ettepanekuid linnavolikogu
istungil arutatavate küsimuste kohta;
2) seada üles kandidaadi linnavolikogu poolt valitavale, kinnitatavale või 
määratavale kohale;
3)esitada linnavolikogu menetluses olevate eelnõude täiendus- ja 
muudatusettepanekuid;
4) esitada oma kandidatuur komisjoni ja töörühma liikmeks;
5) saada linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusakte, dokumente ja muud
teavet, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud;
6) esineda linnavolikogu istungil avaldusega, protestiga, sõnavõtuga,
repliigiga ja esitada küsimusi;
7) esitada linnavolikogu istungil arupärimisi linnapeale ja linnavalitsuse 
liikmetele;
8) kuuluda linnaosa halduskogu koosseisu käesoleva põhimääruse
§-s 88 sätestatud korras;
9) kasutada linnaosa valitsuse ruume linnaelanike vastuvõtuks ja saada
tehnilist abi selle korraldamiseks;
10) tasuta informeerida linnaelanikke linnavolikogu kantselei kaudu 
linnavolikogu liikme vastuvõtuajast ja kohast.";

1.8 muuta § 23 3.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Linnavolikogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.";

1.9 muuta § 24 alapunkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:
"1) nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigikontrolöriks, 
õiguskantsleriks või maavanemaks või valimisega Tallinna linnapeaks või 
kinnitamisega linnavalitsuse liikmeks või nimetamisega linnaosa vanemaks.";

1.10 muuta § 26 1.lõike alapunkti 8 ja sõnastada see järgmiselt:
"8) laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine";

1.11 muuta § 29 1.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Linnavolikogu esimees:
1) juhib linnavolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab linnavolikogu
istungeid, eestseisuse koosolekuid ning korraldab nende ettevalmistamist ja
linnavolikogu õigusaktide eelnõude menetlemist;
2) esindab või volitab esindama Tallinna ja linnavolikogu vastavalt
seadusega, käesoleva põhimäärusega ning linnavolikogu poolt antud
pädevusele;
3) omab õigust nõuda kõigilt linna asutustelt vajalike dokumentide ärakirju
ja informatsiooni linnavolikogu pädevusse kuuluvates küsimustes;
4) esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavolikogu kantselei struktuuri,
koosseisu ja palgamäärad;
5) kirjutab alla linnavolikogu poolt vastuvõetud määrustele, otsustele ja
teistele dokumentidele ning peab linnavolikogu nimel kirjavahetust;
6) korraldab linnavolikogu määruste ja otsuste täitmise kontrollimist;
7) annab välja käskkirju linnavolikogu ja linnavolikogu kantselei sisemise
töö korraldamiseks;
8) määrab linnavolikogu õigusakti eelnõule üldjuhul linnavolikogu
komisjonide hulgast juhtivkomisjoni ning vajadusel jaotab eelnõu
komisjonide vahel ümber;
9) kinnitab linnavolikogu fraktsioonide, komisjonide, linnaosade
halduskogude ja linnavalitsuse ettepanekute alusel linnavolikogu istungitel
arutusele tulevate põhiküsimuste loetelu poolaasta kaupa;
10) pikendab linnavolikogu õigusaktide eelnõude menetlemise tähtaega 
linnavolikogus;
11) esitab linnavolikogu istungile istungi päevakorra projekti;
12) omab õigust välja kuulutada linnavolikogu istungil täiendav vaheaeg;
13) täidab muid seaduse alusel ja käesoleva põhimäärusega talle pandud 
ülesandeid.";

1.12 muuta § 29 2.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(2) Linnavolikogu esimees määrab enda äraolekul ühe aseesimeestest 
käskkirjaga enda asendajaks. Juhul, kui linnavolikogu esimees ei saa oma 
ülesandeid istungil täita enesetaanduse või mõne muu põhjuse tõttu, määrab
ta asendaja suuliselt.

1.13 muuta § 31 ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Linnavolikogu moodustab revisjonikomisjoni, rahanduskomisjoni, 
linnamajanduskomisjoni, linnavarakomisjoni, sotsiaalhoolekande- ja 
tervishoiukomisjoni ja haridus- ja kultuurikomisjoni ning võib moodustada
teisi alatisi komisjone (edaspidi: komisjon). Komisjoni pädevus määratakse
kindlaks komisjoni põhimääruses, mille kinnitab linnavolikogu.";

1.14 muuta § 31 2.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(2) Linnavolikogu komisjon:
1) selgitab välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad linnaelu 
probleemid ja teeb ettepanekuid nende lahendamiseks;
2) töötab välja tegevuskavad;
3) algatab linnavolikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
4) annab arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud Tallinna õigusaktide
eelnõude kohta;
5) kontrollib linnavolikogu määruste ja otsuste täitmist;
6) teeb ettepanekuid linnavolikogu istungitel arutusele tulevate
põhiküsimuste loetelu kohta;
7) võib teha ettepanekuid linnaeelarve koostamise ja eelarve projekti
kohta.";

1.15 muuta § 31 7.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(7) Komisjoni töö vormiks on koosolek, mis toimub vähemalt kord kahe 
nädala jooksul, kui komisjoni põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.
Komisjoni erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees või tema
äraolekul aseesimees omal algatusel või 1/4 komisjoni liikmete kirjalikul
nõudel. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt
pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees. Komisjon
teeb otsustuse, kui selle poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest.
Komisjon kuulab vajadusel ära linnavolikogu vastava ala nõuniku ja
õigusnõuniku seisukoha arutatava küsimuse kohta.";

1.16 täiendada § 31 lõikega 71 järgmises sõnastuses:
"(71) Linnavolikogu esimees määrab üldjuhul linnavolikogu õigusakti
eelnõule juhtivkomisjoni. Juhtivkomisjon on alatine komisjon, kes korraldab
antud eelnõu menetlemist linnavolikogus. Juhtivkomisjon peab kolme nädala
jooksul peale määramist esitama kas:
1) linnavolikogu õigusakti eelnõu eestseisusele linnavolikogu istungi 
päevakorda võtmiseks või
2) linnavolikogu esimehele taotluse pikema menetlusaja saamiseks või
3)linnavolikogule põhjendatud ettepaneku eelnõu menetlusest 
väljaarvamiseks.";

1.17 täiendada § 31 lõikega 7² järgmises sõnastuses:
"(7²) Komisjoni otsustused protokollitakse ja vormistatakse 3 tööpäeva
jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
Protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.
Protokollidega on võimalik tutvuda linnavolikogu kantseleis.
Linnavalitsusel ja komisjonide liikmetel on õigus saada protokolli koopia.
Isikutel, kellesse puutuvaid küsimusi käsitleti, on õigus saada hiljemalt 7
päeva jooksul väljavõte protokollist.";

1.18 täiendada § 31 13.lõiget 2.lausega järgmises sõnastuses:
" Linnavolikogu õigusaktis, millega moodustatakse ajutine komisjon või 
töörühm, sätestatakse selle koosseis, volituste ulatus ja kestus.";

1.19 täiendada § 32 2.lõiget 3., 4. ja 5.lausega ja sõnastada need
järgmiselt:
"Iga linnavolikogu fraktsioon omab revisjonikomisjonis kaks kohta. 
Linnavolikogu fraktsioon, mille liige revisjonikomisjoni esimees on, omab 
peale esimehe revisjonikomisjonis ühe koha. Revisjonikomisjoni teenindab 
linnavolikogu kantselei kontrolliosakond.";

1.20 muuta § 32 3.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Revisjonikomisjoni töö toimub käesoleva põhimääruse § 31 lõigetes 1, 2
ja 5 - 11 sätestatud alustel ja korras.";

1.21 tunnistada kehtetuks § 32 5.lõige;

1.22 kehtestada § 33 järgmises sõnastuses:

"§ 33 Revisjonikomisjoni poolt läbiviidavate kontrollimiste kord
(1) Revisjonikomisjon kontrollib käesoleva põhimääruse § 32 4.lõikes 
sätestatud valdkondades linnavalitsuse ja linna asutuste tööd linnavolikogu
poolt kinnitatud kontrollimiste plaani ja linnavolikogu otsuste alusel.
(2) Kontrollimisi viivad läbi revisjonikomisjoni liikmed, kaasates 
kooskõlastatult linnavolikogu kantseleiga linnavolikogu kantselei 
ametnikke, koosseisuväliseid eksperte ja asjatundjaid.
(3) Kontrollimised toimuvad linnavolikogu esimehe poolt kinnitatud
kirjaliku kontrolliülesande alusel.
(4) Kontrollimise tulemused vormistatakse aktiga, mille vaatab läbi ja
võtab vastu antud küsimuses otsustuse revisjonikomisjon. Oluliste
seaduserikkumiste ilmnemisel võib kontrollija esitada ülesande andjale
vaheakti.
(5) Kontrollimise käigus selgunud asjaolusid ja andmeid ei
avalikustata enne revisjonikomisjoni vastavat otsustust.
(6) Avastatud puudustest ja nende kõrvaldamise ettepanekutest teatab 
revisjonikomisjon kirjalikult linnavalitsusele, kes võtab kümne päeva
jooksul pärast revisjoniakti saamist seisukoha, ning esitab selle koos
aktiga linnavolikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise
kohta. Linnavolikogu õigusakti eelnõu esitab revisjonikomisjon. 
(7) Kontrollimiste läbiviimise üksikasjalikum kord sätestatakse 
revisjonikomisjoni põhimääruses ja linnavolikogu vastava määrusega.";

1.23 muuta § 34 ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Linnavolikogu eestseisus on nõuandev organ linnavolikogu esimehe
juures linnavolikogu istungi päevakorra projekti ja töökorralduse 
muudatusettepanekute läbivaatamiseks. Eestseisuse otsustused on 
linnavolikogu esimehele soovitusliku iseloomuga.
(2) Linnavolikogu eestseisusesse kuuluvad hääleõigusega linnavolikogu 
esimees või tema asendaja, linnavolikogu aseesimehed, fraktsioonide ja
alatiste komisjonide esimehed ning linnaosade halduskogude esimehed.
(3) Eestseisuse koosolekust võtavad sõnaõigusega osa linnapea või teda 
asendav linnavalitsuse liige või linnasekretär, linnavolikogu kantselei
juhataja ja linnavolikogu nõunikud. Linnavolikogu esimees või tema asendaja
võib kutsuda eestseisuse koosolekule linnavolikogu liikmeid ja teisi
isikuid.
(4) Eestseisuse koosoleku kutsub kokku linnavolikogu esimees või tema 
asendaja. Eestseisuse koosolekud on üldjuhul avalikud. Koosoleku võib 
kinniseks kuulutada linnavolikogu esimees või tema asendaja.
(5) Eestseisuse koosolek protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla 
linnavolikogu esimees või tema asendaja ja protokollija. Eestseisuse
koosoleku protokollid peavad olema kättesaadavad linnavolikogu liikmetele.
Koosoleku protokollid säilitatakse linnavolikogu kantseleis ning ärakiri
saadetakse linnavalitsusele eestseisuse koosolekule järgneva 2 tööpäeva
jooksul.";

1.24 muuta § 35 2.lõike 2.lauset ja sõnastada see järgmiselt:
" Fraktsioon loetakse moodustatuks linnavolikogu istungi juhataja poolt
vastava otsuse teatavaks tegemisest."; 

1.25 täiendada § 35 lõikega 21ja sõnastada see järgmiselt:
"(21) Fraktsiooni nimel tegutseb fraktsiooni esimees või tema poolt
volitatud isik. Fraktsiooni esimehe äraolekul asendab teda üks fraktsiooni 
aseesimeestest.";

1.26 täiendada § 35 lõikega 2² ja sõnastada see järgmiselt:
"(2²) Muudatused fraktsiooni koosseisus vormistatakse fraktsiooni otsusega,
mis edastatakse linnavolikogu esimehele kirjalikult, kes teeb selle
teatavaks linnavolikogu istungil.";

1.27 muuta § 35 3.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Fraktsiooni liikmel on õigus igal ajal lahkuda fraktsiooni
koosseisust, informeerides sellest kirjalikult fraktsiooni ja linnavolikogu
esimeest, kes teeb selle teatavaks linnavolikogu istungil. Kui fraktsiooni
liige lahkub fraktsioonist, ei ole tal õigust astuda linnavolikogu mõne
teise fraktsiooni liikmeks. Fraktsiooni liikme võib fraktsioonist välja
arvata kõigi ülejäänud fraktsiooni liikmete ühisel otsusel, mis on nende
kõigi poolt allkirjastatud. Vastav otsus edastatakse linnavolikogu
esimehele, kes teeb selle teatavaks linnavolikogu istungil.";

1.28 muuta § 35 4.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Fraktsioonil on õigus:
1) algatada linnavolikogu õigusaktide eelnõusid;
2) anda arvamusi linnavolikogu menetluses olevate eelnõude kohta;
3) seada üles kandidaat linnavolikogu poolt valitavale, kinnitatavale või 
määratavale kohale;
4) võtta oma liikme kaudu linnavolikogu istungil sõna;
5) võtta linnavolikogu istungil vaheaeg enne eelnõu lõplikule hääletamisele
panemist;
6) esitada linnavolikogu istungil arupärimisi linnapeale ja linnavalitsuse 
liikmetele;
7) teha ettepanekuid linnavolikogu istungitel arutusele tulevate
põhiküsimuste loetelu kohta.";

1.29 täiendada § 36 1.lõiget 2.lausega ja sõnastada see järgmiselt:
" Linnavolikogu istungi töökeeleks on eesti keel.";

1.30 muuta § 36 2.lõike 1.lauset ja sõnastada see järgmiselt:
"Linnavolikogu istungi kutsub kokku linnavolikogu esimees või tema 
asendaja.";

1.31 muuta § 37 1.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Linnavolikogu istungit juhatab linnavolikogu esimees. Linnavolikogu 
esimehe äraolekul juhatab linnavolikogu istungit esimehe poolt käskkirjaga 
määratud üks aseesimeestest. Kui linnavolikogu esimees ei saa istungit
juhatada enesetaanduse või mõne muu põhjuse tõttu, määrab ta asendaja
suuliselt.";

1.32 muuta § 37 6.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(6) Linnavolikogu istungist võtavad osa linnavolikogu liikmed, linnapea
või tema asendaja, linnavalitsuse liikmed, linnavolikogu kantselei
juhataja, linnavolikogu nõunikud ja teised istungile kutsutud isikud.
Kinnisest istungist võtavad osa linnavolikogu  liikmed ja linnapea või
tema asendaja. Linnavalitsuse liikmete ja ametnike osavõtu kinnisest
istungist otsustab linnavolikogu istungi juhataja ettepanekul.";

1.33 muuta § 37 7.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(7) Linnavolikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi otsustatakse
hääletamise teel. Muudes küsimustes hääletatakse juhul, kui vähemalt üks
linnavolikogu liige seda nõuab.";

1.34 muuta § 37 9.lõike 1.lauset ja sõnastada see järgmiselt:
"Linnavolikogu liige võib taotleda nimelist hääletamist, kui tema
ettepanekut toetab vähemalt kaks linnavolikogu liiget.";

1.35 muuta § 37 10.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(10)Linnavolikogu määruste ja otsuste vastuvõtmise fikseerib istungi
juhataja haamrilöögiga.";

1.36 täiendada § 37 11.lõiget 3.lausega ja sõnastada see järgmiselt:
"õigus hääletamise tulemusi vaidlustada on linnavolikogu liikmel koheselt 
istungil. Kordushääletamise läbiviimise otsustab linnavolikogu. Hilisemaid 
pretensioone ei arvestata.";

1.37 täiendada põhimäärust §-ga 371ja sõnastada see järgmiselt:
"§ 371Arupärimine
(1) Linnavolikogu liikmel ja fraktsioonil on õigus esitada linnavolikogu
istungil arupärimisi linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele.
(2) Arupärimine esitatakse kirjalikult linnavolikogu esimehele, kes edastab
selle adressaadile. Arupärimises nähakse ette sellele vastamise viis.
(3) Kirjalik vastus arupärimisele tuleb saata 10 tööpäeva jooksul arvates
selle saamisest linnavolikogu kantseleile, kes edastab selle arupärimise
esitajale.
(4) Kui arupärimises oli ette nähtud suuline vastamine või kui kirjalik
vastus ei rahulda arupärimise esitajat või arupärimisele vastaja seda
soovib, esitatakse linnavolikogu esimehele kahe nädala jooksul vastuse
saamisest taotlus võtta arupärimisele vastamine linnavolikogu istungi
päevakorra projekti.";

1.38 täiendada põhimäärust §-ga 37² ja sõnastada see järgmiselt:

"§ 37² Linnavolikogu liikme enesetaandamine
(1) Linnavolikogu liige on kohustatud taandama ennast sellise küsimuse 
otsustamisest, mis puudutab:
1) teda isiklikult, tema abikaasat, hõimlast või pärimisõiguse kaudu seotud
isikut (v.a. isikuvalimised ja ametisse kinnitamised);
2) äriühingut, mille aktsiaid või osa tema ise, tema abikaasa või temaga 
pärimisõiguse kaudu seotud isik omab.
(2) Ettepaneku enesetaandamiseks võib linnavolikogu liikmele teha ka 
linnavolikogu või linnavolikogu liige.
(3) Enesetaandamisest teatab linnavolikogu liige enne nimetatud 
päevakorrapunkti arutamist. Vastav märge fikseeritakse linnavolikogu
istungi protokollis. Selles päevakorrapunktis linnavolikogu liige sõna ei
võta ja hääletamises ei osale.";

1.39 täiendada § 38 lõikega 11ja sõnastada see järgmiselt:
"(11) Kirjalik algatus umbusalduse avaldamiseks, millele on alla kirjutanud
kõik algatajad ja linnavolikogu õigusakti eelnõu esitatakse linnavolikogu
istungil istungi juhatajale. Kirjalikus algatuses märgitakse umbusalduse
avaldamise põhjus.";

1.40 täiendada § 38 2.lõiget 3.lausega ja sõnastada see järgmiselt:
" Kui umbusalduse avaldamine ei leidnud linnavolikogu istungil toetust,
siis samale isikule samal põhjusel kolme kuu jooksul umbusalduse avaldamist
algatada ei saa.";

1.41 täiendada § 38 lõikega 5 ja sõnastada see järgmiselt:
"(5) Umbusaldusmenetluse üksikasjalikum kord sätestatakse linnavolikogu 
töökorras.;"

1.42 muuta § 39 1.lõike alapunkte 5 - 7 ja sõnastada need järgmiselt:
"5) linnapeal seaduses sätestatud alustel ja korras;
6) linnaosa halduskogul käesolevas põhimääruses sätestatud alustel ja
korras;
7) linnaelanikel seaduses sätestatud alustel ja korras";

1.43 täiendada § 39 lõikega 3 ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Linnavolikogu õigusaktide algatamise üksikasjalikum kord sätestatakse 
linnavolikogu töökorras."; 

1.44 muuta § 43 2.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(2) Linnapea valimine viiakse läbi ühe kuu jooksul linnavolikogu uue 
koosseisu esimese istungi päevast arvates või käesoleva põhimääruse § 44 
lõigetes 31, 3², 4 ja 5 sätestatud tähtaegadel.";

1.45 tunnistada kehtetuks § 44 3.lõige;

1.46 täiendada § 44 lõikega 31ja sõnastada see järgmiselt:
"(31) Linnapea vabastamisel ametist seoses tema nimetamise või valimisega 
riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuses teisele ametikohale muus 
ametiasutuses, välja arvatud riigi osalusega ettevõtte juhtimis- või 
järelevalveorgani liikmeks, valib linnavolikogu samal istungil uue linnapea
või määrab ühe linnavalitsuse liikme linnapea asendajaks kuni uuele 
linnavalitsusele volituste andmiseni.";

1.47 täiendada § 44 lõikega 3² ja sõnastada see järgmiselt:
"(3²) Linnapea vabastamisel ametist tema enda algatusel kirjaliku avalduse 
alusel valib linnavolikogu samal istungil uue linnapea või määrab ühe 
linnavalitsuse liikme linnapea asendajaks kuni uuele linnavalitsusele
volituste andmiseni.";

1.48 muuta § 44 4.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(4) Linnapeale umbusalduse avaldamise korral valib linnavolikogu samal 
istungil uue linnapea või määrab ühe linnavalitsuse liikme linnapea
asendajaks kuni uuele linnavalitsusele volituste andmiseni.";

1.49 muuta § 44 5.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(5) Linnapea surma korral valib linnavolikogu oma järgmisel istungil uue 
linnapea või määrab ühe linnavalitsuse liikme linnapea asendajaks kuni
uuele linnavalitsusele volituste andmiseni.";

1.50 täiendada § 45 lõikega 41ja sõnastada see järgmiselt:
"(41) Linnapea võib linnavalitsuse liikmeks esitada ka ametniku, kes on 
teenistuses mõnes linna ametiasutuses. Linnavolikogu poolt ametniku 
kinnitamisel linnavalitsuse liikmeks või vabastamisel linnavalitsuse liikme
kohustustest jätkab ta oma teenistust.";

1.51 muuta § 45 6.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(6) Linnavalitsuse liikmed nimetab ametisse linnapea esildisel
linnavolikogu linnapea volituste ajaks.";

1.52 täiendada § 50 uue 5.lõikega ja sõnastada see järgmiselt:
"(5) Linnavalitsuse istungile küsimuste esitamise, istungi läbiviimise ja
istungil vastuvõetud linnavalitsuse õigusaktide ning istungi protokolli
vormistamise üksikasjalikum kord sätestatakse linnavalitsuse
reglemendiga.";

1.53 täiendada § 51 3.lõiget alapunktiga 51ja sõnastada see järgmiselt:
"51) kirjutab alla linnavalitsuse määrustele, korraldustele ja istungi 
protokollidele";

1.54 muuta § 52 2.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(2) Linna ametiasutused on linnavolikogu kantselei, linnakantselei, 
linnavalitsuse ametid ja linnaosade valitsused. Linna ametiasutuse õigused,
kohustused ja töökord sätestatakse linna ametiasutuse põhimääruses. Linna 
ametiasutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavolikogu.";

1.55 tunnistada kehtetuks § 52 3.lõike 2.lause;

1.56 asendada § 52 6.lõikes sõna "oma" sõnaga "linnaosa";

1.57 muuta § 56 1.lõike alapunkti 3 ja sõnastada see järgmiselt:
"3) eraldised riigieelarvest seadusega linnale pandud riiklike kohustuste 
täitmiseks, muud rahalised toetused ja sihtotstarbelised laekumised;";

1.58 täiendada § 57 4.lõiget alapunktiga 11 ja sõnastada see järgmiselt:
"11) andmed võetud laenudest ja emiteeritud võlakirjadest tulenevate
kohustuste kohta eelseisvate eelarveaastate lõikes";

1.59 täiendada § 57 6.lõiget 2.lausega ja sõnastada see järgmiselt:
"Eelarve vastuvõtmiseks peab linnavolikogu läbi viima vähemalt kaks 
lugemist.";

1.60 muuta § 78 2.lõike 2.lauset ja sõnastada see järgmiselt:
"Tallinna esindab nendes organisatsioonides linnavolikogu, kui vastava 
organisatsiooni põhikirjas või linnavolikogu õigusaktiga ei ole sätestatud 
teisiti.";

1.61 täiendada § 82 lõikega 21ja sõnastada see järgmiselt:
"(21) Linnavalitsuse üldist tähtsust omavad määrused saadetakse 
õiguskantslerile ja Rahvusraamatukogule.";

1.62 täiendada § 82 lõikega 2² ja sõnastada see järgmiselt:
"(2²) Vajadusel avaldatakse üldist tähtsust omavad linnavalitsuse määrused
ka ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teateid. Kui
vastavas linnavalitsuse määruses, korralduses või istungi 
protokollis puudub märge vastuvõetud otsuste avaldamise kohta ajalehes, 
otsustab selle linnasekretär vastava abilinnapea ettepanekul.";

1.63 muuta § 83 1.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:

"(1) Tallinna õigusaktide täitmise kontrolli teostavad linnavolikogu ja 
linnavalitsus seaduses, käesolevas põhimääruses, linnavolikogu töökorras ja
linnavalitsuse reglemendis sätestatud korras.";

1.64 muuta § 86 1.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Linnaosa on Tallinna maa-alal (territooriumil) ja koosseisus
linnavolikogu poolt kinnitatud linnaosa põhikirja alusel tegutsev üksus.";

1.65 muuta § 89 3.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Halduskogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.";

1.66 muuta § 93 1.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(1) Uue halduskogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt kolme nädala jooksul
peale halduskogu koosseisu kinnitamist kokku ja seda juhatab kuni
halduskogu esimehe valimiseni linnavolikogu esimees.";

1.67 muuta § 93 4.lõiget ja sõnastada see järgmiselt
"(4) Linnaosa halduskogu töökorralduse põhimõtted kehtestab linnavolikogu
ja töökorra kinnitab halduskogu.";

1.68 asendada § 93 10.lõikes sõna "soovitav" sõnaga "soovituslik" ning 
täiendada § 93 10.lõiget uue lausega järgmises sõnastuses:
"Linnavolikogu või linnavalitsus võivad kindlaks määrata küsimuste ringi, 
milles linnaosa vanem ei saa otsustust vastu võtta ilma linnaosa halduskogu
seisukohta ära kuulamata.";

1.69 muuta § 93 11.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(11) Konkreetset linnaosa puudutava küsimuse arutamisel kuulab 
linnavolikogu üldjuhul ära vastava linnaosa halduskogu seisukoha.";

1.70 muuta § 96 2.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(2) Linnaosa valitsuse pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks käesoleva 
põhimääruse, linnaosa põhikirja ning linnaosa valitsuse põhimäärusega.";

1.71 muuta § 96 3.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) Linnaosa valitsust juhib linnaosa vanem, kelle kinnitab ametisse ja 
vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa 
halduskogu arvamuse.";

1.72 täiendada § 96 4.lõiget alapunktiga 1`ja sõnastada see järgmiselt:
"1`) esindab Tallinna linna kohtus linnaosa pädevusse antud küsimustes või 
volitab selleks teisi isikuid.".

1.73 muuta § 96 4.lõike alapunkti 2 1.lauset ja sõnastada see järgmiselt:
"2) esindab linnaosa ja linnaosa valitsust käesoleva põhimääruse ja
linnaosa põhikirjaga sätestatud korras;";

1.74 muuta § 96 6.lõiget ja sõnastada see järgmiselt:
"(6) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja 
informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees."

2. Määrus jõustub 1.juulist 1997.


Merike Varvas
Tallinna Linnavolikogu aseesimees