Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 08.05.1997 määrus number 19
Jõustumine:01.06.1997
Kehtetuks tunnistamine:10.06.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - 09.06.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 03.06.2010 nr 31, jõustumine 10.06.2010

REDAKTSIOON:
Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust.
01.04.2009

Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn,

8. mai 1997 nr 19

 

Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine

 

 

Määrus kehtestatakse asjaõigusseaduse § 39 ja § 96 lg 3, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse  § 13 lg 2 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996 määrusest nr 211.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud Peremehetu ehitise hõivamise kord.

 

2. Määrus jõustub 1. juunist 1997.

 

 

Edgar Savisaar

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu
8. mai 1997
 määrusega nr 19

 

PEREMEHETU EHITISE HÕIVAMISE KORD

 

I ÜLDSÄTTED

 

1. Käesolev kord reguleerib hoone ja rajatise kui peremehetu ehitise (edaspidi ehitise) hõivamist Tallinna haldusterritooriumil Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse paragrahvi 13 lõike 2 alusel.

 

2. Käesoleva korra alusel saab hõivata üksnes vallasasjaks olevat ehitist.

 

3. Ehitis on peremehetu, kui see ei ole veel olnud kellegi omandis või kui ehitise omanik on lõpetanud ehitise valduse omandist loobumise tahtega vastavalt Asjaõigusseaduse paragrahvi 96 lõikele 3.

 

4. Omanik on lõpetanud ehitise valduse, kui ta on loobunud tegelikust võimust asja üle. Valduse lõppemise üle otsustatakse asjaolude alusel vastavalt Asjaõigusseaduse paragrahvile 39.

 

5. Ehitise omandist loobumise tahte olemasolu eeldatakse, kui ehitise omanik on väljendanud omandist loobumist või kui ehitise omanik ei ole teada.

 

6. Ehitise omaniku kindlakstegemisel on määravaks hooneregistri, ehitusregistri ja linna ametiasutuste õiendid, teised dokumendid ning tunnistajate ütlused.

 

7. Kui ehitise füüsilisest isikust omaniku viibimiskoht ei ole teada ning ta ei ole teatanud omandist loobumisest, tunnistatakse ta teadmata kadunuks Tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvi 27 järgi.

 

 

II HÕIVAMISE KORRALDAMINE

 

8. Ehitise peremehetuse selgitab välja linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil ehitis asub.

 

9. Kui ehitisel ei ole valdajat, on linnaosa valitsus ehitise hooldaja, kes on kohustatud ehitist heaperemehelikult valitsema ning tagama selle säilimise. Linnaosa valitsus korraldab ehitise hindamist, kogub ehitise peremehetust tõendavad õiendid jm dokumendid.

 

10. Linnaosa valitsus esitab teate linnavaraametile 1 kuu jooksul punktis 9 nimetatud info saamisest. Teates peab olema ära näidatud:
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

10.1 ehitise asukoht ja aadress;

10.2 ehitise kasutusotstarve;

10.3 ehitise väärtus (hindamise akt);

10.4 ehitise hooldaja.

Linnavaraamet võtab peremehetu ehitise arvele 5 tööpäeva jooksul teate saamisest.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

11. Pärast ehitise arvelevõtmist linnavaraametis, avaldab linnavaraamet teate hõivatava ehitise kohta Riigi Teataja Lisas ja ajalehes, kus Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

12. Teade peab sisaldama:

12.1 hõivatava ehitise asukoha ja aadressi;

12.2 andmed viimase teadaoleva omaniku kohta;

12.3 üleskutset esitada vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle Tallinna linna poolt hõivamise kohta teates määratud tähtpäevaks;

12.4 vastuväidete esitamise aadress.

Vastuväidete esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui kaks kuud ja tähtaega hakatakse arvutama teate Riigi Teataja Lisas ilmumise päevast arvates.

 

13. Käesoleva korra alusel kogutud dokumendid ehitise peremehetuse tuvastamiseks esitab linnavolikogule linnavalitsus. Vastavad materjalid valmistab ette linnavaraamet. Linnavolikogu vaatab läbi esitatud vastuväited ja otsustab kohtusse pöördumise võimalikkuse ehitise peremehetuse tuvastamiseks. Kui linnavalitsuse õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti, esindab linna kohtus linnavaraamet.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

14. Kohtule esitatakse dokumendid, mis tõendavad ehitise õiguslikul alusel püstitamist ja punktide 11 ja 12 nõuete täitmist. Ehitise peremehetus tuvastatakse kohtuotsusega Tsiviilkohtupidamise seadustiku paragrahvides 255-258 sätestatud korras Asjaõigusseaduse paragrahvi 96 lõikes 3 sätestatud juriidilise fakti tuvastamise teel.

 

15. Kui Riigivaraseaduse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud riigivara valitseja esitab punktis 12 nimetatud vastuväited ja Vabariigi Valitsus otsustab tema taotluse alusel, et ehitis on vajalik riigivõimu teostamise otstarbeks, hõivab peremehetuks tunnistatud ehitise Vabariigi Valitsuse poolt määratud riigivara valitseja. Hõivaja võtab ehitise oma valdusse, mille kohta koostatakse senise valdaja või hooldajaga vastav akt.

 

16. Pärast kohtuotsuse jõustumist ehitise peremehetuse tuvastamise kohta, kui ehitise hõivajaks ei ole riigivara valitseja, määrab linnavalitsus ehitisele valitseja. Ehitise ülevõtmise kohta koostatakse senise valdaja või hooldajaga akt. Linnavalitsuse korraldus valitseja määramisest, ehitise ülevõtmise akt ja kohtuotsus on aluseks ehitise omaniku kandmiseks hooneregistrisse.

 

III HÕIVAMISEGA SEOTUD KULUDE HÜVITAMINE

 

17. Kui Vabariigi Valitsus otsustab riigivara valitseja taotluse alusel, et ehitis on vajalik riigivõimu teostamise otstarbeks ja peremehetuks tunnistatud ehitise hõivab riigivara valitseja, koostab linnavaraamet ehitise peremehetuse tuvastamisega seotud kulude hüvitamise taotluse linnavalitsusele. Linnavalitsus korraldab riigivara valitseja poolt ehitise peremehetuse tuvastamisega seotud kulude tasumise.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

18. Kui ehitise hõivaja ei ole riigivara valitseja, kaetakse linnaosa valitsuse peremehetu ehitise hindamise ja hooldamise kulud ning linnavaraameti ehitise peremehetuse tuvastamisega seotud kulud linna reservfondist.
(Tvk m 31.05.2001 nr 23 jõust. 07.06.2001;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)