Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Omavalitsuse põhiülesanded linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 27.05.1993 otsus
Jõustumine:27.05.1993
Kehtetuks tunnistamine:14.09.2006
Redaktsiooni kehtivus:27.05.1993 - ...
            TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              O T S U S

  Tallinn                   27.mai 1993.a.

  Omavalitsuse põhiülesanded
  linnaosas

  Seoses vajadusega piiritleda ja ühtlustada Tallinnas toimuva
  omavalitsusreformi käigus linna kui ühtse omavalitsusüksuse
  poolt linnaosas piiratud omavalitsuse teostamiseks moodustatud
  organite pädevus, Tallinna Linnavolikogu

  o t s u s t a b :

  1. Linnaosa arengu kindlustamiseks ja infrastruktuuri normaalse
  funktsioneerimise tagamiseks lähtudes linna kui terviku ühtsetest
  huvidest ja ülesannetest ning arvestades linnaosa eripära, linnaosa
  halduskogu ja linnaosa valitsus:
  1.1. kooskõlastab territoriaal- ja detailplaneerimise projektide
  ning tehnovõrkude arenguskeemide lähteülesanded ja projektid, avali-
  kustab ja informeerib nendest vastavate kinnisvarade valdajaid;
  1.2. annab linna ehitusmääruses sätestatud korras ehituslubasid ja
  teostab üldist järelvalvet hoonete ümberehituse, kõrghaljastuse ja
  krundil paiknevate rajatiste muutmise ning infoviitade paigutuse
  osas;
  1.3. kogub ja üldistab informatsiooni linnaosa ja tema infrastruktuuri
  arengu prognoosimiseks;
  1.4. esitab lähteandmed linna arengukava ja eelarve koostamiseks ja
  korraldab linna eelarves linnaosale ettenähtud vahendite kasutamist.

  2. Linnaosa elanikele sotsiaal- ja kommunaalteenuste osutamiseks
  või vahendamiseks linnaosa halduskogu ja linnaosavalitsus:
  2.1. peab sotsiaalabi vajavate isikute arvestust ja korraldab neile
  riikliku sotsiaalabi ning linnaosale eraldatud sotsiaalabi vahendite
  kättesaamise;
  2.2. peab linnaosa territooriumil elavate sotsiaalset rehabilitatsi-
  ooni vajavate töövõimeliste isikute arvestust ja rakendab meetmeid
  nende töölerakendamiseks ja abistamiseks;
  2.3. peab elamistingimuste parandamisel abi vajavate, sealhulgas
  ebaseaduslikult võõrandatud ja tagastamisele kuuluvates majades
  elavate ning üürilepingu uuendamisest keeldumise tõttu eluruumi
  kaotavate perekondade arvestust ning rakendab meetmeid nende
  abistamiseks;
  2.4. organiseerib elukohajärgselt kultuuri-, hariduse ja spordialast
  ning laste koolivälist tegevust;
  2.5. osutab või vahendab linnaosa elanikele kommunaalteenuseid linna
  omavalitsusorganite poolt määratud või lepingutega reguleeritud
  ulatuses ja korras;
  2.6. annab välja kauplemis- ja teeninduslubasid ning alkoholi
  müügilitsentse, korraldab tänavakaubandust.

  3. Linnaosa territooriumil asuva ja linnavalitsuse määruse alusel
  linnaosa valdusesse antud linnavara valdamiseks, kasutamiseks ja
  käsutamiseks linnaosa halduskogu ja linnaosavalitsus:
  3.1. teostab linna kinnisvara, ehitiste ja rajatiste suhtes kõiki
  omaniku õigusi ja kohustusi, välja arvatud võõrandamise ja ebasea-
  duslikult võõrandatud hoonete endistele omanikele tagasiandmise
  otsustamine. Linna omavalitsusorganid võivad kehtestada piiranguid
  linnavara rendile andmise osas;
  3.2. teostab kõiki omaniku õigusi ja kohustusi teede, tänavate,
  väljakute, haljasalade ning muude kommunaalobjektide ja rajatiste
  osas;
  3.3. teostab kõiki omaniku õigusi ja kohustusi koolieelsete laste-
  asutuste, koolide, kooliväliste lasteasutuste ja polikliinikute,
  spordi- ja kultuuriasutuste ning sotsiaalhoolekandeasutuste hoonete
  ja rajatiste osas;
  3.4. teostab kõiki omaniku õigusi ja kohustusi käesoleva punkti 1.,
  2. ja 3. alapunktis nimetatud objektide haldamiseks neile üle antud
  või nende poolt soetatud vahendite osas.

  4. Linnaosa elanike poolt arendatava ja neid teenindava ettevõtluse
  toetamiseks linnaosa halduskogu ja linnaosavalitsus:
  4.1. sõlmib nende pädevusse antud ülesannete täitmiseks lepinguid
  vastavalt tegevusluba omavate juriidiliste ja üksikisikutega;
  4.2. selgitab välja linnaosa arenguks ja seal elavate isikute
  teenindamiseks vajalikud ettevõtluse vormid ja loob soodustingimusi
  nende tegevuseks.

  5. Koostöö korraldamiseks riigi ja linna omavalitsuse kohahaldus-
  organitega, arvestuse ja kontrolli ning infobaasi korrashoiu osas
  linnaosa valitsus:
  5.1. peab isikuregistrit ning koostab selle alusel alamregistreid
  (valijate nimekiri, koolikohustuslike laste kutsealuste ja reserv-
  väelaste nimekiri jne.) ja täidab muid isikuregistri pidajaile
  õigusaktidega pandud kohustusi;
  5.2. annab kehtestatud korras välja eluruumi asustamise lubasid
  ning teostab isikute sisse- ja väljaregistreerimist;
  5.3. registreerib kehtestatud korras linnaosa haldusterritooriumil
  asutatud kodanike ühenduste põhikirjad ning annab asutamisloa
  mittetulundusühistutele, kooskõlastab tegutsema asuvate juriidiliste
  ja üksikisikute tegevusload;
  5.4. kontrollib Linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike ees-
  kirjade täitmist ning koostab protokolle õiguserikkumiste kohta;
  5.5. arendab koostööd politsei, maksuameti ja teiste riigi ja linna
  kohahaldusorganitega, täidab järelvalve ja kontrolli alal teisi
  neile õigusaktidega pandud ülesandeid.

  6. Pädevuse piiritlemine linnaosa halduskogu ja linnavalitsuse
  vahel toimub kuni linna ja linnaosa põhimääruse vastuvõtmiseni
  halduskogu otsusel.

  7. Punktides 1-5 loetletud ülesannete linnaosa halduskogu ja
  linnaosavalitsuse pädevusse ülemineku tähtajad määratakse kindlaks
  Linnavalitsuse ja linnaosavalitsuse vahel sõlmitavas lepingus ja
  linnaosa põhimääruses.

  8. Linnavalitsusel, rajoonivalitsustel ja linnaosade halduskogudel
  viia ühe kuu jooksul oma õigusaktid vastavusse käesoleva otsusega.  S.Mäeltsemees
  Linnavolikogu esimees