Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valdkonnaga seotud Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2020 määrus number 9 [RT IV, 19.06.2020, 7]
Jõustumine:22.06.2020
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2020 - ... [RT IV, 19.06.2020, 7]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  11. juuni 2020 nr 9

Linnavara valdkonnaga seotud Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 6 ja 6¹ alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määruses nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) rajatavate ehitiste puhul nõuetekohaselt kooskõlastatud ehitusprojekt või ehitisregistri kood;“;

2) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kinnisasja koormamise reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega otsustab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) korraldusega linnavaraameti ettepaneku alusel. Kinnisasja koormamise isikliku kasutusõigusega tehnorajatise püstitamiseks korra § 9 lõikes 1 sätestatud tingimustega otsustab linnavaraamet juhataja käskkirjaga.“;

3) asendada § 6 lõigetes 5, 6 ja 7, § 11 lõigetes 1 ja 4, § 12 lõikes 3, § 13 lõigetes 1 ja 2, § 14 lõikes 1 ning § 15 lõikes 3 sõna „korraldus“ sõnadega „korraldus või käskkiri“ vastavas käändes;

4) asendada § 9 lõike 1 punktides 4, 41 ja 5 sõnad „avalikult kasutatav tee“ ja „tee“ sõnadega „avalikult kasutatav ehitis“;

5) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Tehnorajatise kasutamiseks seatava reaalservituudi tingimused võib selle olemusest tulenevalt määrata käesoleva paragrahvi lõikest 1 erinevalt.“;

6) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lepingu sõlmib linna nimel linnapea poolt selleks notariaalselt volitatud isik määruse § 6 lõikes 5 nimetatud korralduse või käskkirja alusel.“;

7) paragrahvi 15 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Lepingu muutmise otsustab linnavalitsus või linnavaraamet olenevalt sellest, kumb on otsustanud kinnisasja servituudiga koormamise.“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 33 „Linnavara võõrandamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) linnavara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks või linna osalusega äriühingule;“;

2) paragrahvi 3 lõike 4 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnavara võõrandamise pakkumise teel otsustab:

1) üle 95 000-eurose väärtusega kinnis- ja vallasvara ning aktsiate ja osade puhul linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul;

2) kuni 95 000-eurose väärtusega kinnis- ja vallasvara puhul linnavalitsus;

3) kuni 9 500-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavara valitseja;

4) kuni 950-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavara valitsema volitatud asutus.

(2) Linnavara võõrandamise ilma pakkumist korraldamata (otsustuskorras) otsustab:

1) kinnisvara, aktsiate ja osade ning üle 9 500-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul;

2) kuni 9 500-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavalitsus linnavara valitseja ettepanekul;

3) kuni 950-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavara valitseja linnavara valitsema volitatud asutuse ettepanekul.“;

4) paragrahvi 6 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) üle 950-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavara valitseja;

3) kuni 950-eurose väärtusega vallasvara puhul linnavara valitsema volitatud asutus või linnavara valitseja, kui võõrandatav linnavara on tema bilansis;“.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 34 „Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kinnisasi või selle osa ei ole vajalik avalikuks kasutamiseks või linna ülesannete täitmiseks,  kuid kinnisasja võõrandamine ei ole otstarbekas;“;

2) paragrahvi 3 senine tekst loetakse lõikeks 1;

3) paragrahvi 3 täiendatakse uue lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Hoonestusõiguse võib seada ka kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse (riigihanke) tulemusel edukaks tunnistatud kontsessionääri kasuks.“;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) avaliku enampakkumise korral pakkumise tingimused, pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja pakkumise võitja väljaselgitamise alused. Hoonestusõiguse seadmisel kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse tulemusel määratakse pakkumise tingimused, pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja pakkumise võitja väljaselgitamise alused kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse tingimustes;“;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Hoonestusõiguse seadmisel kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse tulemusel määratakse hoonestusõiguse tingimused ja kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse tingimused enne kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korraldamist.“;

6) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 41 lõike 6 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Avalikul enampakkumisel on algtasuks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud protsent maa maksustamishinnast või turuväärtusest.“;

8) paragrahvi 45 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui hoonestaja ei täida ehituskohustust tähtpäevaks, on kinnisasja omanikul õigus hoonestajalt nõuda leppetrahvi 2% hoonestusõiguse aastatasust, kuid mitte vähem kui 100 eurot ja mitte rohkem kui 500 eurot iga tähtpäeva ületava päeva eest.“;

9) paragrahvi 47 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui hoonestaja ei kasuta ehitist sihtotstarbeliselt, on kinnisasja omanikul õigus nõuda hoonestajalt leppetrahvi 2% hoonestusõiguse aastatasust, kuid mitte vähem kui 100 eurot ja mitte rohkem kui 500 eurot iga tähtpäeva ületava päeva eest, mil hoonestaja rikub ehitise sihtotstarbelise kasutamise kohustust.“;

10) paragrahvi 49 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui hoonestaja ei täida ehitise taastamise kohustust tähtpäevaks, on kinnisasja omanikul õigus nõuda hoonestajalt leppetrahvi 2% hoonestusõiguse aastatasust, kuid mitte vähem kui 100 eurot ja mitte rohkem kui 500 eurot iga tähtpäeva ületava päeva eest.“;

11) paragrahvi 50 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nõusoleku andmise või sellest keeldumise otsustab linnavaraamet.“;

12) paragrahvi 51 lõige 2  muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hoonestusõiguse võõrandamiseks nõusoleku andmise otsustab linnavaraamet.“;

13) paragrahvi 56 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui hoonestaja ei täida ehitise kinnisasjalt äravedamise kohustust, maksab hoonestaja kinnisasja omanikule leppetrahvi 2% hoonestusõiguse aastatasust, kuid mitte vähem kui 100 eurot ja mitte rohkem kui 500 eurot iga tähtpäeva ületava päeva eest.“;

14) paragrahvi 57 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui hoonestaja ei tasu hoonestusõiguse tasu ja hoonestusõiguse seadmise lepingu alusel esitatud arveid tähtpäevaks, on ta kohustatud maksma viivist 0,05% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.“;

15) paragrahvi 61 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui ehitise püstitamiseks tuleb koostada detailplaneering, kuid detailplaneeringut ei ole kehtestatud, tuleb sõlmida hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslik leping.“.

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruses nr 41 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiked 1-3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ehitise või selle osa ning üle 25 400 euro suuruse soetusmaksumusega vallasasja kõlbmatuks tunnistamise otsustab linnavalitsus.

(2) 4000-25 400 euro suuruse soetusmaksumusega vallasasja kõlbmatuks tunnistamise otsustab linnavara valitseja.

(3) Kuni 4000 euro suuruse soetusmaksumusega vallasasja kõlbmatuks tunnistamise otsustab kas linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus olenevalt sellest, kumma bilansis on vara.“;

2) paragrahvi 7 lõiget 4 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) vara on oma eeldatava eluea jooksul täielikult amortiseerunud.“;

3) paragrahvi 7 lõike 5 teises lauses asendatakse sõnad „12 700 euro“ sõnadega „25 400 euro“;

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Eeldatava eluea jooksul täielikult amortiseerunud vara kõlbmatuks tunnistamise otsustab kas linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus olenevalt sellest, kumma bilansis vara on.“.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees