Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 27 "Tallinna linna poolt vara pärimise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 15.11.2018 määrus number 17 [RT IV, 23.11.2018, 1]
Jõustumine:26.11.2018
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2018 - ... [RT IV, 23.11.2018, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn 15. november 2018 nr 17

Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 27 „Tallinna linna poolt vara pärimise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel ja kooskõlas pärimisseaduse § 18 lõikega 1, §-dega 125 ja 136 ning Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 6.

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määrust nr 27 „Tallinna linna poolt vara pärimise kord“ muudetakse alljärgnevalt:

1) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui pärandvarast ei piisa kõigi määruse § 9 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud nõuete rahuldamiseks, esitab linnavaraamet viivitamata kohtule avalduse pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.“;

2) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pärandvaras olevate nõuete rahuldamise linna vara arvel pankrotimenetluse ära hoidmise eesmärgil otsustab linnavalitsus linnavaraameti ettepanekul.“;

3) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui linnavalitsuse korraldusega ei otsustata teisiti, määratakse pärandvara valitsejaks järgmine asutus:

1) kultuuriväärtuse ja usukultuslike esemete ning autoriõiguste puhul Tallinna Kultuuriamet;

2) osade ja aktsiate puhul Tallinna Ettevõtlusamet;

3) muu pärandvara puhul linnavaraamet.“.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees