Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2018 määrus number 14 [RT IV, 22.06.2018, 1]
Jõustumine:25.06.2018
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2018 - ... [RT IV, 22.06.2018, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  14. juuni 2018 nr 14

Tallinna põhimääruse muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lg 2, § 22 lg 1 p 9 ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lg 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud „Tallinna põhimäärust“ täiendatakse peatükiga XIII1 järgmises sõnastuses:

XIII1 AEGNA SAARE ÜLDKOGU REGLEMENT JA SAAREVANEMA VALIMISE KORD

§ 1041 Aegna saare üldkogu

(1) Linna territooriumil asuva Aegna saare üldkogu (edaspidi üldkogu) on Aegna saare püsielanike kogu, mille pädevuses on püsiasustusega väikesaarte seaduses nimetatud ülesanded ja kooskõlastuse andmine teistele kohaliku omavalitsuse kavatsustele ja kavadele, mis mõjutavad otseselt ja oluliselt elutingimusi Aegna saarel.

(2) Aegna saare püsielanik on isik, kes alaliselt ja peamiselt elab Aegna saarel ja kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Aegna saarel asuva asustusüksuse täpsusega.

(3) Üldkogu töövormiks on püsielanike koosolek, mille kutsub kokku ja saadab päevakava ning kutse saarevanem. Kui saarevanem ei kutsu koosolekut kokku, võivad kokkukutsumist nõuda vähemalt 1/3 Aegna saare püsielanikest. Kui saarevanem ei kutsu 30 päeva jooksul vähemalt 1/3 Aegna saare püsielanike soovil kokku koosolekut, siis kutsub koosoleku kokku Tallinna Kesklinna Valitsus.

(4) Üldkogu koosolekule kutsutakse kõik vähemalt 15-aastased Aegna saare püsielanikud ja neil on hääleõigus.

(5) Üldkogu koosoleku kokkukutsumisel tuleb kutses ära näidata arutlusele tulevad küsimused. Kutse peab olema hääleõiguslikele püsielanikele edastatud vähemalt seitse päeva enne üldkogu koosolekut kas e-posti või posti teel. Kutse avaldatakse ka üleriigilises ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teateid.

(6) Üldkogu koosolek toimub Aegna saarel. Kui üldkogu koosoleku kokkukutsumise kutse edastatakse hääleõiguslikele püsielanikele vähemalt 15 päeva enne koosolekut, võib koosoleku pidada ka väljaspool Aegna saart.

(7) Esimese üldkogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab kuni saarevanema valimiseni linnavolikogu esimees või tema asendaja. Esimese üldkogu koosoleku päevakorras on saarevanema valimine.

(8) Üldkogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled hääleõiguslikud püsielanikud.

(9) Hääletamine üldkogu koosolekul on avalik, välja arvatud isikuvalimised. Iga koosolekul osalev hääleõiguslik püsielanik hääletab ise ja tal on hääletamisel üks hääl. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on hääletanud üle poole kohalolevatest hääleõiguslikest püsielanikest.

(10) Üldkogu koosolek protokollitakse. Protokollija valitakse koosolekul osalejate hulgast avalikul hääletusel. Protokollis kajastatakse üldkogu koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjad, päevakord, küsimuste arutelu käik, tehtud ettepanekud ja otsused.

(11) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija seitsme päeva jooksul. Protokoll säilitatakse saarevanema juures ja koopia edastatakse Tallinna Kesklinna Valitsusele.

§ 1042 Hääleõigusliku püsielaniku õigused ja kohustused

Hääleõigusliku püsielaniku õigused koosolekul on:

1) esitada küsimusi ja teha ettepanekuid;

2) esineda sõnavõttudega;

3) nõuda ettepanekute hääletamist ja protokollimist;

4) seada üles kandidaate;

5) osaleda hääletamisel.

§ 1043 Saarevanema valimise kord

(1) Saarevanem valitakse salajasel hääletamisel täisealiste püsielanike hulgast kohalolevate hääleõiguslike püsielanike poolthäälte enamusega kolmeks aastaks.

(2) Kandidaadi ülesseadmise õigus on igal üldkogul osaleval hääleõiguslikul püsielanikul.

(3) Saarevanema valimised viib läbi kolmeliikmeline komisjon, mille koosseis kinnitatakse üldkogu poolt avalikul hääletusel. Komisjoni liikmeks ei saa olla saarevanema kandidaat.

(4) Igal hääleõiguslikul püsielanikul on hääletamisel üks hääl.

(5) Valituks osutub kandidaat, kes saab hääletamisest osavõtnud hääleõiguslike püsielanike poolthäälte enamuse.

(6) Kui esimeses voorus ei osutu ükski kandidaat valituks, seatakse uuesti üles kandidaadid ja viiakse läbi uus hääletusvoor.

(7) Saarevanema volitused algavad saarevanemaks valimise otsuse vastuvõtmisest. Saarevanema volitused lõpevad tähtaja möödumise, tagasiastumise, tagasikutsumise või surma korral.

(8) Saarevanema tagasikutsumise koosolek kutsutakse kokku vähemalt 1/3 püsielanike või Tallinna Kesklinna Valitsuse algatusel. Saarevanem kutsutakse tagasi üldkogu koosseisu poolthäälteenamusega. Kui samal koosolekul ei valita uut saarevanemat, määrab üldkogu saarevanema kohusetäitja kuni uue saarevanema valimiseni.

§ 1044 Saarevanema õigused ja kohustused

(1) Saarevanemal on õigus:

1) esindada saare püsielanikke riigiasutustes, kohaliku omavalitsuse asutustes ja muudes institutsioonides;

2) kutsuda kokku üldkogu koosolekuid ja lahendada Aegna saare elanike algatatud küsimusi;

3) teha püsielanike huve puudutavate küsimuste lahendamiseks algatusi, mis esitatakse linnavolikogule või linnavalitsusele;

4) taotleda Tallinna Kesklinna Valitsuselt Aegna saarele eelarvelisi vahendeid, lähtudes üldkogu koosolekul kinnitatud otsustest ja arengukavast;

5) saada linna asutustelt oma tegevuseks vajalikku teavet;

6) juhtida püsielanike tähelepanu Aegna saare probleemidele, mh heakorra ja avaliku korra probleemidele;

7) astuda saarevanema kohalt tagasi, kutsudes enne kokku üldkogu uue saarevanema valimiseks;

8) osaleda sõnaõigusega Tallinna Linnavolikogu istungitel.

(2) Saarevanemal on kohustus:

1) edastada püsielanikele asjakohast teavet, sh teavitada püsielanikke neid puudutavatest õigusaktidest;

2) teha Tallinna Kesklinna Valitsusele ettepanek Aegna saare arengukava koostamise või muutmise algatamiseks;

3) korraldada püsielanike koostööd;

4) organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja hädaolukordade puhul erialase abi saabumiseni;

5) korraldada vähemalt üks kord aastas üldkogu koosolek ning esitada püsielanikele ja Tallinna Kesklinna Valitsusele aruanne oma tegevuse kohta.“.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees