Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
12.01.2017- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna vanema teenistusest vabastamine ja linnaosa vanema ülesannete täitmine
Tallinna Linnavalitsus 12.01.2017 korraldus number 69
Redaktsiooni kehtivus:12.01.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. jaanuar

2017 nr

69-k

Tallinna Kesklinna vanema teenistusest vabastamine ja linnaosa vanema ülesannete täitmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse  § 56, § 57 lg 1 p 2 ja lg 5, § 87 lg 1 ja töölepingu seaduse § 71 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 2 § 7 lg-tega 1 ja 6 ning Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 "Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend" § 24 lg-ga 5 ja lisaga ning tulenevalt Alar Nääme avaldusest ja Taavi Aasa, abilinnapea linnapea ülesannetes, ettepanekust

1. Vabastada Tallinna Kesklinna vanem Alar Nääme (isikukood 38312216522) teenistusest 12. jaanuaril 2017 avaliku teenistuse seaduse § 87 lg 1 alusel ametniku soovil.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel hüvitada Alar Näämele kasutamata jäänud puhkus 5 kalendripäeva ulatuses.

3. Määrata linnaosa vanema asetäitja Jüri Lump Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitjaks alates 13. jaanuarist 2017 kuni uue linnaosa vanema ametisse nimetamiseni, kuid mitte kauemaks kui Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks.

4. Vabastada Jüri Lump Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitmise ajal linnaosa vanema asetäitja teenistuskohustuste täitmisest.

5. Määrata Jüri Lumpi põhipalgaks Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitmise ajal 2800 eurot kuus.

6. Alar Näämel anda asjaajamine üle Jüri Lumpile ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks abilinnapeale linnapea ülesannetes Taavi Aasale.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Alar Näämele, Jüri Lumpile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär