Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Toompuiestee 37 kinnistule Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ja isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 10.08.2016 korraldus number 1129
Redaktsiooni kehtivus:10.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. august

2016 nr

1129-k

Toompuiestee 37 kinnistule Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ja isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine

Ühistranspordiseaduse § 13 lg 1 punkti 4, asjaõigusseaduse §-de 64¹, 225 ja 228, võlaõigusseaduse § 175 lg-te 2 ja 5, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse   § 35 lg 5 alusel ja tulenevalt Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 ning arvestades OÜ RealWAY 16. märtsi 2016 kirja nr RW-2016-V-3

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist Toompuiestee 37 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 5463101, katastritunnus 78408:802:0400, pindala 10 529 m², sihtotstarve transpordimaa 80%, ärimaa 20%), edaspidi kinnistu, sellel asuva avalikult kasutatava jalgtee-ühistranspordi ooteala avalikuks kasutamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

1.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnistu omanikule tasu ei maksa;

1.3 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnistu osa pindalaga 231 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala 1;

1.4 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse ala ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava jalgteena-ühistranspordi ootealana, edaspidi ooteala, st ootealal võivad liigelda kõik isikud;

1.5 õigustatud isik kohustub:

1.5.1 kasutama ooteala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.5.2 remontima ootealal asuvat teerajatist (asfaltkatet) ja hoidma ooteala korras vastavalt seaduse nõuetele oma kulul kinnisasja omanikult hüvitist nõudmata;

1.5.3 paigaldama oma kulul ootealale selle teenindamiseks vajaliku inventari - pingid, prügikastid, jm ning korraldama nende korrashoiu, sh prügikastide tühjendamise;

1.5.4 hooldama ooteala tänavavalgustusrajatisi ja tagama nende toimimise;

1.6 kinnistu omanik kohustub:

1.6.1  hoidma korras ja remontima oma kulul õigustatud isikult hüvitist nõudmata ootealal asuvat kinnistul paikneva hoone oluliseks osaks olevat varikatust koos tugipostidega selliselt, et ootealal oleks tagatud liiklejate turvalisus;

1.6.2 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab ooteala sihipärast kasutamist;

1.6.3 kinnistu koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse, käesolevas punktis nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.6.4 kinnistu võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnistu omandajale;

1.7 isikliku kasutusõiguse ala valdus läheb Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.8 maamaksuseaduse § 4 lg 1 punkti 7 kohaselt on isikliku kasutusõiguse ala maksuvaba maa;

1.9 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.10 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Taotleda õigustatud isiku kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist kinnistule sellel asuva maa-aluse jalakäijate tunneli osa avalikuks kasutamiseks järgmiste tingimustega:

2.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

2.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnistu omanikule tasu ei maksa;

2.3 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnistu osa pindalaga 24 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala 2;

2.4 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse ala maa-aluses osas asuvat jalakäijate tunnelit  ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava jalgteena, edaspidi tunnel, st tunnelis võivad jalgsi liigelda kõik isikud;

2.5 õigustatud isik kohustub:

2.5.1 kasutama tunnelit heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

2.5.2 remontima tunnelit ja hoidma selle korras vastavalt seaduse nõuetele oma kulul kinnisasja omanikult hüvitist nõudmata;

2.6 kinnistu omanik kohustub:

2.6.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tunneli sihipärast kasutamist;

2.6.2 kinnistu koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse, käesolevas punktis nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

2.6.3 kinnistu võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnistu omandajale;

2.7 isikliku kasutusõiguse ala valdus läheb Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

2.8 maamaksuseaduse § 4 lg 1 punkti 7 kohaselt on isikliku kasutusõiguse ala maksuvaba maa;

2.9 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

2.10 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

3. Nõustuda kinnistu koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

4. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktides 1 ja 2 nimetatud isiklike kasutusõiguste valitsejaks isiklike kasutusõiguste kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada kinnistule isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

5.2 tasuda punktides 1.10 ja 2.10 nimetatud kulud;

5.3 teha korraldus teatavaks OÜ-le RealWAY ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa