Tallinna Männiku Lasteaia direktori ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 10.08.2016 korraldus number 1124

Redaktsiooni kehtivus 10.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. august

2016 nr

1124-k

Tallinna Männiku Lasteaia direktori ametist vabastamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aasa ettepanekust

1. Vabastada Leelo Nairismägi Tallinna Männiku Lasteaia direktori ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teha teatavaks Leelo Nairismägile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär