Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 21.04.2016 otsus number 59

Redaktsiooni kehtivus 21.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

21. aprill 2016 nr 59

Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 9 ning tulenevalt linnamajanduskomisjoni esimehe esildisest

1. Muuta linnavolikogu 28. novembri 2013 otsusega nr 180 kinnitatud linnamajanduskomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Arvo Uukkivi;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Ly Kovanen.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees