Põhja-Tallinna vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 09.03.2016 korraldus number 360

Redaktsiooni kehtivus 09.03.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. märts

2016 nr

360-k

Põhja-Tallinna vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 21 lg 1, § 22 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 8 kinnitatud „Põhja-Tallinna Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-tega 1-2, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 22 lg 1 ja lg 2 p 4, § 23 lg 4, § 24 lg 5 ja lisaga ning Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisaga 22 ning tulenevalt Taavi Aasa, abilinnapea linnapea ülesannetes, ettepanekust

1. Nimetada Raimond Kaljulaid alates 14. märtsist 2016 Põhja-Tallinna vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks.

2. Põhja-Tallinna vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi põhipalgaks 3500 eurot (bruto) kuus.

4. Põhja-Tallinna vanema ülesannete täitjal Anne Nurgal anda asjaajamine üle Põhja-Tallinna uuele vanemale Raimond Kaljulaidile ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks abilinnapeale linnapea ülesannetes.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Raimond Kaljulaidile, Anne Nurgale ja
Põhja-Tallinna Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär