Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
09.03.2016- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinna vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 09.03.2016 korraldus number 360
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. märts

2016 nr

360-k

Põhja-Tallinna vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 21 lg 1, § 22 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 8 kinnitatud „Põhja-Tallinna Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-tega 1-2, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 22 lg 1 ja lg 2 p 4, § 23 lg 4, § 24 lg 5 ja lisaga ning Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisaga 22 ning tulenevalt Taavi Aasa, abilinnapea linnapea ülesannetes, ettepanekust

1. Nimetada Raimond Kaljulaid alates 14. märtsist 2016 Põhja-Tallinna vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks.

2. Põhja-Tallinna vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi põhipalgaks 3500 eurot (bruto) kuus.

4. Põhja-Tallinna vanema ülesannete täitjal Anne Nurgal anda asjaajamine üle Põhja-Tallinna uuele vanemale Raimond Kaljulaidile ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks abilinnapeale linnapea ülesannetes.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Raimond Kaljulaidile, Anne Nurgale ja
Põhja-Tallinna Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär