Lasnamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 16.09.2015 korraldus number 1373

Redaktsiooni kehtivus 16.09.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. september

2015 nr

1373-k

Lasnamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 21 lg 1, § 22 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 4 kinnitatud „Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-tega 1-2, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 22 lg 1 ja lg 2 p 4, § 23 lg 4, § 24 lg 5 ja lisaga ning Tallinna Linnavalitsuse 17. juuni 2015 korralduse nr 1060-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisaga 18 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

1. Nimetada Maria Jufereva alates 16. septembrist 2015 Lasnamäe linnaosa vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks.

2. Lasnamäe linnaosa vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva põhipalgaks 3600 eurot (bruto) kuus.

4. Lasnamäe linnaosa vanema ülesannete täitjal Jaanus Riibel anda asjaajamine üle Lasnamäe linnaosa uuele vanemale Maria Juferevale ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Maria Juferevale, Jaanus Riibele ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär