Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kristiine linnaosa vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 27.05.2015 korraldus number 805
Redaktsiooni kehtivus:27.05.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. mai  

2015 nr

805-k

Kristiine linnaosa vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 21 lg 1, § 22 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 3 § 7 lg-tega 1-2, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 22 lg 1 ja lg 2 p 4, § 23 lg 4, § 24 lg 5 ja lisaga ning Tallinna Linnavalitsuse 17. detsembri 2014 korralduse nr 1934-k "Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud" lisaga 17 ning tulenevalt linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aasa ettepanekust

1. Nimetada Vadim Belobrovtsev alates 28. maist 2015 Kristiine linnaosa vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks.

2. Kristiine linnaosa vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Kristiine linnaosa vanema Vadim Belobrovtsevi põhipalgaks 2700 eurot (bruto) kuus.

4. Kristiine linnaosa vanema ülesannete täitjal Raivo Tammusel anda asjaajamine üle Kristiine linnaosa uuele vanemale Vadim Belobrovtsevile ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Vadim Belobrovtsevile, Raivo Tammusele ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär