Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kristiine linnaosa vanema teenistusest vabastamine ja ülesannete täitmine
Tallinna Linnavalitsus 01.04.2015 korraldus number 475
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

1. aprill

2015 nr

475-k

Kristiine linnaosa vanema teenistusest vabastamine ja ülesannete täitmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 571 lg 1, avaliku teenistuse seaduse § 89 lg 1 ning töölepingu seaduse § 71 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määrusega nr 35 kinnitatud lisa 3 „Kristiine Linnaosa Valitsuse põhimäärus“ § 7 lg-tega 1 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 "Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend" § 24
lg-ga 5 ja lisaga ning Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määruse nr 31 „Tallinna linna asutuste ühtne asjaajamiskord“ § 32 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt Vabariigi Valimiskomisjoni 27. märtsi 2015 otsusest nr 101 „XIII Riigikogu asendusliikmete asumine Riigikogu liikmeteks“ ja linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aasa ettepanekust

1. Vabastada Kristiine linnaosa vanem Andrei Novikov teenistusest 29. märtsil 2015 avaliku teenistuse seaduse § 89 lg 1 alusel seoses Riigikogu liikmeks asumisega.

2. Maksta Andrei Novikovile hüvitist kasutamata jäänud puhkuse eest 36 kalendripäeva ulatuses.

3. Andrei Novikovil anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Kristiine linnaosa vanema asetäitjale Raivo Tammusele ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

4. Määrata Kristiine linnaosa vanema asetäitja Raivo Tammus Kristiine linnaosa vanema ülesannete täitjaks alates 30. märtsist 2015 kuni Kristiine linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni, vabastades ta linnaosa vanema ülesannete täitmise ajal linnaosa vanema asetäitja ülesannete täitmisest.

5. Määrata Raivo Tammuse põhipalgaks Kristiine linnaosa vanema ülesannete täitmise ajal 2500 eurot kuus.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Andrei Novikovile, Raivo Tammusele ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär