Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna vanema teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2014 korraldus number 1111
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. juuni

2014 nr

1111-k

Tallinna Kesklinna vanema teenistusest vabastamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 571 lg 1, avaliku teenistuse seaduse § 89 lg 1 ja töölepingu seaduse § 71 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-ga 1 ning Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt Riigikogu juhatuse 19. juuni 2014 otsusest nr 124 ja linnapea ettepanekust

1. Vabastada Tallinna Kesklinna vanem Mihhail Korb teenistusest 29. juunil 2014 avaliku teenistuse seaduse § 89 lg 1 alusel seoses Riigikogu liikmeks asumisega.

2. Maksta Mihhail Korbile hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest 18 kalendripäeva ulatuses.

3. Mihhail Korbil anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Tallinna Kesklinna vanema asetäitjale Jüri Lumpile ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mihhail Korbile, Jüri Lumpile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär