Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 18.12.2013 korraldus number 1727

Redaktsiooni kehtivus 18.12.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18 . detsember

2013 nr

1727-k

Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 21 lg 1, § 22 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 2 § 7 lg-tega 1-2, Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 11 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 24 lg 5, § 25 lg 6, lisaga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 korralduse nr 237-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega“ lisaga 16 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

1. Nimetada Mihhail Korb Tallinna Kesklinna vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks alates 19. detsembrist 2013.

2. Tallinna Kesklinna vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Tallinna Kesklinna vanema Mihhail Korbi põhipalgaks 2218 eurot (bruto) kuus (palgaaste 33).

4. Mihhail Korbi teenistussuhte kestus avalikus teenistuses seisuga 18. detsember 2013 on 9 aastat 6 kuud ja 19 päeva.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mihhail Korbile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär