Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 11.12.2013 korraldus number 1726
Redaktsiooni kehtivus:11.12.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. detsember

2013 nr

1726-k

Mustamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 21 lg 1, § 22 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 5 § 7 lg-tega 1-2, Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 11 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 24 lg 5, § 25 lg 6, lisaga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 korralduse nr 237-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega“ lisaga 19 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

1. Nimetada Helle Kalda Mustamäe linnaosa vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks alates 12. detsembrist 2013.

2. Mustamäe linnaosa vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda põhipalgaks 2078 eurot (bruto) kuus (palgaaste 32).

4. Helle Kalda teenistussuhte kestus avalikus teenistuses seisuga 11. detsember 2013 on 13 aastat 7 kuud ja 27 päeva.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Helle Kaldale ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär