Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita linnaosa vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 27.11.2013 korraldus number 1652
Redaktsiooni kehtivus:27.11.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. november

2013 nr

1652-k

Pirita linnaosa vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja § 57¹ lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1, § 21 lg 1, § 22 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 7 § 7 lg-tega 1-2, Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 11 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend § 24 lg 5, § 25 lg 6, lisaga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 korralduse nr 237-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega lisaga 21 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

1. Nimetada Tõnis Mölder Pirita linnaosa vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks alates 28. novembrist 2013.

2. Pirita linnaosa vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Pirita linnaosa vanema Tõnis Möldri põhipalgaks 2078 eurot (bruto) kuus (palgaaste 32).

4. Tõnis Möldri teenistussuhte kestus avalikus teenistuses seisuga 27. november 2013 on 3 aastat 2 kuud ja 22 päeva.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tõnis Möldrile ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes