Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 4. märtsi 2013 otsuse peale esitatud vaide läbivaatamine (TH Investeeringute AS)
Tallinna Linnavalitsus 29.05.2013 korraldus number 772
Redaktsiooni kehtivus:29.05.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. mai

2013 nr

772-k

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 4. märtsi 2013 otsuse peale esitatud vaide läbivaatamine (TH Investeeringute AS)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹ lg 1, haldusmenetluse seaduse § 73 lg 1, § 85 p 4 ja § 86 lg-te 1 ja 2 alusel ning tulenevalt vaidemenetluses selgunud asjaoludest

1. Vaidemenetluse asjaolud

Paldiski maantee 96 kinnistul paikneb ärihoone, mis on rajatud 21. oktoobril 1997 väljastatud ehitusloa nr 1517 alusel.

19. novembril 2010 on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi TLPA või amet) väljastanud projekteerimistingimused nr 128840 (edaspidi ka PT) Paldiski mnt 96 ärimaa krundil asuva hoone rekonstrueerimiseks ja osaliseks laiendamiseks esimesele korrusele ning vajalike kooskõlastuste olemasolul Paldiski mnt 94 kinnistule parkla rajamiseks.

28. märtsil 2012 esitas TH Investeeringute AS ametile Paldiski mnt 96 vabaaja- ja kaubanduskeskuse rekonstrueerimise ja laiendamise eskiisprojekti (edaspidi eskiisprojekt).

4. märtsi 2013 kirjaga nr 4-3/442-1 (vaidlustatud otsus) tagastas amet eskiisprojekti TH Investeeringute AS-le. Kirjas selgitas amet, et eskiislahendust arutati 20. veebruari ehitusprojektide komisjoni koosolekul. Komisjon otsustas tagastada eskiisi kooskõlastamata, kuna Haabersti Linnaosa Valitsus (edaspidi ka LOV) ei ole nõustunud hoone I korruse kinni ehitamisega. Ühtlasi märgiti, et komisjoni hinnangul on parkimine hoone katusel parkimisliftiga keskuse külastajatele ebamugav.

2. TH Investeeringute AS vaie

3. aprillil 2013 esitas TH Investeeringute AS (esindaja vandeadvokaat Leho Pihkva) vaide Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 4. märtsi 2013 otsusele tagastada kooskõlastamata Paldiski mnt 96 ehitise rekonstrueerimise ja laiendamise eskiisprojekt. Vaide esitaja leiab, et TLPA otsus rikub TH Investeeringute AS õigusi, sest see välistab võimaluse teostada ettevõttele kuuluva kinnistu suhtes põhiseaduse § 32 lõikes 2 sätestatud omandiõigust ilma õigusvastaste piiranguteta. Samuti rikub vaidlustatud otsus taotleja õigust õiguspärasele ja tõhusale haldusmenetlusele tema esitatud taotluste menetlemisel.

TH Investeeringute AS soovib Paldiski mnt 96 kinnistul asuvat ärihoonet rekonstrueerida ning laiendada ehitades kinni klaasseintega esimese korruse lahtise parkla osa. TLPA on väljastanud ka vastavad projekteerimistingimused, mis lubavad hoone esimese korruse avatud parkla kinniehitamist. Kuigi vaide esitaja on ametile esitanud eskiisprojekti, mis vastab TLPA poolt väljastatud PT-le, on amet seni keeldunud eskiisprojekti kooskõlastamast ning sellega välistanud ka ehitusloa menetluse. Amet on eskiisprojekti tagasilükkamist põhjendanud projektis esitatud parkimislahenduse mittevastavusega Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ ning LOV kooskõlastuse puudumisega. Viimaseks puudub aga õiguslik alus, kuna Tallinna põhimääruse § 97 lg 1 kohaselt on halduskogu otsused soovituslikud. Eskiisprojekti kooskõlastamata jätmisel ei saa tugineda Haabersti linnaosa halduskogu kooskõlastuse puudumisele, sest kooskõlastuse mitteandmisega ei kaasne LOV-le ega Tallinna Linnavalitsusele siduvaid õiguslikke tagajärgi. Vaide esitaja märgib täiendavalt, et vaidlustatud otsuse õiguspärasuse hindamisel tuleb lähtuda ehitusseaduse (edaspidi EhS) § 24 lõikes 1 sätestatust, mis sätestab ammendavalt ehitusloa väljastamisest keeldumise alused. Linnaosa valitsuse puuduvat kooskõlastust viidatud sättes nimetatud ei ole.

Vaide esitaja palub tunnistada kehtetuks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 4. märtsi 2013 kirjas nr 4-3/442-1 sisalduv eskiisprojekti kooskõlastamata tagastamise otsus ja teha ettekirjutus, millega kohustatakse ametit tegema eskiisprojekti osas uus otsus, millega kooskõlastatakse PT-ga kooskõlas olev eskiisprojekt.

3. Tallinna Linnavalitsuse seisukohad vaide läbivaatamisel

Tallinna Linnavalitsus leiab, et käesoleval juhul on tegemist arusaamatusega, mis on ilmselt põhjustatud LOV 21. novembri 2012 kirjas nr 1-11/1311 sisalduvast ennatlikust väitest, et esitatud eskiisprojekt vastab TLPA poolt väljastatud projekteerimistingimustele. PT punkt 1 nägi ette esmalt eskiisprojekti koostamise ning selle kooskõlastamise muuhulgas Haabersti Linnaosa Valitsusega ning seejärel esitamise TLPA-le läbivaatamiseks. Kuna LOV keeldus eskiisprojekti kooskõlastamast (ei nõustunud linnaehituslikel kaalutlustel Paldiski mnt 96 hoone I korruse kinniehitamisega), ei ole eskiisprojekt saanud kõiki PT-s nõutud kooskõlastusi ega vasta seega projekteerimistingimustele.

Projekti mittevastavus projekteerimistingimustele on EhS § 24 lg 1 p 1 kohaselt aluseks ehitusloa väljastamisest keeldumisele. Vaide esitaja tähelepanek, et linnaosa valitsuse puuduvat kooskõlastust ei ole EhS § 24 lõikes 1 iseseisva alusena ehitusloa väljastamisest keeldumisele nimetatud, on küll täpne, kuid see ei välista mingil viisil võimalust määrata taoline nõue detailplaneeringus või projekteerimistingimustes.

EhS § 19 järgi on ehitise püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused. Projekteerimistingimused ei ole iseenesest luba ehitamiseks. PT väljastamise ajal kehtinud Tallinna ehitusmääruse § 29 lg 1 järgi on projekteerimistingimused ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, milles määratakse muuhulgas ka projekteerimise lähteandmed ning asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada.

Oluline on, et PT-s sätestatud nõue koostada esmalt eskiisprojekt ja kooskõlastada see linna ametiasutustega, viitab iseenesest asjaolule, et käesoleval juhul ei olnud otstarbekas asuda ehitusprojekti koostama enne, kui (märksa üldisema ja odavama) eskiisprojekti kooskõlastamise teel on saavutatud piisav kindlus, et taotleja poolt soovitu realiseerimine on üldse võimalik.

Nõustuda ei saa vaide esitaja väitega, et LOV ei ole eskiisprojekti kooskõlastamata jätmist põhjendanud. LOV põhjendas oma otsust 27. novembri 2012 kirjas nr 1-11/1311 järgmiselt: „/---/ Paldiski mnt 96 asuv hoone on projekteeritud ja välja ehitatud, silmas pidades rannaääre ala arhitektuurset kontseptsiooni - maapinnatasemel läbipaistvus. Oleme nii uute kui vanade hoonete arhitektuuris hoone I korruse avatud ruumi printsiipi silmas pidanud. Seda on järginud Vabaõhumuuseumi tee 2, 4, 4a, 4b ja 4c hoonete arhitektuur, kui Paldiski mnt 96a detailplaneering.

Tallinna Linnavalitsus nõustub TLPA seisukohaga, et LOV argumendid kooskõlastamisest keeldumiseks on kaalukad.

Tuleb ka märkida, et Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrusega nr 50 kehtestatud „Haabersti linnaosa põhimääruse § 3 lg 1 punktist 8 tulenevalt on linnaosa pädevuses ruumiline planeerimine. Vaide esitaja viide Tallinna põhimääruse § 97 lõikele 1, mille kohaselt on linnaosade halduskogude otsused soovituslikud, ei ole antud juhul asjakohane, kuna negatiivse kooskõlastuse on andnud linnaosavalitsus mitte linnaosa halduskogu.

4. Arvestades punktis 3 esitatud seisukohti ja põhjendusi, jätta TH Investeeringute AS 3. aprillil 2013 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 4. märtsi 2013 otsuse peale esitatud vaie rahuldamata.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks TH Investeeringute AS-le ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

6. Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082).

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär