Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 06.09.2012 määrus number 20
Jõustumine:14.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2012 - 01.03.2018
Märkus: Määrus jõustub 14. septembril 2012. Paragrahvi 1 punktid 11 ja 12 jõustuvad Tallinna Linnavolikogu 2013. aasta valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast päevast ning punkte 9 ja 10 rakendatakse 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimi

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

6. september 2012 nr 20

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 9  alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõikes 3 nimetatud ning põhimääruse lisades 8 ja 10 toodud Kesklinna ja Lasnamäe linnaosade piiride kirjeldused ja skeemid asendatakse käesolevale määrusele lisatud Kesklinna ja Lasnamäe linnaosade piiride kirjelduste ja skeemidega;

2) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 362 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“362) koerte ja kasside pidamise eeskirjade kehtestamine;“;

3) paragrahvi 32 lõike 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Kandidaadi ülesseadmise kohta esitatakse kirjalik ettepanek linnavolikogu istungi juhatajale.“;

4) paragrahvi 32 lõike 12 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) revisjonikomisjoni liige on esitanud avalduse tagasiastumise kohta;“;

5) paragrahvi 40 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 72 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 72. Linnaplaneerimine

(1) Linnaplaneerimine on linna ruumilise arengu kavandamine eesmärgiga tagada Tallinnas võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks.

(2) Tallinna üldplaneering koostatakse kogu linna territooriumi kohta ning selle eesmärk on linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine ning aluste ettevalmistamine detailplaneeringute koostamiseks. Tallinnas koostatakse üldplaneeringud linnaosade, samuti muude linna territooriumi osade kohta. Üldplaneeringu võib koostada ka huvitatud kohalike omavalitsuste omavahelisel kokkuleppel linna ja linnaga piirnevate valdade territooriumite või nende osade kohta ning teemaplaneeringutena kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks.

(3) Tallinnas koostatakse linna territooriumi osa kohta detailplaneeringuid, mis on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks.“;

7) paragrahvid 73 ja 74 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 76 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Tallinna kui kohaliku omavalitsusüksuse muinsuskaitselised ülesanded vanalinna muinsuskaitsel määratakse Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega ning kooskõlas UNESCO maailmapärandi objektidele kehtestatud nõuetega.“;

9) paragrahvi 90 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

“(21) Linnaosa halduskogusse kandideerimise sooviavaldus ja kandidaatide ringkonnanimekirjad esitatakse Tallinna linna valimiskomisjonile koos linnavolikokku kandideerimise avaldusega hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva. Paragrahvi 90 lõikes 4 nimetatud komisjon registreerib nõuetekohaselt ja õigeaegselt esitatud halduskogusse kandideerimise avaldused nende esitamise järjekorras hiljemalt 35. päeval enne valimispäeva.“;

10) paragrahvi 90 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Lähtudes valimistulemustest ning isiku kirjalikust avaldusest osaleda halduskogu töös ja käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud registreerimisotsusest, kinnitab § 90 lõikes 4 nimetatud komisjon oma otsusega halduskogude koosseisud ning halduskogude asendusliikmete nimekirja kümne tööpäeva jooksul arvates valimistulemuste väljakuulutamisest.“;

11) paragrahvi 96 täiendatakse uue lõikega 61 järgmises sõnastuses:

“(61) Kui halduskogu liige ei saa osaleda halduskogu koosolekul, on tal õigus edastada enne koosoleku algust halduskogu esimehele ja haldussekretärile arutatavate küsimuste kohta oma kirjalikud seisukohad, mille loeb koosoleku juhataja ette päevakorrapunkti arutamise ajal. Esitatud seisukohti ei loeta hääletamisel antud häälteks ning seisukohta esitanud halduskogu liiget ei loeta koosolekul osalenuks.“;

12) paragrahvi 96 lõike 14 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Halduskogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt üks kolmandik halduskogu koosseisust.“;

13) paragrahvi 104 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 “(6) Linnaosa vanemat asendab üks tema määratud linnaosa vanema asetäitjatest või haldussekretär. Täpsem linnaosa vanema asendamise kord sätestatakse linnaosa vanema käskkirjaga.“.

§ 2.  Määrus jõustub 14. septembril 2012. Paragrahvi 1 punktid 11 ja 12 jõustuvad Tallinna Linnavolikogu 2013. aasta valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast päevast ning punkte 9 ja 10 rakendatakse 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste väljakuulutamisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012
määruse nr 20
“Tallinna põhimääruse muutmine“
LISA 1

 

 

Tallinna põhimääruse LISA 8

 

 

Kesklinna linnaosa piiri kirjeldus ja skeem

 

 

 

Piir algab mere kaldalt Tallinna Linnahalli kinnistu (Mere pst 20) idapiiri pikenduselt ja kulgeb piki merekallast kuni Maarjamäe memoriaali maakasutuse põhjapiiri pikenduseni. Sealt pöörab piir üle Pirita tee itta ja kulgeb mööda Maarjamäe memoriaali maakasutuse põhjapiiri ja Lepa tänava teemaa lõunapoolset eralduspiiri kuni Lepa põiguni; mööda põigu läänepoolset eralduspiiri lõuna suunas kuni Lasnamäe klindi põhjaservani; mööda klindi ülemist serva lõuna suunas kuni lauluväljaku kinnistu (Narva mnt 95) piirini; mööda kinnistu piiri kuni Narva maantee põhjapoolse eralduspiirini ja mööda Narva maantee põhjapoolset eralduspiiri kuni Võidujooksu tänava pikenduseni; ületab Narva maantee ning läheb edasi mööda Narva mnt 126a katastriüksuse kagupiiri ja Valge tänava loodeserva kuni Laagna teeni. Edasi mööda Kunstimuuseumi (KUMU) kinnistu lõunapiiri lääne suunas, lõunapiiri läänepoolseimas punktis pöördub piir lõunasse üle Laagna tee kuni Lasnamäe tänava loodeservani; mööda Lasnamäe tänava loodeserva läheb piir Tartu maanteeni. Edasi läheb piir mööda Tartu maantee kirdeserva kuni Vaskjala-Ülemiste kanalini, mööda kanali põhja- ja kirdeserva kuni Tallinna halduspiirini. Sealt pöörab kesklinna piir koos linna piiriga edelasse läbi Tallinna halduspiiri punktide 436-441. Punktist 441 kulgeb linnaosa piir mööda linna halduspiiri üle Tartu maantee punktide 443 ja 444 ning jookseb piki Tartu maantee lääneserva läbi linnapiiri punktide 445 ja 446 Tartu mnt 120 kinnistuni. Sealt keerab piir edelasse punkti 447, kust pöörab loodesse ja kulgeb Tartu maantee äärsete kinnistute lääneserva mööda läbi punkti 448 punkti 449 ning keerab tagasi Tartu maantee lääneserva punkti 450. Mööda Tartu maantee lääneserva läheb piir kuni punktini 451, kus keerab lääne suunas, läbib linnapiiri punkte 452-454 ja ületab Vana-Tartu maantee ning kulgeb Vana-Tartu maantee lääneservas punktini 455. Edasi jookseb linnaosa piir mööda linna halduspiiri punkte 456-469. Punktis 469 suundub piir koos linna piiriga edelasse kuni Kurna ojani ja seejärel mööda oja kirdeserva piiripunkti 470. Edasi läheb piir läände läbi punktide 471-473 ja suundub mööda kõrgepingeliini koridori lõunaserva loodesse kuni Valdeku tänava pikenduseni; sealt keerab piir põhja suunas mööda kõrgepingeliini koridori lääneserva kuni Liivaluite elamukvartali põhjaservani; mööda Liivaluite tn 9 ja 11 kinnistute põhjapiiri kuni Lelle raudteeni. Sealt läheb piir mööda Lelle raudtee idaserva lõunasse kuni Viljandi maanteeni; mööda Viljandi mnt põhjaserva Pärnu maantee idaservani, mööda Pärnu maantee idaserva põhja suunas kuni Järvevana tee lõunaservani; mööda Järvevana tee ja A. H. Tammsaare tee lõunaserva eraldusjoont ida suunas Pärnu maanteeni, ületab Pärnu maantee ja läheb mööda Keila raudteemaa idaserva kuni ristumiseni Paldiski maanteega. Mööda Paldiski maantee põhjaserva suundub piir kuni Toompuiesteeni piki Toompuiestee ja Rannamäe tee lääne- ja põhjaserva; ületab Suurtüki tänava ja kulgeb mööda Rannamäe läänenõlva ja staadioni piirdeaeda kuni Põhja puiestee lõunapoolse eralduspiirini, piki seda eralduspiiri kuni Sadama tänavani. Sealt keerab piir põhja suunas üle Sadama tänava, mööda Mere pst 20 idapiiri pikendust ning Mere pst 20 ja 20d idapiiri kuni mereni oma alguspunkti. Kesklinna haldusala piiridesse kuulub ka Aegna saar.

 


1.  

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012
määruse nr 20
“Tallinna põhimääruse muutmine“
LISA 2

 

 

Tallinna põhimääruse LISA 10

 

 

Lasnamäe linnaosa piiri kirjeldus ja skeem

 

 

 

Piir algab Lepa põigu pikenduselt Lasnamäe klindi põhjaservas ja kulgeb ida suunas mööda Lasnamäe klindi ülemist serva ning Narva maantee põhjaserva kuni Tallinna linna halduspiiri punktini 345 Pärnamäe tee ristil. Punktis 345 pöördub Lasnamäe linnaosa piir koos Tallinna halduspiiriga lõunasse mööda Linnuse tee idaserva läbi linnapiiri punktide 346-348 kuni Pirita jõe teljeni. Mööda Pirita jõe kesktelge kulgeb piir kuni Ülemiste-Maardu raudtee sillani. Sealt suundub piir edelasse mööda raudtee loodeserva läbi linnapiiri punktide 390-394, ületab Lagedi tee ja läheb edasi mööda Väo karjääri (Lagedi tee 16a) lõunapiiri läbi linnapiiri punktide 395-403, ületades Betooni tänava. Edasi kulgeb piir piki Ülemiste-Maardu raudtee põhjaserva, läbides linnapiiri punktid 404-410. Punktis 410 pöördub piir lõunasse, läbides linnapiiri punktid 411-423 ja ületades Suur-Sõjamäe tänava. Punktis 423 pöörab piir läände, läbides linnapiiri punktid 424-430 ja suundudes paralleelselt lennuväljaga triangulatsioonipunktini “Raba“, kus suundub loodesse läbi punktide 431 ja 432 punkti 433 Kanali tee nurgal. Punktis 433 pöördub piir edelasse mööda Kanali tee 6a kinnistu kagupiiri, suundub läbi punktide 434 ja 435 Vaskjala-Ülemiste kanalini ning mööda kanali kirde- ja põhjaserva Tartu maanteeni. Edasi läheb piir mööda Tartu maantee kirdeserva ning Lasnamäe tänava loodeserva kuni Laagna teeni, ületab Laagna tee ja kulgeb mööda Kunstimuuseumi (KUMU) kinnistu lõuna- ja idapiiri Valge tänavani ja edasi mööda Valge tänava loodeserva ja Narva mnt 126a katastriüksuse kaguserva kuni Narva maanteeni, ületab Narva maantee ja läheb mööda Narva maantee põhjaserva kuni lauluväljaku kinnistu (Narva mnt 95) idaservani, mööda kinnistu piiri põhja ja lääne suunas kuni Lasnamäe klindi ülemise servani, mööda klindi ülemist serva põhja suunas kuni oma alguspunktini Lepa põigu pikendusel.

 


2.  

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees