Revisjonikomisjoni liikme valimine

Tallinna Linnavolikogu 14.06.2012 otsus number 88

Redaktsiooni kehtivus 14.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2012 nr 88

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni liikme valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 2, Tallinna põhimääruse § 32 lg 2 ja § 32 lg 12 p 4, Tallinna linna valimiskomisjoni 16. mai 2012 otsusest nr 4 ning salajase hääletamise tulemustest

 

 

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeks Reet Trei.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikule teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees