Revisjonikomisjoni liikme valimine

Tallinna Linnavolikogu 03.05.2012 otsus number 60

Redaktsiooni kehtivus 03.05.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

3. mai 2012 nr 60

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni liikme valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461 ja § 48 lg 2, Tallinna põhimääruse § 32 lg 12 p 1 ja § 381, Helge Hallika 26. aprilli 2012 avaldusest ning salajase hääletamise tulemustest

 

 

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeks Kalev Kallemets.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikule teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees