Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haabersti linnaosa vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2011 korraldus number 1931
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember

2011 nr

1931-k

 

 

Haabersti linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 57 lg 2 p 3 ja § 57¹ lg 1, avaliku teenistuse seaduse §-de 19, 24 ja § 65 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 1 § 7 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 12 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisaga 15 "Haabersti Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohatade palgaastmetega" ning tulenevalt linnapea ettepanekust ja Marek Jürgensoni nõusolekust

 

 

1. Nimetada Tallinna Ettevõtlusameti juhataja asendaja Marek Jürgenson Haabersti linnaosa vanema ametikohale alates 1. jaanuarist 2012 kuni Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste lõpuni.

2. Määrata Haabersti linnaosa vanema Marek Jürgensoni ametipalgaks 2078 eurot kuus (palgaaste C8).

3. Marek Jürgensoni puhkuse arvestus jätkub Haabersti Linnaosa Valitsuses.

4. Marek Jürgensonil anda Tallinna Ettevõtlusameti asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle ameti juhataja Kairi Tenistele ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

5. Haabersti linnaosa vanema kohusetäitjal Juhan Hindovil anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle linnaosa uuele vanemale Marek Jürgensonile ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Marek Jürgensonile, Kairi Tenistele, Juhan Hindovile, Haabersti Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär