Linnavara valitsemisega seotud õigusaktide muutmine

Tallinna Linnavolikogu 03.11.2011 määrus number 33
jõustumine 11.11.2011

Redaktsiooni kehtivus 11.11.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

3. november 2011 nr 33

 

 

Linnavara valitsemisega seotud õigusaktide muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määruses nr 8 “Linnavara võõrandamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) lisa punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9. Käesolev kord ei laiene õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele ja asendamisele, linnavara erastamisele ning riigi omandisse andmisele, mis toimub omandireformi aluste seaduses, erastamisseaduses, eluruumide erastamise seaduses, maareformi seaduses, kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduses ning nendest tulenevates õigusaktides sätestatud korras.“

2) lisa punkt 12.5 tunnistatakse kehtetuks;

3) lisa punkt 16.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“16.1 avalik enampakkumine (suuline, kirjalik või elektrooniline)“;

4) lisa punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Avalik enampakkumine on enampakkumine, milles võivad osaleda kõik isikud, kelle osavõtt enampakkumisest pole punkti 27 kohaselt keelatud. Avalik enampakkumine võib olla kirjalik või suuline, vallasvara võõrandamise korral ka elektrooniline.“

5) lisa punkt 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“23. Avaliku enampakkumise ettevalmistamise käigus müügi korraldaja:

23.1 määrab enampakkumise läbiviimise komisjoni ja otsustab, kas enampakkumine viiakse läbi suuliselt, kirjalikult või elektrooniliselt;

23.2 määrab kindlaks muud enampakkumise tingimused, mis ei ole määratud müügi otsustaja poolt.

6) lisa punkt 26.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“26.8 tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii (v.a elektroonilise enampakkumise puhul, kui müüdava vara alghind on alla 2000 euro), suulise enampakkumise puhul ka osavõtutasu suurus, nende tasumise kord, tähtajad ja tasumiseks vajalikud rekvisiidid;“

7) lisa V peatükki “LINNAVARA VÕÕRANDAMINE AVALIKU ENAMPAKKUMISE KORRAS“ täiendatakse pärast punkti 40 alapeatükiga “ELEKTROONILISE ENAMPAKKUMISE KORD alljärgnevalt:

“401. Elektroonilisel enampakkumisel teevad enampakkumisel osalejad pakkumisi ja suhtlevad müügi läbiviijaga üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel ning osalejate kasutajanimed ja tehtud pakkumised on kõigile enampakkumisel osalejatele üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel reaalajas kättesaadavad.

402. Elektrooniline enampakkumine avatakse enampakkumise teates märgitud ajal ja kohas vajaliku teabe kättesaadavaks muutmise ning pakkumiste tegemise võimaldamise teel.

403. Elektroonilise enampakkumisel osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel.

404. Elektroonilisel enampakkumisel osaleja on kohustatud järgima enampakkumise protseduurireegleid ja enampakkumise tingimusi ning tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused tema kasuks kinnitatakse.

405. Elektroonilisel enampakkumisel osaleja tasub tagatisraha, kui see on ette nähtud enampakkumise tingimustes.

406. Enampakkumisel osaleja võib teha piiramatu arvu pakkumisi, mis ei tohi olla alla alghinna.

407. Enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval. Juhul kui enampakkumine on pikeneva lõpuga, lõpeb enampakkumine enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval, kui enampakkumise pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtpäeva saabumist ei ole esitatud ühtegi uut pakkumist. Kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtpäeva saabumist esitatakse uus pakkumine, loetakse selle pakkumise esitamise hetk pikenevaks lõpuks määratud perioodi uueks alguseks ja enampakkumine pikeneb. Pikeneva lõpuga enampakkumine pikeneb seni, kuni pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul esitatakse uus pakkumine. Kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul ei esitata ühtegi uut pakkumist, enampakkumine lõpeb.

408. Elektroonilise enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud osaleja.“;

8) lisa täiendatakse punktiga 411:

“411. Elektroonilise enampakkumise tulemused teeb enampakkumise korraldaja kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks enampakkumise korraldamise aadressil üldkasutatavas andmesidevõrgus kohe pärast enampakkumise võitja selgumist.;

9) lisa punkti 45 täiendatakse alapunktiga 45.4:

“45.4 enampakkumisel ilmnes osalejate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis mõjutas või võis oluliselt mõjutada enampakkumise tulemust.;

10) lisa punkt 631 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määruses nr 56 “Linnavara valitsemise kord tehakse järgmised muudatused:

1) IV peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 “LINNAVARA ÜLEANDMINE ÜHELT LINNAVARA VALITSEJALT JA LINNAVARA VALITSEMA VOLITATUD ASUTUSELT TEISELE“;

2) lisa punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Linnavara valitseja valitsemisel olevat linnavara võib vajadusel tasuta üle anda sama linnavara valitseja valitsemisala piires, teisele linnavara valitsejale või teisele linnavara valitsema volitatud asutusele“.

3) lisa punkti 16 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Linnavara valitseja valitsemisel olevat punktis 15 nimetamata vara võib üle anda ühe linnavara valitseja valitsemiselt sama linnavara valitseja valitsemisala piires, teisele linnavara valitsejale või teisele linnavara valitsema volitatud asutusele kirjalikul kokkuleppel.“

4) lisa täiendatakse punktiga 161 järgmises sõnastuses:

“Linnavara valitsema volitatud asutus võib otsustada enda bilansis oleva kuni 320 euro väärtusega vallasvara teisele linnavara valitsejale või linnavara valitsema volitatud asutusele üle andmise. Linnavara valitsema volitatud asutus annab linnavara üle teisele linnavara valitsejale või teisele linnavara valitsema volitatud asutusele kirjalikul kokkuleppel.“

5) punkti 22 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Teise linnavara valitseja või teise linnavara valitsema volitatud asutuse kasutusse antakse linnavara tasuta ja tähtaega määramata linnavalitsuse korralduse alusel.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruses nr 56 “Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 punkti 25 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Munitsipaal- ja sotsiaaleluruumid antakse üürile kuni viieks aastaks.“

2) lisa 1 punkt 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Eluruumi üürilepingu tähtaja pikendamise otsustab linnavalitsus oma korraldusega, võttes aluseks ettepaneku, mille teeb linnavara valitseja, kelle valitsemisel on üürile antud eluruum. Üürilepingu pikendamisest teatab linnavara valitseja üürnikule kolm kuud enne eluruumi üürilepingu tähtaja möödumist. Üürniku kirjaliku nõusoleku alusel eluruumi üürilepingu pikendamiseks valmistab linnavara valitseja ette linnavalitsuse korralduse. Eluruumi üürilepingut pikendatakse kuni viie aasta võrra, täpne üürilepingu pikendamise tähtaeg määratakse kindlaks linnavalitsuse korralduses. Linnavara valitseja säilitab eluruumi üürilepingu pikendamist käsitlevat linnavalitsuse korraldust koos eluruumi üürilepinguga.“

3) lisa 1 täiendatakse punktiga 371:

“Eluruumi üürilepingu pikendamata jätmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega, võttes aluseks ettepaneku, mille teeb linnavara valitseja, kelle valitsemisel on üürile antud eluruum, ning mis on kooskõlastatud eluruumi asukohajärgse eluasemekomisjoniga.“

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruses nr 41 “Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kord tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) vallasasjad, mille soetusmaksumus ületab 2000 eurot ja mis on Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja kohaselt käsitatavad varudena.“;

2) paragrahvi 7 lõiked 1, 2, 3 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Ehitise või selle osa ning üle 12 700 euro suuruse soetusmaksumusega vallasasja kõlbmatuks tunnistamise otsustab linnavalitsus.

(2) 2000-12 700 euro suuruse soetusmaksumusega vallasasja kõlbmatuks tunnistamise otsustab linnavara valitseja.

(3) Kuni 2000 euro suuruse soetusmaksumusega vallasasja kõlbmatuks tunnistamise otsustab kas linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus olenevalt sellest, kumma bilansis on vara.

(5) Kui vara on kadunud või täielikult või osaliselt hävinud, otsustab selle kõlbmatuks tunnistamise kas linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus olenevalt sellest, kumma bilansis on vara. Ehitise täielikust hävimisest või üle 12 700 euro suuruse soetusmaksumusega vallasasja täielikust hävimisest või kadumisest teavitab linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus linnavalitsust.“.

§ 5.  Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määruse nr 51 “Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Määruse § 10 lõikes 3 nimetatud servituudi tasu arvet ei esitata ja õigustatud isik ei ole kohustatud maksma servituudi tasu, kui kõigi õigustatud isiku kasuks seatud servituutide aastatasude summa ei ületa 3,20 eurot.“.

§ 6.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007 määruse nr 24 “Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korra muutmine“ § 1 lg-d 2 ja 3.

§ 7.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 11. novembril 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees