Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.06.2011 määrus number 21
Jõustumine:27.06.2011
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2011 - ...
Märkus: Määrus jõustub 27. juunil 2011. Paragrahvi 1 punkte 1, 3-9, 11, 13, 15, 16 ja 26 rakendatakse 2013. aasta 1. jaanuarist.

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2011 nr 21

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 271 järgmises sõnastuses:

“271) nõusoleku andmine siseaudiitori kutsetegevuse alaste ülesannete täitmiseks ametniku või vastava struktuuriüksuse juhi kandidaadi ametisse nimetamiseks või ametist vabastamiseks;“;

2) põhimäärust täiendatakse uue paragrahviga 282 järgmises sõnastuses:

§ 282. Vabariigi Presidendi valimiskogusse esindajate valimine

(1) Vabariigi Presidendi valimise seaduse ja Vabariigi Valimiskomisjoni teatise alusel valib linnavolikogu Vabariigi Presidendi valimiskogusse kuni kümme esindajat. Esindajate arv sõltub Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikku registrisse kantud kodanike arvust Tallinna linnas Vabariigi Presidendi valimise aasta 1. jaanuaril.

(2) Linnavolikogu valib oma esindajad Vabariigi Presidendi valimiskogusse hiljemalt seitsmendal päeval enne Vabariigi Presidendi valimiskogus valimise päeva.

(3) Esindaja peab olema Eesti kodanik ja Tallinna Linnavolikogu liige.

(4) Esindaja kandidaadi võib üles seada linnavolikogu fraktsioon või linnavolikogu liige. Kandidaadi ülesseadmise kohta esitatakse kirjalik ettepanek istungi juhatajale.

(5) Valimised on salajased. Igal linnavolikogu liikmel on valimisel üks hääl.

(6) Valimised viiakse läbi ühes hääletusvoorus. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

(7) Hääletamise läbiviimine ja hääletamistulemuste kindlakstegemine toimub käesoleva põhimääruse § 281 lõigetes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ja 15 sätestatud korras.

(8) Kui kandidaatidele antud häälte arvu võrdsuse tõttu ei osutu kõik linnavolikogu esindajad valituks, heidetakse võrdselt hääli kogunud kandidaatide vahel liisku.“;

3) paragrahvi 311 lõike 24 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja otsused ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused.“;

4) paragrahvi 32 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Revisjonikomisjoni esimees, aseesimees (aseesimehed) ja liikmed valitakse linnavolikogu liikmete hulgast. Käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud juhul võib komisjoni liige olla muu isik.“;

5) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

“(21) Kui linnavolikogu liikmetest revisjonikomisjoni liikmed ei vasta audiitortegevuse seaduses kehtestatud nõuetele, kinnitatakse revisjonikomisjoni liikmeks muu nõuetele vastav isik, arvestades audiitortegevuse seaduse § 100 lõikes 2 sätestatut.“;

6) paragrahvi 321 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Revisjonikomisjonil on õigus:

1) kontrollida ja hinnata linnavalitsuse, linnavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning linna vara kasutamise sihipärasust;

2) kontrollida ja hinnata linnaeelarve täitmist.“;

7) paragrahvi 321 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

“(21) Revisjonikomisjon hindab tulemuslikkust järgmiste kriteeriumite kohaselt:

1) säästlikkus, mis tähendab eesmärkide saavutamiseks tehtavate kulutuste minimeerimist;

2) tõhusus, mis tähendab kulutuste ja nende abil saavutatavate tulemuste suhet;

3) mõjusus, mis tähendab tegevuse tegelikku mõju võrrelduna kavatsetud mõjuga.“;

8) paragrahvi 321 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Revisjonikomisjoni aruanne avaldatakse Tallinna veebilehel.“;

9) paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Revisjonikomisjon täidab oma pädevuses olevaid ülesandeid käesolevas põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või linnavolikogu ülesandel.“;

10) paragrahvi 33 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(7) Kontrollimiste läbiviimise üksikasjalikum kord sätestatakse linnavolikogu vastava määrusega.“;

11) paragrahvi 37 lõike 11 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Käesoleva põhimääruse § 26 lõike 1 punktides 2, 4, 6-10, 14, 15, 18, 24, 251 ja 271 ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse §-s 7 ettenähtud küsimustes otsustuste vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.“;

12) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

“(111) Käesoleva põhimääruse § 26 1. lõike punktis 27 ettenähtud küsimuse otsustamisel kohaldatakse Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 22 lõiget 41.“;

13) paragrahvi 37 lõike 12 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja otsused ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused.“;

14) paragrahvi 41 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

“5) rikub kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 46 lõiget 2.“;

15) paragrahvi 44 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

“61) nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras siseaudiitori kutsetegevuse alaste ülesannete täitmiseks ametniku või vastava struktuuriüksuse juhi;“;

16) paragrahvi 50 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja otsused ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused.“;

17) paragrahvi 51 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Linnasekretäriks võib nimetada vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel kehtestatud ulatuses ning on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni.“;

18) paragrahvi 51 lõike 4 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 51 lõike 4 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9) osaleb linnavalitsuse istungi dokumentide ettevalmistamisel ja korraldab istungite protokollimist;“;

20) paragrahvi 51 lõiget 4 täiendatakse punktiga 103 järgmises sõnastuses:

“103) vastutab sünni- ja surmaandmete õigusaktidele vastava rahvastikuregistrisse kandmise eest kooskõlas perekonnaseisutoimingute seadusega;“;

21) paragrahvi 51 lõike 4 punkti 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“11) täidab teisi seaduses, Tallinna põhimääruses ja linna õigusaktis linnasekretärile sätestatud ülesandeid.“;

22) paragrahvi 51 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(5) Linnasekretäri äraolekul asendab teda linnapea käskkirjaga määratud isik. Linnasekretäri asendajal on kõik linnasekretäri õigused ja kohustused ning ta peab vastama käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud linnasekretäri ametisse nimetamiseks esitatud tingimustele.“;

23) paragrahvi 54 lõiked 10 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“(10) Ametniku teenistuse lõppemisel seoses tema surmaga makstakse toetust Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutöötasu alammäära kahekordses ulatuses.

(11) Käesoleva paragrahvi 9. lõikes ettenähtud hüvitust makstakse tingimusel, et ametnik oli teenistuses linna ametiasutuses vähemalt viimased kolm aastat enne teenistussuhte lõppemist.“

24) paragrahvi 54 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 54 lõige 13 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“(13) Käesoleva paragrahvi lõigetes 7-10 ettenähtud hüvitused ja toetus makstakse välja erakorralisteks sündmusteks ettenähtud vahendite arvel.“;

26) paragrahvi 542 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Linnavolikogu tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise Tallinnas. Sisekontrollisüsteemi rakendab ja selle tulemuslikkuse eest vastutab linnavalitsus.“;

27) paragrahvi 60 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Kohalikud maksud ja maksumäärade muudatused kehtestatakse enne linnaeelarve või lisaeelarve vastuvõtmist.“;

28) paragrahvi 69 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Tallinn kui kohalik omavalitsusüksus võib teenuste osutamiseks asutada linna ametiasutuse hallatavaid asutusi, mis ei ole juriidilised isikud. Linn võib olla osanik või aktsionär äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla mittetulundusühingu liige, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses esitatud tingimusi. Linna eraõiguslikes isikutes osalemise ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täitmise korraldamise tingimused ja korra kehtestab linnavolikogu.“;

29) paragrahvi 71 lõiked 1, 4, 5, 7 kuni 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Tallinna arengut kavandatakse reguleerimise ulatusest lähtuvalt strateegiliste ja tegevuskavaliste arengudokumentidega. Strateegilised arengudokumendid on Tallinna arengustrateegia, üldplaneering ja Tallinna keskkonnastrateegia ning tegevuskavalised arengudokumendid on Tallinna eelarvestrateegia, Tallinna arengukava, Tallinna valdkonnapõhine arengukava, Tallinna linna territooriumi osa arengukava ja Tallinna linna ametiasutuse hallatava asutuse arengukava.

(4) Tallinna arengukava on Tallinna pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Arengukava sisaldab hetkeolukorra analüüsi. Arengukavas kajastatakse kuni arengukava perioodi lõpuni strateegilised eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks. Arengukava projekti koostab linnavalitsus ja esitab selle kinnitamiseks linnavolikogule.

(5) Kehtiv Tallinna arengukava peab mis tahes eelarveaastal hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui linnal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.

(7) Linnavolikogu määratud ametiasutus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamisse ning tagab kehtestatud arengukava järgimise. Teade arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse maakonnalehes ja Tallinna veebilehel. Arengukava peab enne kinnitamist olema avalikult kättesaadav vähemalt kolm nädalat.

(8) Pärast vastuvõtmist linnavolikogu poolt avalikustatakse arengukava ning linnavolikogu istungite ja linnavolikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava menetlemise kohta Tallinna veebilehel. Arengukava ja arengukava muudatused avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul arvates nende vastuvõtmisest linnavolikogu poolt. Linnasekretär esitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmisest arvates kahe nädala jooksul maavanemale ja Siseministeeriumile elektrooniliselt informatsiooni arengukava või arengukava muudatuste vastuvõtmise kohta.

(9) Iga aasta 1. märtsiks kogub linnavolikogu määratud ametiasutus andmed Tallinna arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelmisel kalendriaastal, koostab vastava aruande, valmistab vajadusel ette kehtiva Tallinna arengukava muudatusettepanekud ning esitab vastava eelnõu hiljemalt 30. aprilliks linnavalitsusele. Linnavalitsus vaatab kehtiva Tallinna arengukava täitmise aruande ja vajadusel muudatusettepanekute eelnõu läbi ja esitab selle hiljemalt 15. augustiks linnavolikogule.

(10) Linnavolikogu kinnitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmise linnavolikogu määrusega enne, kui linnavalitsus esitab eelarve eelnõu linnavolikogule, või hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.

(11) Tallinna arengukava on aluseks:

1) linnaeelarve koostamisel;

2) kohustuste võtmisel;

3) investeeringuprojektide kavandamisel.“;

30) paragrahv 77 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“§ 77 Keskkonnakaitse

(1) Tallinna kui kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada linlastele tervislik ja meeldiv elukeskkond ning majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades.

(2) Tallinna keskkonnahoiu strateegilised eesmärgid ja vajalikud tegevussuunad seatakse Tallinna keskkonnastrateegias, mis koostatakse samaks perioodiks Tallinna arengustrateegiaga.

(3) Tallinna linnavolikogu, linnavalitsus ja linna asutused järgivad oma tegevuses säästva arengu ja keskkonnahoiu põhimõtteid, milleks on:

1) jäätmetekke vältimine ja vähendamine;

2) jäätmete sortimine;

3) energia, vee ja paberi kokkuhoid;

4) keskkonnasäästlike lahenduste eelistamine hangetes;

5) keskkonnasõbralikud liikumisharjumused;

6) muud keskkonda säästvad lahendused.

(4) Keskkonnahoidliku käitumise juurutamine Tallinna linna asutustes toimub läbi ökotugitegevuste, mille põhimõtted sätestatakse Tallinna keskkonnastrateegias.“.

31) paragrahvi 81 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 12. septembri 1996 määrus nr 21 “Vabariigi Presidendi valmiskogusse esindajate valimise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 27. juunil 2011. Paragrahvi 1 punkte 1, 3-9, 11, 13, 15, 16 ja 26 rakendatakse 2013. aasta 1. jaanuarist.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees