Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna vanema kohusetäitja nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 15.06.2011 korraldus number 1083
Redaktsiooni kehtivus:15.06.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. juuni

2011 nr

1083-k

 

 

Tallinna Kesklinna vanema kohusetäitja nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7  ja avaliku teenistuse seaduse §-de 19, 23 ja 24 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lg-tega 2 ja 8, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisa 2 „Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus“ § 7 lg-tega 1 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 51Kesklinna põhimäärus“ § 16 
lg-ga 1
, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 11 lg-ga 4, § 12 lg-ga 3, lisaga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisaga 16 „Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Jüri Lump Tallinna Kesklinna vanema kohusetäitjaks alates 6. juulist 2011 kuni Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamiseni.

2. Vabastada Jüri Lump Tallinna Kesklinna vanema kohustuste täitmise ajal Tallinna Kesklinna vanema asetäitja teenistuskohustuste täitmisest.

3. Määrata Tallinna Kesklinna vanema kohusetäitja Jüri Lumpi ametipalgaks 2 078 eurot kuus (palgaaste C8) alates 6. juulist 2011.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jüri Lumpile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär