Nõmme linnaosa vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 04.05.2011 korraldus number 712

Redaktsiooni kehtivus 04.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. mai

2011 nr

712-k

 

 

Nõmme linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 57 lg 2 p 3 ja § 57¹ lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 6 § 7 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 12 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k "Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega" lisaga 20 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Erki Korp Nõmme linnaosa vanema ametikohale alates 4. maist 2011 kuni Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste lõpuni.

2. Määrata Nõmme linnaosa vanema Erki Korp`i ametipalgaks 2078 eurot kuus (palgaaste C8).

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Erki Korp`ile ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär