Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe linnaosa vanema teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 05.01.2011 korraldus number 1
Redaktsiooni kehtivus:05.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. jaanuar

2011 nr

1-k

 

 

Mustamäe linnaosa vanema

teenistusest vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 112, § 114 lg 1, § 132 lg-te 1 ja 2 ning töölepingu seaduse § 71 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 7, § 52 lg-tega 2 ja 8, § 104 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 5 kinnitatud „Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 54 „Mustamäe linnaosa põhimäärus“ § 16 lg-ga 1, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määruse nr 31 „Tallinna linna asutuste ühtne asjaajamiskord“ § 32 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt Lauri Laatsi 31. detsembri 2010 avaldusest ja linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats teenistusest arvates 6. jaanuarist 2011 avaliku teenistuse seaduse § 114 lõike 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Lauri Laatsile hüvitus kasutamata jäänud puhkuse eest 10,48 kalendripäeva ulatuses.

3. Lauri Laatsil anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Indrek Ahlbergile ning esitada 5. jaanuaril 2011 üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Lauri Laatsile, Indrek Ahlbergile ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär