Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord
Tallinna Linnavolikogu 04.11.2010 määrus number 51
Jõustumine:11.11.2010
Redaktsiooni kehtivus:11.11.2010 - 10.11.2011

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

4. november 2010 nr 51

 

 

Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel ja kooskõlas tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg-ga 2, asjaõigusseaduse §-dega 641, 158, 1581, 172, 173, 176−1841 ja 225−228, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lg-tega 2 ja 3 ning kinnistusraamatuseaduse § 8 lg-ga 3.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

(1) Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korraga (edaspidi kord) reguleeritakse Tallinna linna (edaspidi linn) omandis oleva kinnisasja (maatüki), korteriomandi, kinnistusraamatusse kandmata katastriüksuse või linna kasuks seatud hoonestusõiguse või korterihoonestusõiguse (edaspidi kinnisasi) reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega (edaspidi servituut) koormamist.

(2) Enampakkumisega isikliku kasutusõiguse seadmisel kohaldatakse linnavara kasutusse andmise korras sätestatud pakkumise korraldamise regulatsiooni.

§ 2.  Koormamise lubatavus

(1) Kinnisasja, mis on juba koormatud servituudiga, võib uue servituudiga koormata üksnes selliselt, et see ei kahjusta samale kinnisasjale varem seatud servituudi teostamist.

(2) Hoonestusõiguse või kasutusvaldusega koormatud kinnisasja võib servituudiga koormata üksnes hoonestaja või kasutusvaldaja nõusolekul.

§ 3.  Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Korraga reguleerimata küsimustes kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades korra erisusi.

2. peatükk
SERVITUUDI SEADMISE MENETLUS

§ 4.  Menetluse algatamine

Servituudi seadmise menetlust alustatakse huvitatud isiku taotluse alusel või Tallinna Linnavaraameti (edaspidi linnavaraamet) algatusel.

§ 5.  Servituudi seadmise taotlus

(1) Servituudi seadmiseks esitatakse linnavaraametile taotlus, milles märgitakse:

1) füüsilise isiku puhul taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg ja isikut tõendava dokumendi number) ning elukoht, juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ning seadusjärgne esindaja;

2) koormatava kinnisasja aadress, kinnistusregistriosa number ja katastriüksuse tunnus;

3) servituudi tähtaeg;

4) servituudiga koormatava ala (servituudi ala) pindala;

5) reaalservituudi taotlemise korral valitseva kinnisasja aadress, kinnistusregistriosa number ja katastriüksuse tunnus;

6) servituudi kirjeldus ja eesmärk;

7) servituudiga koormataval alal asuvate ehitiste ja/või rajatavate tehnovõrkude ja -rajatiste (edaspidi tehnorajatised) kood Riiklikus ehitisregistris.

(2) Taotlusele lisatakse:

1) volitatud esindaja volikiri;

2) servituudiga koormatava ala skeem mõõtkavas 1:500 (või muus mõõtkavas, soovitatavalt formaadis A4, kui skeemil on võimalik üheselt kindlaks määrata koormatav ala). Skeemil tähistatakse koormatava kinnisasja piir sinise piirjoonega (piirjoone laius vähemalt 0,4 mm) ja kõrvalasuvate katastriüksuste piirid pruuni piirjoonega (piirjoone laius vähemalt 0,3 mm), servituudiga koormatav ala peab olema viirutatud punasega (piirjoone laius vähemalt 0,3 mm). Skeemile tuleb märkida maa-alal kitsendusi põhjustavate ehitiste paiknemine;

3) rajatavate tehnorajatiste puhul väljavõte ehitusprojektist (tiitelleht, väljavõte ehitusprojekti seletuskirjast tehnorajatiste kohta, tehnorajatiste asendiplaan), koopia ehitusprojektile Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tehnorajatiste osas antud kooskõlastusest ja kinnisasja valitseja kooskõlastusest;

4) teiste rajatavate ehitiste puhul nõuetekohaselt kooskõlastatud ehitusprojekt;

5) olemasolevate ehitiste puhul ehitiste omandiõigust ja ehitiste rajamise õiguslikku alust tõendav dokument ning digitaalne teostusjoonis (vektorfail);

6) vajaduse korral kinnisasjal hoonestusõigust või kasutusvaldust omava isiku nõusolek servituudi seadmiseks.

§ 6.  Taotluse läbivaatamine ja lahendamine

(1) Taotluse vaatab läbi linnavaraamet, kes kontrollib:

1) taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust käesoleva korra nõuetele;

2) servituudi seadmise lubatavust, arvestades asjaõigusseaduses ja käesolevas korras sätestatut.

(2) Linnavaraameti nõudel peab taotleja kooskõlastama servituudi sisu isikutega, kelle kasuks on sama kinnisasi servituudi või hoonestusõigusega juba varem koormatud.

(3) Taotluse rahuldamata jätmise põhjusest teavitab linnavaraamet taotlejat kirjalikult.

(4) Kinnisasja servituudiga koormamise otsustab Tallinna Linnavalitsus korraldusega linnavaraameti ettepaneku alusel.

(5) Korralduses, millega otsustatakse kinnisasja koormamine servituudiga, märgitakse:

1) koormatava kinnisasja aadress, pindala, katastriüksuse tunnus ja kinnistusregistriosa number;

2) servituudi tähtaeg;

3) servituudi ala pindala;

4) servituudi tasu suurus, maksmise kord ja tähtaeg;

5) servituudi tasu muutumise alused;

6) reaalservituudiga koormamisel valitseva kinnisasja aadress, pindala, katastriüksuse tunnus ja kinnistusregistriosa number;

7) isikliku kasutusõigusega koormamisel andmed isiku kohta, kelle kasuks kinnistu koormatakse: füüsilise isiku puhul nimi ja isikukood (selle puudumisel sünniaeg) ning juriidilise isiku puhul nimi ja registrikood;

8) servituudi sisuks olevad lepingutingimused, vajaduse korral võib need sätestada korralduse lisas.

(6) Korralduse lisaks on korra paragrahvi 5 lõike 2 punktis 2 nimetatud skeem.

(7) Korraldus tehakse teatavaks isikule, kelle kasuks seatakse servituut linna kinnisasjale (edaspidi õigustatud isik), kinnisasja valitsejale ja isikule, kelle kasuks on kinnisasi servituudi või hoonestusõigusega juba varem koormatud.

3. peatükk
Servituudi sisu

§ 7.  Servituudi sisu kokkuleppimine

(1) Linna kinnisasjale seatava servituudi sisu määratakse poolte kokkuleppega, lähtudes asjaõigusseaduses ja käesolevas korras sätestatust.

(2) Servituudi seadmisel lepivad pooled kokku:

1) reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse tekkimise, lõppemise, lõpetamise ja käsutamise alused;

2) servituudi sisu, sh poolte õigused ja kohustused, kokkulepped asja kasutusviisi ja kulutuste jaotuse osas;

3) poolte vastutuse ja sanktsioonid lepinguliste kohustuste rikkumise eest.

§ 8.  Kinnisasja koormamine servituudi või hoonestusõigusega

(1) Õigustatud isik kohustub nõustuma asjaõigusseaduse §-des 158 ja § 1581 nimetatud tehnorajatisega seotud servituutide seadmisega samale järjekohale selle eest tasu nõudmata.

(2) Õigustatud isik kohustub kinnisasja koormamisel hoonestusõigusega astuma tagasi kinnistusraamatu esimeselt järjekohalt selle eest tasu nõudmata.

§ 9.  Tehnorajatise püstitamiseks ja kasutamiseks seatava servituudi sisu

(1) Tehnorajatise püstitamiseks ja kasutamiseks seatav servituut peab vastama järgmistele tingimustele:

1) servituut annab õigustatud isikule õiguse kasutada kinnisasja ulatuses, mis on vajalik tehnorajatise ehitamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks, ning nõuda tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses kasutuspiirangute järgimist vastavalt õigusaktides sätestatule;

2) pärast tehnorajatise valmimist, selle hooldus-, remont-, rekonstrueerimis- ja lammutustööde lõpetamist on õigustatud isik kohustatud heakorrastama servituudi ala ning taastama seda ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, kui kinnisasja valitsejaga ei lepita kokku teisiti;

3) õigustatud isik on kohustatud hoidma tehnorajatise alaliselt heas seisukorras. Parandustööd ja uuendused on õigustatud isik kohustatud tegema kinnisasja valitsejaga kokkulepitud tähtajaks. Kui õigustatud isik ei lõpeta töid tähtajaks, on kinnisasja omanikul õigus lasta tööd teha õigustatud isiku kulul;

4) plaaniliste hooldus- ja remonttööde tegemise soovist on õigustatud isik kohustatud teavitama kinnisasja valitsejat ja isikuid, kelle kasuks on seatud kinnisasjal tehnovõrgu omamist võimaldav asjaõigus, töödele eelneva aasta 31. detsembriks, kuid vähemalt 30 päeva enne tööde alustamist, ja kooskõlastama kinnisasja kasutamise kinnisasja valitsejaga kirjalikult;

5) õigustatud isik on kohustatud hüvitama kinnisasja omanikule kokkulepitud summa ulatuses kulutused, mille kinnisasja omanik on teinud servituudi eseme parendamisel. Parendused peavad olema tehtud seoses kinnisasja läbiva tee ehitamise või rekonstrueerimisega tingimusel, et kinnisasja omanik on teavitanud õigustatud isikut servituudi eseme ümbertõstmise või ehitamise vajadusest sellele eelneval aastal;

6) õigustatud isik on kohustatud viivitamata likvideerima tehnorajatise avarii ja rakendama abinõusid, et vältida linnale kahju tekitamist;

7) tehnorajatise ehitamisest, kasutamisest või avariist tekkinud kahju ning tehnorajatise parendamiseks tehtud kulutused hüvitab õigustatud isik linnale kümne tööpäeva jooksul pärast kinnisasja valitsejaga hüvitise suuruse osas kokkuleppele jõudmist. Kui õigustatud isik ei tasu hüvitist ettenähtud tähtajaks, on ta kohustatud maksma viivist 0,15% maksmata summalt iga viivitatud päeva eest;

8) õigustatud isik on kohustatud teatama kinnisasja valitsejale ja linnavaraametile servituudi üleminekust või servituudist tulenevate õiguste ja kohustuste teostamise üleandmisest kolmandale isikule kolme tööpäeva jooksul arvates servituudi üleminekust või õiguste ja kohustuste teostamise üleandmisest;

9) servituudi lõppemisel on õigustatud isik kohustatud linna nõudel oma kulul tehnorajatise ära vedama. Kui õigustatud isik ei ole tähtajaks tehnorajatist ära vedanud, korraldab kinnisasja valitseja vajaduse korral selle äraveo ja maa-ala heakorrastamise õigustatud isiku kulul;

10) servituudi ennetähtaegse lõpetamise aluseks on detailplaneeringu kehtestamine, mis näeb ette tehnorajatise likvideerimise.

§ 10.  Kinnisasja koormamise eest makstav tasu

(1) Kinnisasi koormatakse tasu eest või tasuta.

(2) Kinnisasja koormamise eest makstava tasu (edaspidi servituudi tasu) suurus vastab selle tasu harilikule väärtusele (turuväärtusele), välja arvatud käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatud juhul.

(3) Tasu asjaõigusseaduse §-s 1581 nimetatud tehnorajatise omaniku kasuks servituudi seadmise eest on võrdne kinnisasjal paikneva tehnorajatise talumise eest seadusega kehtestatud tasu suurusega.

(4) Servituudi tasu arved väljastab linnavaraamet.

§ 11.  Servituudi tasu maksmine

(1) Õigustatud isik maksab määruse § 10 lõikes 2 nimetatud servituudi tasu kogu servituudi kehtivusaja eest ette, kui ei ole kokku lepitud servituudi aastatasu maksmises. Servituudi tasu maksmise tähtajad sätestatakse määruse § 6 lõikes 5 nimetatud korralduses.

(2) Õigustatud isik maksab määruse § 10 lõikes 3 nimetatud servituudi aastatasu 1. märtsiks sama aasta eest. Juhul, kui asjaõigusseaduse §-s 1581 nimetatud tehnorajatise omaniku kasuks on seatud mitu servituuti, kajastatakse kõikide eelnimetatud servituutide aastatasud ühel koondarvel.

(3) Määruse § 10 lõikes 3 nimetatud servituudi tasu arvet ei esitata ja õigustatud isik ei ole kohustatud maksma servituudi tasu, kui kõigi õigustatud isiku kasuks seatud servituutide aastatasude summa ei ületa 50 (viitkümmend) krooni.

(4) Servituudi tasu maksmise kohustus algab servituudi kinnistusraamatusse kandmise päevast. Õigustatud isik on kohustatud tasuma esimese makse ajavahemiku eest servituudi kinnistusraamatusse kandmise päevast kuni aasta viimase kuupäevani proportsionaalselt päevade arvuga koos esimesel maksetähtajal tasutava maksega, kui määruse § 6 lõikes 5 nimetatud korralduses ei ole määratud teisiti.

(5) Servituudi tasu määratud tähtajaks tasumata jätmise korral on õigustatud isik kohustatud maksma viivist 0,15% tähtajaks tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

§ 12.  Tasu muutmine

(1) Määruse § 10 lõikes 2 sätestatud aastatasu võib suurendada iga aasta jaanuaris vastavalt Statistikaameti avaldatava tarbijahinnaindeksi muutuse protsendile eelmise aasta keskmisega võrreldes. Aastatasu suurendamisest teavitab linnavaraamet õigustatud isikut hiljemalt 31. jaanuariks. Tarbijahinnaindeksi languse korral aastatasu ei muudeta.

(2) Määruse § 10 lõikes 3 sätestatud tasu muudetakse vastavalt maa maksustamishinna või seaduse muutumisele.

(3) Õigustatud isik on kohustatud tasuma servituudi aastatasu uues suuruses alates tasu suurenemisest kuni määruse § 6 lõikes 5 nimetatud korralduses või § 11 lõikes 2 sätestatud maksetähtajani proportsionaalselt päevade arvuga koos eelnimetatud maksetähtajal tasutava maksega.

4. peatükk
LEPINGU SÕLMIMINE JA MUUTMINE

§ 13.  Lepingu sõlmimine

(1) Määruse § 6 lõikes 5 nimetatud korralduse alusel sõlmitakse servituudi seadmise võlaõiguslik leping ja asjaõigusleping, mis peavad mõlemad olema notariaalses vormis ja mis võivad sisalduda ühes notariaalaktis (edaspidi leping).

(2) Lepingu sõlmib linna nimel linnapea poolt selleks notariaalselt volitatud isik.

(3) Lepingu sõlmimise kulud (notaritasu ja kinnistusraamatu toimingute riigilõiv) tasub õigustatud isik.

§ 14.  Lepingutingimused

(1) Lisaks määruse § 6 lõikes 5 nimetatud korralduses sisalduvale peab määruse § 13 lõikes 1 nimetatud lepingus olema sätestatud:

1) vaidluste lahendamise kord;

2) juhtumid, mida käsitletakse vääramatu jõuna;

3) poolte kokkulepe asjaõiguste üleandmiseks ning kannete tegemiseks kinnistusraamatusse;

4) lepingu sõlmimise kulud ja nende tasumise kord;

5) vajaduse korral muud tingimused, mis ei ole vastuolus kehtivates õigusaktides ja korras sätestatuga.

§ 15.  Lepingu muutmine

(1) Lepingut muudetakse poolte kokkuleppel.

(2) Lepingu muutmise valmistab ette linnavaraamet. Lepingu muutmise otsustab linnavalitsus korraldusega.

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud korralduse alusel sõlmitakse lepingu muutmise leping, arvestades määruse § 13 lõigetes 1−2 sätestatut.

(4) Lepingu muutmisega seotud kulud tasub õigustatud isik, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 16.  Servituudi seadmise lepingu täitmise järelevalve

(1) Servituudiga koormatud kinnisasjade arvestust peab ja järelevalvet lepingute täitmise üle teostab linnavaraamet. Järelevalve teostamise käigus võib läbi viia ülevaatusi, mille kohta koostatakse protokoll.

(2) Lepingu rikkumise korral rakendab linnavaraamet lepingus ettenähtud sanktsioone.

§ 17.  Määruste kehtetuks tunnistamine

(1) Tunnistatakse kehtetuks:

1) Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 määrus nr 16 “Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“;

2) 22. veebruari 2001 määrus nr 9 “Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 määrusega nr 16 kinnitatud linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korra muutmine“;

3) 5. märtsi 2009 määruse nr 7 “Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses Tallinna Linnavaraameti moodustamisega“ § 1 punkt 10.

§ 18.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 11. novembril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees