Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 08.05.1997 nr 21
Akt muudab
 
Tvk m 29.05.2003 nr 32
Akt on aluseks
 
Tlv k 25.11.2020 nr 1280
 
Tlv k 12.08.2020 nr 833
 
Tlv k 19.02.2020 nr 218
 
Tlv k 27.11.2019 nr 1550
 
Tlv k 27.11.2019 nr 1551
 
Tlv k 02.10.2019 nr 1246
 
Tlv k 14.08.2019 nr 1016
 
Tlv k 26.06.2019 nr 926
 
Tlv k 13.03.2019 nr 368
 
Tlv k 27.02.2019 nr 294
 
Tlv k 16.01.2019 nr 56
 
Tlv k 05.12.2018 nr 1754
 
Tlv k 14.11.2018 nr 1654
 
Tlv k 13.06.2018 nr 935
 
Tlv k 23.05.2018 nr 767
 
Tlv k 24.05.2017 nr 797
 
Tlv k 22.03.2017 nr 445
 
Tlv k 15.02.2017 nr 261
 
Tlv k 09.11.2016 nr 1685
 
Tlv k 12.10.2016 nr 1530
 
Tlv k 08.06.2016 nr 931
 
Tlv k 14.10.2015 nr 1514
 
Tlv k 30.09.2015 nr 1437
 
Tlv k 12.08.2015 nr 1163
 
Tlv k 23.03.2015 nr 450
 
Tlv k 28.01.2015 nr 112
 
Tlv k 01.10.2014 nr 1444
 
Tlv k 18.06.2014 nr 1015
 
Tlv k 24.03.2014 nr 454
 
Tlv k 18.12.2013 nr 1752
 
Tlv k 27.11.2013 nr 1646
 
Tlv k 10.04.2013 nr 486
 
Tlv m 22.06.2011 nr 93
Aktile viitab
 
Tlv k 13.03.2019 nr 370
 
Tlv k 06.12.2017 nr 1914
 
Tlv p 25.01.2017 nr 4
 
Tlv p 21.12.2016 nr 46
 
Tlv k 05.08.2015 nr 1139
 
Tlv p 21.01.2015 nr 3
 
Tlv p 11.12.2013 nr 49
 
Tlv k 07.11.2012 nr 1545
 
Tlv k 06.06.2012 nr 839
 
Tlv p 22.02.2012 nr 7
 
Tlv k 25.01.2012 nr 117
 
Tlv k 19.10.2011 nr 1614
 
Tlv k 19.10.2011 nr 1627
Akti muudavad
 
Tvk m 11.06.2020 nr 9
 
Tvk m 03.11.2011 nr 33
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kord
Tallinna Linnavolikogu 26.08.2010 määrus number 41
Jõustumine:02.09.2010
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2020 - ... [RT IV, 19.06.2020, 36]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 11.06.2020 nr 9 [RT IV, 19.06.2020, 7 - jõust. 22.06.2020]
Tvk m 03.11.2011 nr 33, jõustumine 11.11.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

26. august 2010 nr 41

 

 

Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel.

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kord.

§ 2.  Linnavara mõiste

(1) Käesoleva määruse mõistes on linnavara Tallinna linna omandis olevad:

1) kinnisasja oluliseks osaks olevad ehitised;

2) vallasasjad, mis Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja kohaselt on käsitatavad põhivarana;

3) vallasasjad, mille soetusmaksumus ületab 2000 eurot ja mis on Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja kohaselt käsitatavad varudena.
(Tvk m 03.11.2011 nr 33, jõustumine 11.11.2011)

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata linnale kuuluva vara kõlbmatuks tunnistamisel ja mahakandmisel lähtutakse Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatust.

§ 3.  Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise eeldused

Linnavara või osa sellest tunnistatakse kõlbmatuks ja kantakse maha, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

1) vara on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise, linna valitsemise või tulu saamise otstarbeks;

2) vara ei ole õnnestunud võõrandada;

3) vara säilitamine ei ole otstarbekas.

2. peatükk
LINNAVARA KÕLBMATUKS TUNNISTAMISE ETTEPANEK

§ 4.  Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ettepanek

(1) Määruse §-s 3 nimetatud tingimuste ilmnemisel koostab Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja mõistes vara eest vastutav isik linnavara kõlbmatuks tunnistamise ettepaneku (edaspidi ettepanek) ja kooskõlastab selle määruse § 5 lõikes 1 nimetatud komisjoniga.

(2) Ettepanek peab sisaldama:

1) vara nimetust, kogust, soetamise aega, soetusmaksumust, raamatupidamislikku jääkväärtust, asukohta ning seisukorra lühiiseloomustust;

2) vara osa kõlbmatuks tunnistamise korral vara osakaalu tervikust protsentides ja rahaliselt, arvestades soetusmaksumust;

3) varaga seotud eritingimusi (kultuuri- või arhitektuuriline väärtus, keskkonnaohtlikkus jne);

4) teavet selle kohta, et vara ei ole otstarbekas säilitada ning seda ei ole õnnestunud kasutusse anda ega võõrandada;

5) vara osalise või täieliku hävimise või kadumise korral kogu sellekohast teavet;

6) vara või selle osa kõlbmatuks tunnistamise peamisi põhjusi ning vara hävitamise tegevuskava, arvestades keskkonnaorganite, päästeameti jt asjakohaste ametite ja organisatsioonide ettekirjutusi;

7) vara hävitamisega seotud prognoositavad kulud ja tulud;

8) teavet varaga seotud rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste olemasolu kohta;

9) kinnisasja oluliseks osaks oleva hoone puhul andmeid kinnistusraamatu kande kohta;

10) muid varaga seotud olulisi andmeid.

§ 5.  Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise eelduste kontrollimine

(1) Linnavara kõlbmatuks tunnistamiseks ja mahakandmiseks vajalike eelduste esinemise ja linnavara kõlbmatuks tunnistamise ettepanekus esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks moodustab linnavara valitseja ja linnavara valitsema volitatud asutus komisjoni.

(2) Komisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Vara eest vastutav isik ei või olla komisjoni liige.

(3) Komisjon võib nõuda ettepaneku koostajalt lisaandmeid ning vajaduse korral küsida ettepanekus esitatud asjaolude hindamiseks eksperdi arvamust.

§ 6.  Komisjoni kooskõlastatud ettepaneku esitamine

(1) Lähtuvalt määruse §-s 7 sätestatud otsustuspädevusest esitab määruse § 5 lõikes 1 nimetatud komisjoni kooskõlastatud ettepaneku:

1) linnavalitsusele linnavara valitseja;

2) linnavara valitsejale linnavara valitsema volitatud asutus või vara eest vastutav isik, juhul kui linnavara on valitseja bilansis;

3) linnavara valitsema volitatud asutusele vara eest vastutav isik.

(2) Ettepanek esitatakse linnavara kõlbmatuks tunnistamise otsustajale vastavalt määruse §-s 7 sätestatud otsustamispädevusele kümne tööpäeva jooksul arvates määruse § 5 lõikes 1 nimetatud komisjonile ettepaneku esitamisest.

3. peatükk
LINNAVARA KÕLBMATUKS TUNNISTAMISE OTSUSTAMINE

§ 7.  Linnavara kõlbmatuks tunnistamise otsustaja

(1) Ehitise või selle osa ning üle 25 400 euro suuruse soetusmaksumusega vallasasja kõlbmatuks tunnistamise otsustab linnavalitsus.
[RT IV, 19.06.2020, 7 - jõust. 22.06.2020]

(2) 4000-25 400 euro suuruse soetusmaksumusega vallasasja kõlbmatuks tunnistamise otsustab linnavara valitseja.
[RT IV, 19.06.2020, 7 - jõust. 22.06.2020]

(3) Kuni 4000 euro suuruse soetusmaksumusega vallasasja kõlbmatuks tunnistamise otsustab kas linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus olenevalt sellest, kumma bilansis on vara.
[RT IV, 19.06.2020, 7 - jõust. 22.06.2020]

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1-3 sätestatut ei kohaldata juhul, kui:

1) vara on kadunud või täielikult või osaliselt hävinud;

2) varaosa mahakandmise vajadus tuleneb vara parendamisest;

3) vara on oma eeldatava eluea jooksul täielikult amortiseerunud.
[RT IV, 19.06.2020, 7 - jõust. 22.06.2020]

(5) Kui vara on kadunud või täielikult või osaliselt hävinud, otsustab selle kõlbmatuks tunnistamise kas linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus olenevalt sellest, kumma bilansis on vara. Ehitise täielikust hävimisest või üle 25 400 euro suuruse soetusmaksumusega vallasasja täielikust hävimisest või kadumisest teavitab linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus linnavalitsust.
[RT IV, 19.06.2020, 7 - jõust. 22.06.2020]

(6) Vara parendusest tingitud varaosa kõlbmatuks tunnistamise otsustab linnavara valitseja.

(7) Eeldatava eluea jooksul täielikult amortiseerunud vara kõlbmatuks tunnistamise otsustab kas linnavara valitseja või linnavara valitsema volitatud asutus olenevalt sellest, kumma bilansis vara on.
[RT IV, 19.06.2020, 7 - jõust. 22.06.2020]

§ 8.  Linnavara kõlbmatuks tunnistamise otsus

(1) Linnavara tunnistatakse kõlbmatuks linnavalitsuse korralduse, linnavara valitseja korralduse või käskkirja või linnavara valitsema volitatud asutuse juhi käskkirjaga vastavalt määruse §-s 7 sätestatud otsustamispädevusele kümne tööpäeva jooksul arvates ettepaneku tegemisest.

(2) Linnavara kõlbmatuks tunnistamise otsus peab sisaldama:

1) määruse § 4 lõike 2 punktis 1 sätestatud andmeid vara kohta;

2) korraldust varaga seotud rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste täitmiseks;

3) vara hävitamise või utiliseerimise korraldamise eest vastutava isiku nime, kes on edaspidi vara eest vastutav isik;

4) vara hävitamise viisi, tähtaega ja tingimusi;

5) korraldust vara bilansist väljakandmiseks;

6) volitust registreerimisele kuuluva vara registrist kustutamiseks;

7) tingimusi, mis on vajalikud vara hävitamisel tekkida võiva kahju ärahoidmiseks.

§ 9.  Linnavara kõlbmatuks tunnistamisest keeldumise alused

(1) Linnavara ei tunnistata kõlbmatuks, kui:

1) ettepanek ei vasta määruse §-s 4 sätestatud nõuetele;

2) ettepanek ei ole kooskõlastatud määruse § 5 lõikes 1 nimetatud komisjoniga;

3) vara kõlbmatuks tunnistamine ei ole põhjendatud või ei ole majanduslikult otstarbekas;

4) vara kõlbmatuks tunnistamine on vastuolus õigusaktide või linna huvidega.

(2) Linnavara kõlbmatuks tunnistamisest keeldumise korral teavitab määruse §-s 7 nimetatud linnavara kõlbmatuks tunnistamise otsustaja ettepaneku esitajat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates ettepaneku tegemisest.

4. peatükk
KÕLBMATUKS TUNNISTATUD LINNAVARA MAHAKANDMINE

§ 10.  Kõlbmatuks tunnistatud linnavara allahindlus ja bilansist väljakandmine

(1) Linnavara kantakse bilansist välja määruse § 8 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel, mille edastab raamatupidamisele vara eest vastutav isik kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

(2) Juhul, kui kõlbmatuks tunnistatud vara kuulub hävitamisele või utiliseerimisele, hinnatakse määruse § 8 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel vara alla nullväärtusele ning kantakse bilansist välja määruse § 11 lõikes 2 nimetatud akti alusel.

§ 11.  Kõlbmatuks tunnistatud linnavara hävitamine

(1) Kõlbmatuks tunnistatud linnavara hävitamise või utiliseerimise korraldab määruse § 8 lõike 2 punktis 3 nimetatud isik määruse § 8 lõikes 1 nimetatud otsuses sätestatud viisil, tähtajal ja tingimustel.

(2) Linnavara hävitamine või utiliseerimine vormistatakse hävitamisele või utiliseerimisele kuuluva vara hävitajale või utiliseerijale antud üleandmis-vastuvõtmisaktiga, milles kajastatakse vara hävitamise või utiliseerimise kulud ja tulud.

(3) Vara hävitamise või utiliseerimise korraldamise eest vastutav isik esitab raamatupidamisele käesoleva paragrahvi lõike 2 nimetatud akti kolme tööpäeva jooksul vastava akti allkirjastamise päevast.

§ 12.  Kõlbmatuks tunnistatud linnavara registrist kustutamine

Vara eest vastutav isik korraldab registreerimisele kuuluva kõlbmatuks tunnistatud linnavara kustutamise registrist kümne tööpäeva jooksul arvates linnavara hävitamisest või utiliseerimisest.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 14.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2. septembril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees