Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Peremehetu ehitise hõivamise kord
Tallinna Linnavolikogu 03.06.2010 määrus number 31 [RT IV, 21.05.2013, 51]
Jõustumine:10.06.2010
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2010 - ... [RT IV, 21.05.2013, 51]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

3. juuni 2010 nr 31

 

 

Peremehetu ehitise hõivamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel ning kooskõlas asjaõigusseaduse §-ga 39 ja § 96 lg-ga 3 ning Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996 määrusega nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine“ ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p-ga 6.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

(1) Peremehetu ehitise hõivamise kord (edaspidi kord) reguleerib hoone ja rajatise või nende osa kui peremehetu ehitise hõivamist Tallinna haldusterritooriumil.

(2) Korra alusel saab hõivata vallasasjaks olevat ehitist.

§ 2.  Ehitise peremehetus

(1) Ehitis on peremehetu, kui ehitise omanik on lõpetanud ehitise valduse omandist loobumise tahtega.

(2) Ehitise omandist loobumise tahte olemasolu eeldatakse, kui ehitise omanik on väljendanud omandist loobumist või kui ehitise omanik ei ole teada.

(3) Omanik on lõpetanud ehitise valduse, kui ta on loobunud tegelikust võimust asja üle.

2. peatükk
EHITISE HÕIVAMISE KORRALDAMINE

§ 3.  Ehitise omaniku kindlakstegemine

Ehitise omaniku kindlakstegemisel on määravaks riikliku ehitisregistri ja linnaasutuste tõendid, teised dokumendid ja tunnistajate ütlused.

§ 4.  Ehitise peremehetuse väljaselgitamine

Ehitise peremehetuse selgitab välja ja ehitise peremehetust tõendavad tõendid kogub ehitise asukoha järgne linnaosa valitsus (edaspidi linnaosa valitsus).

§ 5.  Ehitise hooldamine

(1) Kui ehitis on peremehetu ja ehitisel ei ole valdajat, hooldab ehitist linnaosa valitsus, tagades selle heaperemeheliku valitsemise ja säilimise.

(2) Kui ehitise füüsilisest isikust omanik on teadmata kadunud ning ta ei ole teatanud omandist loobumisest, esitab ehitise asukoha järgne linnaosa valitsus Tallinna linna nimel kohtule avalduse ehitisele hoolduse seadmiseks. Teadmata kadunuks loetakse isik, kelle viibimiskoha, elusoleku või surma kohta puuduvad andmed niivõrd pika aja jooksul, et vastavalt asjaoludele on tõsiseid kahtlusi tema elusoleku suhtes.

§ 6.  Peremehetust ehitisest teavitamine

(1) Linnaosa valitsus teavitab Tallinna Linnavaraametit (edaspidi linnavaraamet) peremehetust ehitisest ühe kuu jooksul arvates ehitiste peremehetust tõendavate tõendite saamisest.

(2) Peremehetu ehitise kohta esitatav teade peab sisaldama ehitise asukoha aadressi ja ehitise kasutusotstarvet.

§ 7.  Peremehetu ehitise arvelevõtmine

Linnavaraamet võtab määruse §-s 6 nimetatud teate saamisel peremehetu ehitise arvele ja korraldab selle hindamise.

§ 8.  Peremehetu ehitise hõivamise teade

Pärast ehitise arvelevõtmist avaldab linnavaraamet Ametlikes Teadaannetes ja üleriigilise levikuga ajalehes hõivatava ehitise kohta teate, mis peab sisaldama:

1) hõivatava ehitise asukoha aadressi;

2) andmeid viimase teadaoleva omaniku kohta;

3) üleskutset esitada vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle Tallinna linna poolt hõivamise kohta;

4) vastuväidete esitamise aadress ja tähtaeg, mis ei või olla lühem kui kaks kuud arvates hõivatava ehitise kohta teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.

§ 9.  Ehitise peremehetuks tunnistamine

Ehitise tunnistab peremehetuks linnavaraameti ettepanekul Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

3. peatükk
PEREMEHETUKS TUNNISTATUD EHITISE HÕIVAMINE

§ 10.  Peremehetuks tunnistatud ehitise hõivamine

Peremehetuks tunnistatud ehitise hõivab linnavalitsuse korraldusega ehitisele määratud valitseja. Kui linnavalitsuse korraldusega ei otsustata teisiti, määratakse peremehetuks tunnistatud ehitise valitsejaks ehitise asukoha järgne linnaosa valitsus.

§ 11.  Peremehetuks tunnistatud ehitise hõivamine riigivara valitseja poolt

Kui riigivaraseaduse § 4 lõikes 2 nimetatud riigivara valitseja esitab vastuväited peremehetu ehitise Tallinna linna poolt hõivamise kohta ja Vabariigi Valitsus otsustab tema taotluse alusel, et ehitis on vajalik riigivõimu teostamise otstarbeks, hõivab peremehetuks tunnistatud ehitise Vabariigi Valitsuse määratud riigivara valitseja.

§ 12.  Peremehetuks tunnistatud ehitise valdusse võtmine

Peremehetuks tunnistatud ehitise võtab määratud valitseja oma valdusse ning selle kohta koostatakse ehitise ülevõtmise akt. Nimetatud akti ja linnavalitsuse ehitise peremehetuks tunnistamise korralduse alusel kantakse hõivaja ehitise omanikuna riiklikku ehitisregistrisse.

4. peatükk
EHITISE PEREMEHETUSE TUVASTAMISEGA SEOTUD KULUDE KATMINE

§ 13.  Ehitise peremehetuse tuvastamisega seotud kulud

Ehitise peremehetuse tuvastamisega seotud kulud on ehitise hindamise ja peremehetu ehitise hõivamise teate avaldamise kulud ja määruse § 5 lõikes 1 nimetatud ehitise hooldamise kulud.

§ 14.  Ehitise peremehetuse tuvastamisega seotud kulude katmine

(1) Ehitise hindamise ja peremehetu ehitise hõivamise teate avaldamisega seotud kulud kaetakse linnaeelarves linnavaraametile ettenähtud vahendite arvelt.

(2) Määruse § 5 lõikes 1 nimetatud ehitise hooldamise kulud kaetakse linnavalitsuse korralduse alusel linnavalitsuse reservfondist.

§ 15.  Ehitise peremehetuse tuvastamisega seotud kulude hüvitamine riigivara valitseja poolt

Kui peremehetuks ehitiseks tunnistatud ehitise hõivab määruse §-s 11 nimetatud riigivara valitseja, hüvitab viimane ehitise peremehetuse tuvastamisega seotud kulud Tallinna linnale vastavalt esitatud nõudele.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu:

1) 8. mai 1997 määrus nr 19 “Peremehetu ehitise hõivamise kord“;

2) 31. mai 2001 määruse nr 23 “Linnavolikogu määruste muutmine“ punkt 1.4;

3) 5. märtsi 2009 määruse nr 7 “Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses Tallinna Linnavaraameti moodustamisega“ § 5.

§ 17.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 10. juunil 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees