Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 19.03.1998 nr 15
Akt muudab
 
Tvk m 05.03.2009 nr 7
 
Tvk m 31.05.2001 nr 23
Akt on aluseks
 
Tlv k 10.06.2020 nr 699
 
Tlv k 23.03.2020 nr 369
 
Tlv k 19.12.2018 nr 1827
 
Tlv k 19.12.2018 nr 1828
 
Tlv k 19.09.2018 nr 1330
 
Tlv k 05.09.2018 nr 1255
 
Tlv k 05.09.2018 nr 1256
 
Tlv k 06.06.2018 nr 854
 
Tlv k 09.05.2018 nr 678
 
Tlv k 02.05.2018 nr 649
 
Tlv k 04.04.2018 nr 498
 
Tlv k 12.03.2018 nr 375
 
Tlv k 12.03.2018 nr 376
 
Tlv k 21.02.2018 nr 259
 
Tlv k 05.02.2018 nr 182
 
Tlv k 31.01.2018 nr 143
 
Tlv k 31.01.2018 nr 144
 
Tlv k 31.01.2018 nr 145
 
Tlv k 17.01.2018 nr 57
 
Tlv k 20.12.2017 nr 2002
 
Tlv k 20.12.2017 nr 2003
 
Tlv k 29.11.2017 nr 1857
 
Tlv k 11.10.2017 nr 1551
 
Tlv k 27.09.2017 nr 1470
 
Tlv k 06.09.2017 nr 1350
 
Tlv k 30.06.2017 nr 1104
 
Tlv k 21.06.2017 nr 1020
 
Tlv k 24.05.2017 nr 795
 
Tlv k 08.03.2017 nr 365
 
Tlv k 08.03.2017 nr 366
 
Tlv k 18.01.2017 nr 97
 
Tlv k 30.11.2016 nr 1787
 
Tlv k 16.11.2016 nr 1718
 
Tlv k 10.08.2016 nr 1157
 
Tlv k 15.06.2016 nr 996
 
Tlv k 17.02.2016 nr 234
 
Tlv k 17.02.2016 nr 235
 
Tlv k 23.12.2015 nr 1945
 
Tlv k 29.10.2015 nr 1592
 
Tlv k 21.10.2015 nr 1547
 
Tlv k 21.10.2015 nr 1548
 
Tlv k 21.10.2015 nr 1549
 
Tlv k 14.10.2015 nr 1512
 
Tlv k 26.08.2015 nr 1245
 
Tlv k 18.03.2015 nr 376
 
Tlv k 29.10.2014 nr 1636
 
Tlv k 15.01.2014 nr 36
 
Tlv k 15.01.2014 nr 37
 
Tlv k 29.05.2013 nr 751
 
Tlv k 27.03.2013 nr 397
Näita veel (57)
Aktile viitab
 
Tlv k 27.04.2020 nr 526
 
Tlv k 19.02.2020 nr 208
 
Tlv k 20.11.2019 nr 1517
 
Tlv k 15.10.2019 nr 1333
 
Tlv k 23.09.2019 nr 1201
 
Tlv k 18.09.2019 nr 1152
 
Tlv k 19.06.2019 nr 851
 
Tlv k 08.05.2019 nr 620
 
Tlv k 24.04.2019 nr 547
 
Tlv k 24.04.2019 nr 548
 
Tlv k 24.04.2019 nr 549
 
Tlv k 24.04.2019 nr 550
 
Tlv k 24.04.2019 nr 551
 
Tlv k 06.02.2019 nr 185
 
Tlv k 06.02.2019 nr 186
 
Tlv p 03.10.2018 nr 39
 
Tlv k 03.10.2018 nr 1421
 
Tlv k 05.09.2018 nr 1254
 
Tlv k 16.05.2018 nr 708
 
Tlv k 02.05.2018 nr 647
 
Tlv k 02.05.2018 nr 648
 
Tlv k 28.03.2018 nr 469
 
Tlv k 21.03.2018 nr 416
 
Tlv k 12.03.2018 nr 374
 
Tlv k 07.06.2017 nr 870
 
Tlv k 24.04.2017 nr 654
 
Tlv k 29.03.2017 nr 484
 
Tlv k 08.03.2017 nr 364
 
Tlv k 22.02.2017 nr 297
 
Tlv k 08.02.2017 nr 222
 
Tlv k 14.12.2016 nr 1871
 
Tlv k 26.10.2016 nr 1606
 
Tlv k 26.10.2016 nr 1607
 
Tlv k 21.09.2016 nr 1419
 
Tlv k 07.09.2016 nr 1331
 
Tlv k 15.06.2016 nr 995
 
Tlv k 04.05.2016 nr 687
 
Tlv k 04.05.2016 nr 688
 
Tlv k 13.04.2016 nr 546
 
Tlv k 13.04.2016 nr 547
 
Tlv k 06.04.2016 nr 496
 
Tvk o 10.03.2016 nr 47
 
Tlv k 02.03.2016 nr 309
 
Tlv k 23.12.2015 nr 1946
 
Tvk o 10.12.2015 nr 207
 
Tlv k 29.10.2015 nr 1591
 
Tlv k 21.10.2015 nr 1546
 
Tlv k 07.10.2015 nr 1476
 
Tlv k 07.10.2015 nr 1477
 
Tlv k 19.08.2015 nr 1212
Näita veel (134)
Akti muudavad
 
Tvk m 15.11.2018 nr 17
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna poolt vara pärimise kord
Tallinna Linnavolikogu 20.05.2010 määrus number 27 [RT IV, 21.05.2013, 34]
Jõustumine:27.05.2010
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2018 - ... [RT IV, 23.11.2018, 31]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 15.11.2018 nr 17 [RT IV, 23.11.2018, 1 - jõust. 26.11.2018]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

20. mai 2010 nr 27

 

 

Tallinna linna poolt vara pärimise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel ning kooskõlas pärimisseaduse § 18 lg-ga 1, §-ga 125 ja § 136 lg-ga 1 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p-ga 6.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

(1) Tallinna linna poolt vara pärimise kord (edaspidi kord) reguleerib pärimisseaduse alusel Tallinna linna poolt vara pärimise korraldamist.

(2) Korraga reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.  Pärimise alus

(1) Pärimise aluseks on seadus või pärandaja viimne tahe, mis on avaldatud testamendis või pärimislepingus.

(2) Tallinna linn on pärandi seadusjärgne pärija, kui pärand on avanenud Tallinna linna haldusterritooriumil ja sellel puuduvad pärimisseaduses nimetatud seadusjärgsed pärijad.

(3) Kui pärija ei ole teada ega teata endast ühe kuu jooksul pärija väljaselgitamise üleskutsemenetluses üleskutse avaldamisest arvates või kui endast teatanud isik ei suuda ühe kuu jooksul üleskutsemenetluse tähtpäeva möödumisest arvates oma pärimisõigust tõendada, eeldatakse, et Tallinna linna haldusterritooriumil avanenud pärandi seadusjärgne pärija on Tallinna linn. Eelnimetatud juhul võib pärija pärandi vastavalt pärimisseaduse §-le 146 Tallinna linnalt välja nõuda.

§ 3.  Pärimislepingu sõlmimine

Tallinna linna nimel pärimislepingu sõlmimise otsustab ja pärimislepingule alla kirjutama volitatud isiku määrab linnavalitsus korraldusega.

§ 4.  Linna esindamine pärimisega seotud toimingutes

Pärimisega seotud toimingutes esindab Tallinna linna Tallinna Linnavaraamet (edaspidi linnavaraamet).

§ 5.  Pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine

(1) Pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine toimub pärimisseaduses sätestatud korras.

(2) Seadusjärgse pärimise korral loetakse, et pärandi vastuvõtmise nõuete täitmisest olenemata on Tallinna linn pärandi vastu võtnud.

(3) Seadusjärgse pärimise korral ei saa Tallinna linn pärandist loobuda.

(4) Testamendi- või pärimislepingujärgse pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise otsustab linnavalitsus. Avalduse pärandist loobumise kohta esitab notarile linnavaraamet.

(5) Kui pärijaks on Tallinna linn, on pärandi inventuur kohustuslik.

2. peatükk
TOIMINGUD PÄRIMISEMENETLUSE ALGATAMISEKS

§ 6.  Pärandvarast teavitamine

(1) Linna ametiasutus või ametnik on kohustatud linnavaraametit kirjalikult teavitama pärandvarast, mille eeldatav pärija on Tallinna linn.

(2) Linnavaraametile esitatav kirjalik teade peab sisaldama järgmist teavet:

1) vara nimetus, seda iseloomustavad andmed ja asukoha aadress;

2) võimaluse korral vara viimase omaniku ees- ja perekonnanimi, surmapäev ja viimane elukoht.

(3) Linnavaraamet kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate või muu pärimise aluse esinemisele viitava teabe saamisel pärimise aluse olemasolu ning teavitab teate või teabe esitajat pärimismenetluse algatamisest või pärimise aluste puudumisest.

§ 7.  Pärimismenetluse algatamine

(1) Pärimise aluse olemasolul esitab linnavaraamet pärimismenetluse algatamiseks notarile vastava notariaalselt tõestatud avalduse koos inventuuri nõudega. Kui pärand on avanenud enne 1. jaanuari 2009, esitab linnavaraamet pärimismenetluse algatamise avalduse asemel pärandi vastuvõtmise avalduse.

(2) Linnavaraamet esitab notari määratud, inventuuri teostavale kohtutäiturile teadaoleva pärandvara ja sellega seotud kohustuste nimekirja.

3. peatükk
PÄRIMISEGA SEOTUD KOHUSTUSTE TÄITMINE

§ 8.  Pärandaja õiguste ja kohustuste üleminek

Pärandi vastuvõtmisega lähevad Tallinna linnale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.

§ 9.  Kohustuste täitmise järjekord

(1) Pärast inventuuri täidab Tallinn linn pärandvara väärtuses sellega seotud kohustused järgmiselt:

1) esimeses järjekorras tasutakse pärandaja matuse, tema perekonnaliikmete ülalpidamise, pärandvara valitsemise ning inventuuri tegemise kulud;

2) teises järjekorras rahuldatakse üleskutsemenetluses tähtaegselt esitatud pärandaja võlausaldajate nõuded ja inventuuri käigus väljaselgitatud nõuded;

3) kolmandas järjekorras täidetakse annakud, sihtkäsundid ja sihtmäärangud.

(2) Järgmise järjekorra kohustused täidetakse pärast eelmise järjekorra kohustuste täielikku täitmist. Kui ühe järjekorra kohustuste täitmiseks ei jätku pärandvara, täidetakse need pärandvara arvel võrdeliselt nende suurusega.

§ 10.  Kohustuste täitmine pärandi hooldaja poolt

Kui kohus on pärandvara hoiumeetmena määranud pärandvara valitsemise, täidab pärandvaraga seotud kohustused kohtu nimetatud pärandi hooldaja.

§ 11.  Vastutus pärandaja kohustuste eest

(1) Tallinna linna vastutus pärandvaraga seotud kohustuste eest on piiratud pärandvara väärtusega.

(2) Kui pärandvarast ei piisa kõigi määruse § 9 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud nõuete rahuldamiseks, esitab linnavaraamet viivitamata kohtule avalduse pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
[RT IV, 23.11.2018, 1 - jõust. 26.11.2018]

(3) Pärandvaras olevate nõuete rahuldamise linna vara arvel pankrotimenetluse ära hoidmise eesmärgil otsustab linnavalitsus linnavaraameti ettepanekul.
[RT IV, 23.11.2018, 1 - jõust. 26.11.2018]

§ 12.  Pärandaja matuse kulud

Tallinna linn kannab pärandaja matuse kulud võrdeliselt oma pärandiosa suurusega, kui testamendist või pärimislepingust ei tulene teisiti.

§ 13.  Pärandvaraga seotud kohustuste täitmiseks vajalike kulude katmine

Pärandvaraga seotud kohustuste täitmiseks vajalikud kulud kaetakse linnavalitsuse korralduse alusel linnavalitsuse reservfondist.

§ 14.  Pärimisega seotud kulude katmine

Pärimisega seotud toimingute ja dokumentide vormistamise kulud kaetakse linna eelarves linnavaraametile ettenähtud vahendite arvelt.

4. peatükk
PÄRANDVARALE VALITSEJA MÄÄRAMINE JA PÄRITUD RAHA VASTUVÕTMINE

§ 15.  Pärandvarale valitseja määramine

(1) Pärandvarale määratakse valitseja linnavalitsuse korraldusega.

(2) Kui linnavalitsuse korraldusega ei otsustata teisiti, määratakse pärandvara valitsejaks järgmine asutus:

1) kultuuriväärtuse ja usukultuslike esemete ning autoriõiguste puhul Tallinna Kultuuriamet;

2) osade ja aktsiate puhul Tallinna Ettevõtlusamet;

3) muu pärandvara puhul linnavaraamet.
[RT IV, 23.11.2018, 1 - jõust. 26.11.2018]

§ 16.  Päritud raha vastuvõtmine

Päritud raha kannab linnavaraamet selle vastuvõtmisel linna eelarvesse.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 18.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 27. mail 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees