Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

Tallinna Linnavolikogu 28.01.2010 otsus number 10

Redaktsiooni kehtivus 28.01.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2010 nr 10

 

 

 

 

Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 ja § 32 lg 12 p 4, Tallinna Linna Valimiskomisjoni 16. detsembri 2009 otsusest nr 46 ning salajase hääletamise tulemustest

 

 

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeks Enn-Toivo Annuk.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikule teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees