Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2105
Redaktsiooni kehtivus:23.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 23. detsember 2009 nr 2105-k

 

 

Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lg 2 p 3, § 571 lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse §-de 19, 23 ja 24 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 7, § 52 lg-tega 2 ja 8, § 104 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 11.detsembri 2008 määrusega nr 44 kinnitatud "Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord" § 15 lg-ga 4, § 16 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 2 kinnitatud "Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimääruse" § 7 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 51 "Tallinna Kesklinna põhimäärus" § 16 lg-ga 1 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

     

1. Nimetada Aini Härm Tallinna Kesklinna vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks alates 28. detsembrist 2009.

2. Määrata Tallinna Kesklinna vanema Aini Härmi ametipalgaks 34 700 krooni kuus (palgaaste C9) alates ametisse astumisest.

3. Aini Härmil on avaliku teenistuse staa˛i ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 6 aastat, 3 kuud ja 10 päeva.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aini Härmile ja Tallinna Kesklinna  Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär