Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
-26.11.2012

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alatise komisjoni moodustamine asjaõigustega seotud küsimuste lahendamiseks ning komisjoni põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 16.12.2009 määrus number 98
Jõustumine:21.12.2009
Kehtetuks tunnistamine:26.11.2012
Redaktsiooni kehtivus: - 26.11.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 21.11.2012 nr 67, jõustumine 26.11.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. detsember 2009 nr 98

 

 

 

 

 

Alatise komisjoni moodustamine asjaõigustega seotud küsimuste lahendamiseks ning komisjoni põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg-te 1 – 5 alusel.

 

 

 

       

 

§ 1.  Komisjoni moodustamine

(1) Moodustada Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatise komisjonina asjaõigustega seotud küsimuste lahendamise komisjon (edaspidi komisjon).

(2) Komisjoni eesmärk on lahendada Tallinna linnale asjaõiguste omandamisega, Tallinna linna omandis olevate kinnisasjade vahetamise, kasutamise ja kasutusse andmisega ning Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele detailplaneeringuga ehitusõiguse määramisega seotud küsimusi.

§ 2.  Komisjoni tegevus

(1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Linnavaraamet.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

(1) Komisjoni pädevuses on:

1) vajaduse korral vaadata läbi Tallinna linnale kinnisasjade ja piiratud asjaõiguste omandamise taotlusi ning pidada läbirääkimisi Tallinna linnale kinnisasjade ja piiratud asjaõiguste omandamiseks, sh kinnisasja sundvõõrandamise menetluses;

2) lahendada Tallinna linna omandis olevate kinnisasjade vahetamise, kasutamise ja kasutusse andmise tingimuste määramisega seotud küsimusi;

3) võtta seisukohti Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele detailplaneeringuga ehitusõiguse määramise kohta.

§ 4.  Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis.

(2) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh esimees või aseesimees.

(3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(4) Komisjonile lahendamiseks esitatud küsimuste ja nendega seotud asjaolude kohta teeb ettekande küsimuse esitanud ametiasutuse töötaja.

(5) Komisjoni koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 5.  Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni koosseis on kuni seitsmeliikmeline.

(2) Komisjoni esimees on linnavara, omandi- ja maareformi ning elamumajanduse valdkonda kureeriv abilinnapea.

(3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(4) Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär.

(5) Komisjoni liikmed kinnitab ja komisjoni koosseisu muudab linnavalitsus korraldusega.

§ 6.  Komisjoni sekretär

(1) Komisjoni sekretär teeb ettekande komisjoni koosolekul arutatavate küsimuste kohta ning korraldab komisjoni tööd.

(2) Sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutusele tulevate materjalidega üldjuhul vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(3) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni koosolekud ja tagab komisjoni tehnilise teenindamise.

§ 7.  Komisjoni õigused

Komisjonil on õigus:

1) saada linna asutustelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;

2) esitada linnavalitsusele ettepanekuid Tallinna linnale asjaõiguste omandamiseks, Tallinna linna omandis olevate kinnisasjade vahetamiseks, kasutamiseks ja kasutusse andmiseks ning Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele detailplaneeringuga ehitusõiguse määramiseks;

3) moodustada töögruppe.

§ 8.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 21. detsembril 2009.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär